Raadsvergadering 26 maart waarschijnlijk verschoven naar 30 maart

  • 26 maart 2020

Naar verwachting wordt bij de raadsvergadering van 26 maart het zogeheten quorum, het aantal raadsleden dat minimaal aanwezig moet zijn, niet gehaald. Dat betekent dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad een nieuwe vergadering belegt. De nieuwe vergadering wordt gehouden op maandag 30 maart om 19.30 uur.

Deze vervangende vergadering ziet er anders uit dan gewoonlijk. De gemeenteraad komt dan bij elkaar met één vertegenwoordiger per fractie. Er kunnen tijdens deze vergadering vragen worden gesteld. Daarnaast vindt alleen besluitvorming plaats over de zogeheten hamerstukken en hamerstukken met stemverklaring. Over beide is al overeenstemming in de gemeenteraad (besproken in de raadscommissies), maar dit soort besluiten moet wel formeel tijdens een raadsvergadering worden genomen. De besluitvorming over de Koepel vindt op een ander moment plaats.

De commissievergaderingen van 2 en 9 april gaan ook in afgeslankte vorm door. Hoe en wanneer wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Inspreken

Zodra bekend is op welke wijze de commissievergaderingen worden gehouden, informeren wij ook over de wijze waarop ingesproken kan worden.

Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming

De gemeente werkt aan een voorstel om digitaal vergaderen en digitale besluitvorming in deze crisistijd mogelijk te maken. Digitale besluitvorming is nu nog niet mogelijk op grond van de wet, maar er komt een Spoedwet aan, die dit mogelijk maakt. Zodra daarover meer bekend is, wordt deze informatie gedeeld.