Jaarverslag 2016: Financiën op orde, schuld daalt verder

  • 12 april 2017

Op 4 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 vastgesteld. Hierin legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Op haarlem.jaarverslag-2016.nl is deze voor het eerst volledig digitaal beschikbaar.

Financiën op orde, schuld daalt verder

2016 was het jaar waarin het economisch herstel ook in de gemeentefinanciën merkbaar werd. Omdat inmiddels ook de effecten van het op orde krijgen van de Haarlemse financiën duidelijk zichtbaar worden, ziet het Haarlemse huishoudboekje er steeds beter uit. Deze jaarrekening sluit af met € 5,3 miljoen voordeliger dan geraamd. Daarnaast is de vaste schuld in 2016 verder afgenomen tot € 486 miljoen. Dit is € 84 miljoen lager dan de oorspronkelijk begrote schuld van € 570 miljoen. Door een combinatie van factoren waaronder aflossing, meevallende vastgoedverkopen, lagere uitgaven voor het sociaal domein, slimmer gebruik van financiering en positievere kasstromen sluit Haarlem 2016 af met een schuldpositie die, afgezet tegen de eigen middelen, volgens de VNG normen in het groen staat.

In 2016 was het mogelijk om de belastingtarieven met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen. De woonlasten zijn zelfs met 2% verlaagd ten opzichte van 2015.

Maar een jaarverslag gaat niet alleen over geld, het gaat ook over alles wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan in en met de stad. Er is in 2016 veel gebeurd op bijvoorbeeld het gebied van participatie, duurzaamheid, onderhoud en bereikbaarheid en binnen het sociaal domein.

In dit jaarverslag wordt duidelijk wat er op al deze gebieden in 2016 gerealiseerd is, maar ook welke ambities níet (volledig) zijn behaald. Daaruit moet blijken of de gemeente nog steeds op koers ligt of dat bijsturing noodzakelijk is. Intussen wordt overal gevoeld dat de stad groeit. Ook deze jaarrekening bevestigt dat er meer ruimte ontstaat. Op die manier genereren jaarrekening en -verslag behalve verantwoording ook input voor de kadernota (periode 2017-2021), die in juni door de gemeenteraad behandeld zal worden.