Monumentenvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Monumentenoverzicht

Monumenten gemeente Haarlem

Een overzicht van de in de gemeente Haarlem gekwalificeerde monumenten zijn te vinden op onze monumentenkaart. Zowel Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke monumenten zijn op deze kaart te vinden. De kaart wordt dagelijks bijgewerkt vanuit het gemeentelijke monumentenregister.

Monumentenkaart

Rijksmonumenten

De website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Geen vergunning nodig bij normaal onderhoud

U heeft meestal geen vergunning nodig voor:

  • normaal onderhoud waarbij het uiterlijk van het monument niet wijzigt
  • wijzigingen aan onderdelen binnen in het pand die geen monumentale waarde hebben

Op het Omgevingsloket kunt u via een vragenboom vaststellen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Omgevingsloket

Richtlijnen voor restauratie en duurzaamheid

De gemeente heeft richtlijnen voor onderhouds- en restauratieplannen. Deze richtlijnen helpen u bij de keuze voor het juiste materiaalgebruik en de juiste restauratietechnieken.

Brochure Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie (6,46 MB, pdf)

Beschermd stads- en dorpsgezicht

In Haarlem zijn de historische stad Haarlem Noord, Haarlem-Zuid, Haarlem Zuidwest en de oude dorpskern van Spaarndam aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor bouwen of verbouwen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht zijn regels opgenomen in het bestemmingsplan. Uw aanvraag wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Deze regels verschillen van de regels voor normale bouw- of verbouwplannen.

Op de website opendata.haarlem.nl zijn de gebieden met beschermd stads- en dorpsgezicht op kaart aangegeven.

Opendata.haarlem.nl

Bestemmingsplan of bouwplan

Heeft u vragen over een bestemmingsplan of bouwplan? Informatie hierover leest u op de pagina bouwvergunning.

Kosten

Rijksmonument of provinciaal monument

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan een rijksmonument of provinciaal monument kost € 443. Een aanvraag van een omgevingsvergunning waar complexe en/of uitgebreide procedures voorkomen kost € 1.777.

Gemeentelijk monument

Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan een gemeentelijk monument zijn geen kosten verbonden.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor monumenten samenvalt met bijvoorbeeld een bouwactiviteit, dan betaalt u wel de kosten (leges) voor de omgevingsvergunning voor bouwen.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
  • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, worden verschillende procedures doorlopen. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

Via het Omgevingsloket kunt nagaan of u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt voor de activiteiten 'bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', 'bouwen en milieu', 'bouwen en monumenten' en 'bouwen en brandveilig gebruik'. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 023 als u hierover meer wilt weten.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u uw vraag stellen via het informatieformulier (pdf). Sla het volledig ingevulde formulier eerst op en verstuur het per e-mail naar informatieformulier@haarlem.nl.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10  werkdagen contact met u op.