Stand van zaken project Houtplein

  • 29 augustus 2019

De inspraakperiode van het voorlopig ontwerp Houtplein duurde tot en met 12 november 2018. Daarna is het een tijd stil geweest rond het project Houtplein. Wat hebben we als gemeente al die tijd gedaan?

Na de inspraakperiode zijn we intensief aan het werk gegaan met het vervolg op het voorlopig ontwerp Houtplein. We hebben ruim 100 reacties ontvangen, de zogeheten zienswijzen. Deze zienswijzen moesten stuk voor stuk worden bekeken en beantwoord. Sommige reacties waren eenvoudig, andere een stuk complexer. Naar aanleiding van de reacties zijn er aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp (DO). Vanwege de complexiteit van het project duurde dit lang.

Tegelijkertijd heeft de gemeente ook intensieve gesprekken gevoerd met provincie Noord-Holland. De provincie draagt financieel bij aan de herinrichting van het Houtplein, omdat zij belang heeft bij een goede openbaar vervoersverbinding. De nieuwe haltes aan het Houtplein moeten een versnelling van de busrijtijden opleveren. Dit is uitgebreid onderzocht en uiteindelijk goedgekeurd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp. Het DO wordt in het najaar besproken met de wethouder en voorgelegd aan het college van B en W. Daarna bespreekt de commissie Beheer het DO. Naar verwachting wordt het DO eind 2019 behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad.