Milieuvergunning

Gaat u een bedrijf beginnen dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms kunt u volstaan met een milieumelding. De milieuvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket.nl. Op deze website staat een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. Milieuactiviteiten worden voor de gemeente Haarlem afgehandeld door de Omgevingsdienst IJmond. U vindt de contactgegevens op de website van de Omgevingsdienst IJmond of u kunt bellen met 0251 263 863.

Aangevraagde en verleende vergunningen vindt u op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Milieuvergunning of milieumelding

Wanneer moet u een vergunning aanvragen en wanneer hoeft u alleen een melding te doen? Dat is afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast.

Milieuvergunning

U heeft mogelijk een milieuvergunning nodig als uw bedrijf:

 • geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt
 • schadelijke stoffen uitstoot
 • veel energie verbruikt
 • een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren.

Milieumelding

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een melding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. U kunt bij uw branche-organisatie vragen of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt. De milieumelding doet u online via de Activiteitenbesluit InternetModule (AIM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uw melding wordt doorgestuurd naar de gemeente.

Milieumelding doen

Kosten

Het indienen van een melding of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is gratis.

Er kunnen wel investeringen nodig zijn om de milieuregels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor uw rekening. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
 • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten. Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiervoor kunt u wel een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Extra informatie bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag kunt u gebruik maken van informatie uit de volgende documenten:

 • Enkele artikelen uit de Wet Milieubeheer (pdf)
 • Bijlage spuitinstallaties (pdf)
 • Bijlage inventarisatie bodemrisico's (pdf)
 • Bijlage afvalwater (pdf)

Links