Nova College realisatie campus

Het Nova College Haarlem wil op de onderwijslocatie Zijlweg 203/hoek Randweg een Nova campus maken. Het doel is om een aantal opleidingen bij elkaar te brengen. Hierdoor komen elders in de stad locaties vrij. 

Actueel

Op basis van het concept schetsplan van het Nova College heeft de gemeente Haarlem besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van een Nova campus. Het ambtelijk advies is positief, maar er zijn enkele voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. De gemeente vindt het initiatief voor een campus kansrijk. Een groot deel van de geplande gebouwen past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de plannen uit te voeren, heeft de ontwikkelaar besloten een bestemmingsplanprocedure te volgen voor het hele terrein van het Nova College.

Inmiddels heeft het Nova College ook een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor een van de twee te realiseren lesgebouwen en de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie. Doordat  de ontwikkelaar  reeds een uitgebreide omgevingsvergunning aan heeft gevraagd kan de bouw voor dat deel eerder starten. De planning voor de overige nieuwbouw hangt mede af van de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan.
 

Planning

Op dit moment wordt er gewerkt aan de ruimtelijke onderbouwing voor het ontwerp bestemmingsplan. Dit betekent dat het Nova College aantoont dat hun plannen op de beoogde plek passen. En dat hun plannen in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld de milieuwetgeving en andere regels van de gemeente.

De planning is om in het najaar van 2017 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te laten gaan.

Als deze procedure is afgerond, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en de realisatie van het terrein starten.
 

Proces

In het bestemmingsplan ‘Zijlweg e.o.’(2014), was de ontwikkeling van een Nova campus al mogelijk gemaakt. De gewenste ontwikkeling, past echter niet in het bestemmingsplan ‘Zijlweg e.o.’. De voorgenomen bouwhoogte en de locatie van bouwvlakken passen niet helemaal.

Als het Nova College de voorgenomen plannen wil uitvoeren, moeten zij eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen en een aangepast bestemmingsplan verkrijgen. De gemeente neemt eerst een ontwerpbesluit; een soort voorlopig besluit. Dit besluit legt de gemeente ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop hun zienswijzen indienen. De gemeente beoordeelt alle zienswijzen op de vergunningaanvragen en geeft een reactie. Uiteindelijk verleent de gemeente wel of niet de vergunning.

Als de bestemmingsplanprocedure afgelopen is vraagt de ontwikkelaar voor de plannen een omgevingsvergunning aan. Voor deze omgevingsvergunning toetst de gemeente de plannen aan de wettelijke eisen (voor onder andere luchtkwaliteit, geluiden, milieu, water). Ook kijkt de gemeente of het plan voldoet aan het gemeentelijk beleid voor de openbare ruimte, parkeren, verkeersontsluiting en stedenbouwkundige inpassing van het gebied. Als de vergunningsaanvragen volledig zijn, start de gemeente de vergunningprocedure. Dit betekent dat belanghebbenden hun mening kunnen geven (zienswijzen indienen).

Achtergrond

Woensdagavond 17 mei 2017 was er een inloopavond bij het Nova college aan de Zijlweg om de buurt te informeren over de (aangepaste) plannen. De avond werd bezocht door ongeveer 25 personen.

Op het oorspronkelijke plan zijn enkele aanpassingen gemaakt naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst. De meeste van deze aanpassingen zijn positief ontvangen.

Een vraag die naar voren kwam, los van de ontwikkeling van het Nova college, betreft de verkeerssituatie op de Zijlweg, ter hoogte van de VRK/Nova. Buurtbewoners, maar ook medewerkers van het Nova College ervaren de verkeerssituatie daar voor zowel fietsers, voetgangers als automobilisten als erg onveilig.

Contact

Procesmanager van de gemeente Haarlem is de heer S. Bukman. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 14 023 of via antwoord@haarlem.nl