Mobiliteitsbeleid

Gemeente Haarlem werkt aan mobiliteitsbeleid om een antwoord te geven op de bereikbaarheid- en mobiliteitsvraagstukken en ambities waar we vandaag de dag en in de toekomst voor staan. De maatregelen die daarbij horen, worden uitgewerkt en afgewogen in een uitvoeringsplan voor 2025. Het mobiliteitsbeleid is een vervolg op de kaders die door de raad zijn vastgesteld in de Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) en het coalitieakkoord Duurzaam Doen 2018-2022.

Bovenstaand beleid staat een zogenaamde mobiliteitstransitie voor: we moeten vaker gebruik maken van andere vormen van vervoer zodat de auto een minder prominentere rol krijgt. 

Actueel

Vlak voor de zomer zijn gesprekken gevoerd met wijkraden en belangengroepen rond mobiliteit. Bekijk het participatieverslag. De vraag waarop gemeente Haarlem samen met hen antwoord wil krijgen is: Welke idee├źn zijn er hoe de mobiliteitstransitie in Haarlem vorm te geven? Daarnaast vindt ook een gesprek plaats over verkeersveiligheid. 
De afgelopen jaren zijn onderwerpen die samenhangen met mobiliteit op verschillende manieren besproken met de stad. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de SOR en in de ontwikkelzones. De resultaten van deze gesprekken zijn, voor zover van toepassing meegenomen in de voorbereiding van het mobiliteitsbeleid of komen terug bij de vervolgplannen die weer uit het stadsbrede beleid voortkomen.   

Proces

Het mobiliteitsbeleid is een beleid op hoofdlijnen dat een verdieping krijgt in diverse deelbeleidstukken, zoals fiets- en verkeersveiligheidsbeleid en bijbehorende actieplannen.  
Zowel het mobiliteitsbeleid als het uitvoeringsprogramma zijn naar verwachting eind 2020 gereed. 
Het proces om tot het mobiliteitsbeleid te komen is opgedeeld in 4 stappen: 

  • Haarlem in Beeld, de situatie in Haarlem is onderzocht en onderbouwd
  • Opgave voor Haarlem, het mobiliteitsvraagstuk is inzichtelijk gemaakt
  • Hoe komen we daar? 
  • Uitvoeringsprogramma

Momenteel zijn de stappen 1 en 2 al doorlopen, de mobiliteitsstromen in Haarlem zijn in beeld. We weten nu hoe de reizigers zich op een gewone werkdag van, naar en door Haarlem verplaatsen. Ook de opgave is bekend. We komen nu bij de stap van het opstellen van het beleid, stap 3.
Deze input leidt, samen met eerdere beleidsuitgangspunten, tot een concept mobiliteitsbeleid. Over dit concept zullen in het najaar nog gesprekken met Haarlemmers worden georganiseerd. 

Relevante stukken

Het mobiliteitsbeleid bouwt voort op besluiten die de afgelopen jaren eerder door de gemeente Haarlem zijn genomen en beschreven in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), het coalitieakkoord Duurzaam-Doen 2018-2022 en de Ontwikkelagenda Mobiliteitsbeleid (december 2019). De principes die hierin vastgelegd zijn, dat Haarlem streeft naar een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige openbare ruimte en dat onder andere wil realiseren door in te zetten op duurzame en slimme mobiliteit, vormen het uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid.