Haarlem bepaalt uitgangspunten voor leveranciers van warmte

  • 16 mei 2019

In 2040 wil Haarlem gasvrij zijn. Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe manieren om onze woningen te verwarmen. Eén van de oplossingen hiervoor is de aanleg van een of meerdere collectieve warmtenetten.

De gemeente wil hier graag de regie over behouden en ervoor zorgen dat marktpartijen voldoen aan uitgangspunten die belangrijk zijn voor de gemeente. Het college gaat onderzoeken of het aanbesteden van de aanleg van warmtenetten met een concessieovereenkomst een goed middel is om deze doelen te bereiken. Gedurende dit onderzoek behoudt het college zich het recht voor niet mee te werken aan marktinitiatieven.
Een concessieovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente en een bedrijf waarin het bedrijf het exclusieve recht krijgt om werk uit te voeren. De concessiehouder zou in dit geval exclusief exploitatierecht kunnen verkrijgen op een te realiseren en exploiteren warmtenet in een bepaald gebied.

Belangrijke uitgangspunten warmtenet

Regelmatig ontstaan initiatieven uit de markt voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. De gemeente overweegt alle initiatieven die bij kunnen dragen aan het gasvrijer en duurzamer maken van de stad. Om goed te kunnen sturen op voor Haarlem belangrijke uitgangspunten gaat Haarlem nu dus onderzoeken of het uitgeven van concessies een adequaat middel kan zijn. Het college hoopt er hiermee voor te zorgen dat selectie op inhoudelijke gronden kan plaatsvinden. Belangrijke uitgangspunten voor het college zijn bijvoorbeeld: aantoonbare duurzame bron van energie, goede prijs voor langere tijd, open net voor meerdere warmtebronnen, ruimtelijke afstemming met het warmtenet in Meerwijk/Schalkwijk en de mogelijkheid voor de gemeente om een aandeel in een warmtebedrijf te verwerven in verband met sturing op toekomstige ontwikkelingen.

Inhoudelijke toets

Deze uitgangspunten zijn niet automatisch geborgd bij marktinitiatieven. Hierdoor zou er een ‘eerst komt, eerst maalt’ situatie kunnen ontstaan zonder dat er een inhoudelijke toets plaats vindt. Haarlem denkt inhoudelijke toetsing beter te kunnen garanderen met het aanbesteden van een of meerdere concessieovereenkomsten voor de aanleg van warmtenetten in delen van Haarlem. De komende maanden wordt dit daarom onderzocht. Het college verwacht het onderzoek eind 2019 te hebben afgerond.

Lees meer in het collegebesluit