Haarlem: stad in de toekomst

Haarlem groeit. Steeds meer mensen willen hier wonen, werken en recreëren. Hoe gaan we om met uitdagingen zoals bijvoorbeeld:

  • mobiliteit en bereikbaarheid van en naar de stad
  • toenemende vraag naar woningen
  • werkgelegenheid, hoe we talent behouden en aantrekken
  • sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing
  • duurzame en circulaire economie
  • cultureel erfgoed

Omgevingsvisie: keuzes voor de toekomst

Gemeente Haarlem maakt een Omgevingsvisie waarin keuzes worden gemaakt. Keuzes die gevolgen hebben voor de toekomst. Hoe Haarlem er uit zou kunnen zien in 2040. Want ook dan willen we dat de stad aantrekkelijk is voor bewoners, dat het er fijn is om te verblijven en om te werken. Het jaar 2040 is nog ver weg. Het kan daarom zijn dat we ondertussen de visie en onze ideeën over de stad moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door nieuwe kennis of inzichten. De visie is dus steeds in ontwikkeling.

Haarlem maken we samen: praat jij ook mee?

Laten horen wat jouw ideeën zijn over wonen, werken en de openbare ruimte? Over hoe jij Haarlem ziet als stad in de regio, hoe we over 25 jaar voor elkaar zouden moeten zorgen en welke voorzieningen dan belangrijk zijn? Praat dan mee en meld je aan voor een van onze bijeenkomsten op dinsdagmiddag 16 februari van 15.30 tot 17.00 uur of dinsdagavond 16 februari van 19.00 tot 20.30 uur.

(of stuur direct een mail aan omgevingswet@Haarlem.nl .Wilt u in uw aanmelding vermelden of u graag online meepraat tijdens de middagsessie of de avondsessie? )

Participatie

Eind vorig jaar zijn we in gesprek gegaan over twee perspectieven: Spoor en Spaarne. Twee mogelijke toekomsten voor Haarlem. Dit deden we door zowel met de inwoners uit alle delen van de stad in gesprek te gaan, als met experts tijdens de expertsessies. We bespraken met elkaar wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van deze toekomstbeelden zijn. De inbreng daarvan hebben we meegenomen naar de volgende fase: het opstellen van een eerste schets van de omgevingsvisie. Deze eerste schets is nu af. De twee toekomstbeelden zijn geïntegreerd tot één perspectief voor Haarlem. We willen deze schets graag bespreken met de Haarlemmers. De schets laat zien wat de opgaven zijn waar Haarlem mee aan de slag moet, bijvoorbeeld op het gebied van aanpassen aan het veranderend klimaat, het verduurzamen van onze energievoorziening, mobiliteit en woningbouw. En vooral op welke manier dat kan. Hoe kan Haarlem zich ontwikkelen, welke keuzes moet Haarlem maken om ook in de toekomst de prachtige en complete stad te blijven die het nu is. In deze eerste schets liggen er verscheidene keuzes op tafel die we graag met u bespreken. Uw ideeën en reacties helpen ons om de laatste stap te zetten, het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie.

Planning

Deze ontwerp Omgevingsvisie moet in april gereed zijn. De visie zal dan door het college worden vrijgegeven voor de inspraak. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven. Alle reacties worden bekeken en zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve visie. Die zal worden aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. De planning is dat dit na de zomer van de dit jaar, in september zal plaatsvinden.

Gemeente, provincie en Rijk

De Haarlemse opgaven kunnen natuurlijk niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de regio om ons heen. Denk aan de ontwikkelingen in de Metropoolregio met alle uitdagingen die daarbij horen, zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving.

Van visie naar plan

De Omgevingsvisie is tenslotte ook het kader waarbinnen Haarlem een Omgevingsplan opstelt. De ambities en richtingen in de visie vertalen we in concrete regels. Deze regels bepalen wat mogelijk is in de stad, zoals nu in het bestemmingsplan het geval is