Mobiliteitsbeleid

Het afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Haarlem wil namelijk een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een verandering, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen. In het concept mobiliteitsbeleid zijn 7 stappen uitgewerkt die nodig zijn om de stad ondanks de groei leefbaar en bereikbaar te houden.

Het college van B&W heeft het concept-mobiliteitsbeleid vrijgegeven voor inspraak en tot en met vrijdag 23 april konden alle Haarlemmers en andere belanghebbenden hun zienswijze op het Mobiliteitsbeleid indienen. De gemeente heeft ruim 90 reacties ontvangen en is nu druk bezig om al deze reacties door te nemen en als dat mogelijk is te verwerken in het definitieve mobiliteitsbeleid.

Mobiliteitsbeleid, vervolg

Alle ontvangen zienswijzen worden opgenomen in de nota van beantwoording. In deze nota geeft de gemeente per ingebracht punt aan hoe de gemeente hier tegenaan kijkt en of het punt wordt meegenomen in het definitieve beleidsstuk. Op dit moment is de planning dat het definitieve Mobiliteitsbeleid, voorzien van een nota van beantwoording in september ter goedkeuring aan de gemeenteaad voorgelegd wordt. Bij het mobiliteitsbeleid Dit definitieve beleidsstuk wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze geformuleerd zijn in het beleid, waarin de maatregelen die nodig zijn om de stad leefbaar en bereikbaar te houden weggezet zijn in de tijd.  

 

 

 

Wat staat er in het Mobiliteitsbeleid?

Reageren per post

Vragen of meer informatie

Mobiliteitsbeleid inzien