Plaatsen voorwerpen op openbare weg

Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, laadbak of hijskraan? Of zet u een straat af? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minstens 8 weken voor de start van de werkzaamheden schriftelijk aan. U betaalt de aanvraag van de ontheffing en precariobelasting.  Heeft u geen ontheffing nodig? Dan moet u nog wel precariobelasting betalen. Het aangifteformulier hiervoor vindt u onder het kopje Voorwerpen plaatsen zonder gemeentelijke toestemming (ontheffingsvrij).

Ontheffing plaatsen voorwerpen aanvragen Geef duidelijk de begin- en einddatum aan. Het verlengen van deze termijn is niet mogelijk.

Kosten

Voor de ontheffing betaalt u € 183.

Deze kosten moet u ook betalen als de ontheffing geweigerd wordt.

Plaatst u een voorwerp op gemeentegrond, dan betaalt u altijd precariobelasting: maximaal € 2 per m2 per week.

Wanneer u een ontheffing nodig heeft, dan krijgt u een nota voor de precario toegestuurd.

Als u geen ontheffing nodig heeft, betaalt u wel kosten voor precario. Lees meer hierover onder het kopje 'Ontheffingsvrij plaatsen overige voorwerpen'. U betaalt geen precariobelasting voor containers, steigers, dixies en bouwmaterialen als hun gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan 10 m2 en als ze korter dan een week staan. 

Meesturen

 • situatieschets (zie hieronder)
 • verkeersplan (als dit van toepassing is, zie onder Verkeersveiligheid en verkeersplan)

U kunt uw aanvraag per e-mail naar antwoord@haarlem.nl sturen. Als u het formulier en de bijlagen per e-mail verstuurt ontvangen wij dit bij voorkeur in één document, zoals een pdf. 

Of u stuurt het ingevulde formulier met de bijlagen per post naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en dergelijke zijn aangegeven.

U bekijkt zelf ter plekke wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van de objecten. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, verkeersborden, lichtmasten, fietsenrekken, ondergrondse containers, brandkranen en dergelijke. In de schets tekent u waar u de objecten plaatst. U geeft ook de afmetingen van de objecten aan.

Als u een kraan plaatst, geeft u ook stempels, draaicirkels en dergelijke aan. Bij een steiger is het ook nodig de eventueel aanwezige steunen/stabilisatoren in te tekenen.

Verkeersveiligheid en verkeersplan

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen.

Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan moet u duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. Hierbij moet u denken aan:

 • het plaatsen van hekken of verkeersborden
 • de benodigde omleidingsroutes en hoe deze worden aangegeven
 • de inzet van verkeersregelaars.

De verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b.

Voor woonstraten tekent u deze verkeersmaatregelen in op de situatieschets. Of u neemt ze op in een apart verkeersplan. 

Er is altijd een apart verkeersplan vereist bij:

 • werkzaamheden op doorgaande wegen en/of
 • werkzaamheden op wijkontsluitingswegen
 • ingrijpende afzettingen met omleidingsroutes.

Dit plan moet uiterlijk 2 weken vóór start van de werkzaamheden worden ingediend via het digitale platform LTC-TVM. Uw verkeersplan wordt dan beoordeeld. Voor het digitaleplatform heeft u een account nodig. Deze vraagt u aan via bereikbaarheid@haarlem.nl

Voorbeeld verkeersplan 1 (pdf)
Voorbeeld verkeersplan 2 (pdf)
Voorbeeld verkeersplan zonder wegafzetting (pdf)

U kunt het verkeersplan door een gespecialiseerd bureau laten maken. Op de tekening moet u het volgende intekenen:

 • de voorwerpen die u gaat plaatsen
 • alle verkeersmaatregelen. Zoals afzethekken met vermelding van de verkeersborden die hieraan bevestigd worden
 • de locatie van alle omleidingsborden met de teksten op deze borden
 • waar en hoeveel verkeersregelaars worden ingezet.

Verhuiswagens en vrachtwagens

Het plaatsen van een verhuiswagen valt onder het laden en lossen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet. U mag hierbij natuurlijk geen gevaar of hinder veroorzaken. Kunt u de verhuiswagen nergens anders neerzetten dan op de stoep? Dan heeft u een ontheffing RVV art. 87 nodig. Deze ontheffing vraagt u aan per e-mail: parkeerzakenbalie@haarlem.nl.

U heeft daarnaast een ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare grond nodig:

 • als u een verhuislift plaatst
 • als een weg (gedeeltelijk) wordt afgesloten omdat het voertuig de weg voor langere tijd blokkeert.

Als u in het voetgangersgebied moet zijn, dan zijn de straten alleen toegankelijk tussen 6.00 en 11.00 uur 's ochtends. Dan staan de palen omlaag. Om met uw (vracht)auto toegang te krijgen buiten de venstertijden, moet u een tijdelijke ontheffing voetgangersstraten binnenstad aanvragen. Deze tijdelijke ontheffing vraagt u ook per e-mail aan: parkeerzakenbalie@haarlem.nl.

Regels voor voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden

Regels voor plaatsen voorwerpen (link naar Officiele bekendmakingen)

Voorwerpen plaatsen zonder gemeentelijke toestemming (ontheffingvrij)

Voorwerpen die nodig zijn voor (bouw)werkzaamheden mag u zonder toestemming van de gemeente plaatsen op de weg. Hierbij is het nodig dat u zich houdt aan de algemene regels en aan de volgende voorwaarden:

 • Het voorwerp is geen kraan, hoogwerker of (bouw) lift.
 • Het voorwerp staat er niet langer dan 1 maand, steigers staan maximaal 3 maanden.
 • Een open container of open laadbak mag niet worden geplaatst tussen 24 december 9.00 uur en 2 januari 9.00 uur.
 • In het centrum is een open container en/of open laadbak niet toegestaan tussen 19.00 en 7.00 uur. In het weekend en op feestdagen geldt dit ook voor overdag.
 • U mag het voorwerp niet plaatsen
  - op/boven de rijbaan
  - op/boven fietspaden en -stroken
  - op laad- en losplaatsen
  - bij bushaltes
  - binnen 5 meter van een kruispunt of voetgangersoversteek. Dit mag wel bij een steiger, als deze het zicht niet belemmert (geen steigerdoek of beplating e.d. tot 2,4 meter vanaf straatniveau).
  - als de locatie al voor een ander doel is ingenomen (standplaats, terras, evenement, werkzaamheden voor gemeente of nutsbedrijven).
 • U plaatst het voorwerp zodanig dat er minimaal 1,5 meter vrij blijft voor voetgangers tussen het voorwerp en de rijbaan, en minimaal 1 meter tussen het voorwerp en straatmeubilair. Bijvoorbeeld lantaarn- of verkeerspalen, fietsenrekken, verkeersborden en verkeerslichten. In autoluwe straten moet 0,75 meter vrij blijven. Autoluwe straten: een voor motorverkeer afgesloten (voetgangers)gebied. Bewoners van het gebied kunnen een ontheffing voor motorverkeer aanvragen.
  In geval van plaatsing van een steiger mag hiervan worden afgeweken door het plaatsen van een steiger met een passageraam (een onderdoorloop). De breedte van het passageraam moet dan minimaal 1,2 meter zijn met een hoogte van 2,4 meter. Als de stoep te smal is voor een passageraam van 1,2 meter breed, kan worden volstaan met een breedte van 1 meter.
 • Een steiger is niet breder dan 2 meter gemeten vanaf de gevel.
 • De voorwerpen (uitgezonderd steigers) nemen gezamenlijk niet meer openbare ruimte in dan 10 m2.

Kosten voor plaatsen zonder toestemming

U moet altijd precario betalen (belasting voor innemen van openbare grond). Ook al heeft u geen toestemming nodig om de voorwerpen te plaatsen. In dat geval doet u aangifte met het formulier Aangifte Precario bouw- en onderhoudswerkzaamheden (pdf).