Mobiliteitsbeleid

Het college van B en W heeft op 24 augustus 2021 nieuw Mobiliteitsbeleid vastgesteld. Hiermee wil Haarlem een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. Met dit Mobiliteitsbeleid maakt Haarlem de keuze hoe vorm te geven aan deze transitie. Met de vaststelling van dit beleid gaat Haarlem de bereikbaarheid anders aanpakken.

Dat betekent onder andere:

  • De fiets en de voetganger krijgen voortaan prioriteit.
  • Een snelheid van 30km uur wordt de norm in Haarlem en bij alle nieuwe wegontwerpen, wordt voortaan eerst gekeken naar de ruimte voor de fietser en de voetganger.
  • Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt evenwichtiger over de stad verdeeld en het autoverkeer wordt zoveel mogelijk gebundeld op de hoofdroutes.
  • In heel Haarlem wordt tussen nu en 2030 gefaseerd gereguleerd parkeren ingevoerd.

Het streven is dat in 2030 het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en dat meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem met het openbaar vervoer (OV) of de fiets plaatsvinden.

Inspraak

Tot en met vrijdag 23 april konden alle Haarlemmers en belanghebbenden hun zienswijze op het Mobiliteitsbeleid indienen. De gemeente heeft ruim 90 reacties ontvangen die allen opgenomen en beantwoord zijn in de nota van beantwoording. Daar waar dat van toepassing is, zijn correcties en  wijzigingen verwerkt in het definitieve Mobiliteitsbeleid.

Om de gewenste resultaten uit het Mobiliteitsbeleid in 2030 daadwerkelijk te bereiken, is het van belang dat het beleid wordt toegepast in projecten en processen van de gemeente. Daarom hebben BenW samen met het Mobiliteitsbeleid ook een Uitvoeringsagenda vastgesteld.

Mobiliteitsbeleid, vervolg

Het Mobiliteitsbeleid wordt besproken in de commissie Beheer op donderdag 9 september 2021.

Hier vindt u het Mobiliteitsbeleid (BenW besluitenlijst punt 2).

Wat staat er in het Mobiliteitsbeleid?

Vragen of meer informatie