Democratisch experiment zoekt buurt

  • 28 juni 2019

Het Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 biedt ruimte om de komende jaren een aantal experimenten uit te voeren. Bewoners kunnen dan zelf plannen gaan maken en uitvoeren voor hun buurt of wijk. Gemeente Haarlem is op zoek naar buurten of wijken waar deze experimenten kunnen plaatsvinden. Op 8 juli van 15.30-16.30 uur kan iedereen die nieuwsgierig is naar de experimenten en het Actieprogramma binnenlopen in het Badhuis in de Leidsebuurt. Het programmateam en wethouder Jur Botter staan voor u klaar.

Het Actieprogramma bestaat uit experimenten en concrete acties om participatie en inspraak van de gemeente te verbeteren. En om het netwerk van initiatiefnemers in de stad te versterken en te verbinden. Daarnaast zijn er een viertal concrete experimenten waar buurten of wijken zich voor aan kunnen melden:

  • Democratische buurtbegroting; Buurt of wijkbewoners dienen plannen en ideeën in, voeren hier zelf campagne voor én  gaan na een toets op haalbaarheid van de gemeente en een stemming onder bewoners zelf aan de slag met de uitvoering.
  • Gelote wijkraad; Een buurt of wijk waar op dit moment geen wijkraad actief is, maar waar het goed zou zijn als er een wijkraad komt die door middel van loting wordt samengesteld. Deze gelote wijkraad, kan met behulp van een peiling in de buurt verschillende onderwerpen ophalen die belangrijk zijn, en die aanpakken. Met een buurtbudget kan de wijkraad samen met bewoners initiatief nemen voor verbetering van de wijk.
  • Right to Challenge; Een wijkraad of maatschappelijk initiatief daagt de gemeente uit. Zij neemt een uitvoerende taak van de gemeente over voor dezelfde prijs als de gemeente of een partner van de gemeente dit uitvoert. Met de gedachte dat betrokken Haarlemmers dit door creativiteit en als buurtinitiatief beter kunnen.
  • Wijkcontract; Per jaar kan er in twee wijken van Haarlem een wijkcontract worden opgesteld tussen bewoners, partners en gemeente over de aanpak van prioriteiten op gebied van leefbaarheid en ontmoeting in de wijk. Door opgaves, wensen en behoeften van de wijk voortijdig met elkaar te delen kan gezocht worden naar een gemeenschappelijke agenda voor verbeteringen in de buurt.

Hoe wordt bepaald welke wijk in aanmerking komt voor deelname?

Dat hangt voorlopig af van het aantal aanmeldingen. Als er te veel aanmeldingen zijn bepaalt een jury in welke wijk welk experiment het beste past.

Gemeenteraad

Het Actieprogramma is in de commissie bestuur besproken en wordt 11 juli in de gemeenteraad besproken. Pas dan wordt het Actieprogramma definitief vastgesteld. Als de gemeenteraad in stemt met het Actieprogramma en de experimenten, wordt na de zomervakantie gewerkt aan de invulling en vormgeving van de experimenten. Hopelijk samen met u.

Bijeenkomst en initiatievencafé

Op 8 juli van 15.30 -16.30 uur staan de deuren open bij het Badhuis, Leidseplein 49. Laat u informeren over de verschillende experimenten en hoe we deze experimenten samen met betrokken Haarlemmers, wijkraden en ambtenaren vorm willen geven. Aansluitend vindt het initiatievencafé plaats. Ook hier bent u van harte welkom.

Komt u ook? Aanmelden kan via nieuwedemocratie@haarlem.nl