Moderniseren parkeren

Haarlem is populair. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Om die auto's beter te verdelen over de beschikbare ruimte in de stad wordt parkeren in Haarlem gemoderniseerd. Gemeente Haarlem voert hiervoor in fases 19 maatregelen uit. Op deze pagina vindt u per parkeerzone meer informatie.

Maatregelen binnenstad, zone B

Parkeervergunning

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe tarieven voor bewonersparkeervergunningen.

  • Een 1e parkeervergunning wordt goedkoper. Het tarief wordt verlaagd van € 204,60 naar € 183,40 per jaar.
  • Het tarief van een 2e parkeervergunning wordt verhoogd van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. Er is voor de 2e vergunning gekozen voor een hoger tarief om het bezit van een 2e auto te ontmoedigen. Hoe minder auto’s, hoe lager de parkeerdruk in Haarlem.

De gemeenteraad stelde de tarieven 21 december 2017 vast in de verordening parkeerbelastingen. U vindt de tarieven op de agenda van de raad, onder agendapunt 21.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-particulier leest u hoe u een parkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Parkeertarieven garages en automaten

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe parkeertarieven in het centrum. Gemeente Haarlem wil parkeren in parkeergarages in het centrum aanmoedigen door de tarieven in garages gelijk te houden of te verlagen en de tarieven op straat te verhogen. Hiermee kan de parkeerdruk op straat verminderen en de leefbaarheid worden verbeterd door minder overlast van auto’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft de tarieven voor de parkeergarages vastgesteld:

  • Het uurtarief in de Dreef, Houtplein, Raaks, Kamp en Appelaar blijft € 2,98 per uur.
  • Het uurtarief in de Stationspleingarage wordt verlaagd naar € 2,25 per uur.
  • Het maximale dagtarief in parkeergarage de Dreef wordt verlaagd naar € 12,50.

De gemeenteraad stelde de tarieven op straat 21 december 2017 vast in de verordening parkeerbelastingen. Het tarief op straat wordt verhoogt van € 4,20 naar € 4,50 per uur. U vindt de tarieven op de agenda van de raad, onder agendapunt 21.

Bezoekersregeling

De planning is vanaf 1 mei 2018 een bezoekersregeling voor bewoners in het centrum te introduceren. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting begin 2018 plaats. Dan is duidelijk hoe de nieuwe bezoekersregeling er precies uit gaat zien. De gemeenteraad heeft aangegeven een digitale bezoekersregeling te willen die even gebruiksvriendelijk is als de papieren bezoekersschijf. Wanneer dit duidelijk is, worden bewoners daarover geïnformeerd.

Betaald parkeren op zondag

De planning is vanaf 1 mei 2018 betaald parkeren op zondag in het centrum in te voeren. Dit is tegelijkertijd met de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag in zone C (wijken rondom de binnenstad). Deze 3 maatregelen kunnen uitsluitend tegelijkertijd ingevoerd worden. Het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum dient gepaard te gaan met het bieden van een bezoekersregeling voor bewoners van het centrum. Ook kan pas betaald parkeren op zondag in zone C ingevoerd worden als er betaald parkeren op zondag in het centrum is ingevoerd, om te voorkomen dat bezoekers van zone C op zondag gratis in zone B parkeren.

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Maatregelen wijken rondom de binnenstad, zone C

Parkeervergunning

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe tarieven voor bewonersparkeervergunningen.

  • Een 1e parkeervergunning wordt goedkoper. Het tarief wordt verlaagd van € 120,20 naar € 99,00 per jaar.
  • Het tarief van een 2e parkeervergunning wordt verhoogd van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. Er is voor de 2e vergunning gekozen voor een hoger tarief om het bezit van een 2e auto te ontmoedigen. Hoe minder auto’s, hoe lager de parkeerdruk in Haarlem.
  • Een 3e vergunning in wijken rondom het centrum wordt afgeschaft. De bestaande 3e vergunningen worden niet in 1 keer ingetrokken; er wordt een uitsterf/-overgangsregeling geïntroduceerd. Dit houdt in dat de 3e vergunning pas vervalt als de bewoner verhuist of zelf de vergunning opzegt.

De gemeenteraad stelde de tarieven 21 december 2017 vast in de verordening parkeerbelastingen. U vindt de tarieven op de agenda van de raad, onder agendapunt 21.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-particulier leest u hoe u een parkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Bezoekersregeling

De planning is om de huidige bezoekersvergunning vanaf 1 mei 2018 te vervangen door een digitale bezoekersregeling. Begin 2018 vindt besluitvorming plaats over een nieuwe bezoekersregeling. Dan is duidelijk of de papieren schijf verdwijnt en hoe de nieuwe bezoekersregeling er precies uit gaat zien. De gemeenteraad heeft aangegeven een digitale bezoekersregeling te willen die even gebruiksvriendelijk is als de papieren bezoekersschijf. Wanneer dit duidelijk is, worden alle bewoners geïnformeerd.

Huidige bezoekersvergunning

Bewoners die gebruik maken van de papieren bezoekersschijf ontvangen voor de eerste 4 maanden van 2018 geen nieuwe papieren schijf. De huidige schijf van 2017 blijft van kracht tot 1 mei 2018. Ook de digitale bezoekersvergunning kan tot 1 mei 2018 op dezelfde manier worden gebruikt als in 2017. Deze producten worden daarom ook maar alleen voor die 4 maanden in rekening gebracht. De bezoekersvergunning geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur door de invoering van betaald parkeren tussen 9.00 en 23.00 uur in parkeerzone C.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-bezoekers leest u hoe u een bezoekersparkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Betaald parkeren

In januari 2018 wordt gefaseerd betaald parkeren ingevoerd in de wijken rondom het centrum. Hierdoor kan flexibeler gebruik worden gemaakt van de schaarse ruimte en wordt de parkeerdruk beter verdeeld. Verspreid in de wijken komen parkeerautomaten te staan. Vergunninghouders kunnen met de parkeervergunning blijven parkeren.

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur. Bij een parkeerautomaat of via een parkeerapp kan een niet-vergunninghouder een ticket aanschaffen tegen het tarief van € 3,25 per uur. In heel parkeerzone C mag tegen betaling maximaal één uur of korter geparkeerd worden. Hiermee wil de gemeente overloop van binnenstadbezoekers zoveel mogelijk voorkomen en parkeeroverlast in de wijken tegengaan.
Vergunninghouders kunnen met de parkeervergunning in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur. Daar is geen parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur aan gebonden. Bezoek van vergunninghouders kan met de bezoekersvergunning maximaal 3 uur in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

In december 2017 (Noord en West) en januari 2018 (Zuid en Oost) ontvangen bewoners hierover per deelzone een brief met meer informatie.

Zone C Noord
Betaald parkeren in parkeerzone C Noord geldt vanaf 8 januari 2018.
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, tarieven, tijden en uitzonderingen in zone C Noord (jpeg)
Uitzonderingen: in parkeerzone C Noord zijn de betaalde parkeerplaatsen bij winkelstrips Generaal Cronjéstraat – Julianapark en Van Ostadestraat – Kleverparkweg tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar wordt een speciaal Stop&Shop tarief ingevoerd. Parkeren kost bij de winkelstrips het eerste half uur € 0,50. Deze korting geldt alleen als er een half uur of korter wordt geparkeerd. Bij langer parkeren geldt over de totale parkeertijd het reguliere tarief van € 3,25 per uur. Bij de winkelstrips is geen parkeerduurbeperking.

Zone C West
Betaald parkeren in parkeerzone C West geldt vanaf 15 januari 2018.
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, tarieven, tijden en uitzonderingen in zone C West (jpeg)
Uitzonderingen: in parkeerzone C West zijn de betaalde parkeerplaatsen bij winkelstrip Zijlweg tot en met huisnummer 67/68 tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar wordt een speciaal Stop&Shop tarief ingevoerd. Parkeren kost bij de winkelstrip het eerste half uur € 0,50. Deze korting geldt alleen als er een half uur of korter wordt geparkeerd. Bij langer parkeren geldt over de totale parkeertijd het reguliere tarief van € 3,25 per uur. Bij de winkelstrip is geen parkeerduurbeperking. Bij het Emmaplein en bij enkele plaatsen in de Van Oosten de Bruijnstraat zijn de parkeerplaatsen tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) ook alleen beschikbaar voor bezoekers. Bezoekers kunnen daar parkeren tegen betaling van het dagkaarttarief van € 4,20 of het tarief van € 3,25 per uur. Daar is geen parkeerduurbeperking.

Zone C Zuid
Betaald parkeren in parkeerzone C Zuid geldt vanaf 22 januari 2018.
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, het tarief en tijden in zone C Zuid (jpeg)

Zone C Oost
Betaald parkeren in parkeerzone C Oost geldt vanaf 29 januari 2018.
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, het tarief en tijden in zone C Oost (jpeg)

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Achtergrond modernisering

19 maatregelen

Inbreng van bewoners en ondernemers, de Parkeervisie en de exploitatie zijn als uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van 19 maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren. Tijdens de raadvergadering van 15 december 2016 stelde de raad het besluit tot het nemen van 19 maatregelen voor Moderniseren Parkeren vast. Na het referendum op 19 juli 2017 heeft de raad op 21 juli 2017 bepaald dat het besluit van 15 december 2016 van kracht is.

Kijk voor meer informatie over het referendum en alle maatregelen per gebied op de pagina Referendum Maatregelen moderniseren parkeren.