Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

De gemeente start in 2022 met de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. In maart 2019 konden bewoners van Meerwijk meedenken. Dit leverde ongeveer 120 reacties en ideeën op, zowel via dit platform als via onze ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci.

 

Digitale presentatie masterplan

Als het mogelijk was zijn de reacties verwerkt in het masterplan. Dit bestaat uit een schetsontwerp waarin wensen en verwachtingen zijn vertaald. Het college van burgemeester en wethouders hebben 7 juli het masterplan vastgesteld voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Er zou een informatiebijeenkomst gehouden worden voor de klankbordgroep en bewoners. Om te bespreken wat er met hun bijdrage over de plannen is gedaan. Door de coronacrisis kan deze fysieke bijeenkomst niet doorgaan.

Daarom is er een digitale presentatie gemaakt over het masterplan IVORIM. Dit masterplan is gebaseerd op gemeentelijk beleid en op de reacties en ideeën van bewoners. Het masterplan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Het masterplan beschrijft de keuzes voor onder andere verharding (straten en stoepen), groen en water. Eind 2020 begin 2021 wordt het masterplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden per woonbuurt de keuzes voor de groene ruimtes verder uitgewerkt: sport, spelen, natuur etc.

Uitgeschreven tekst

Welkom allemaal bij deze videopresentatie over het masterplan IVORIM.
Het plan is opgemaakt om de openbare ruimte in Meerwijk te kunnen vernieuwen.

Mijn naam is Merijn van Loon en ik neem u de komende minuten mee in de hoofdpunten van het Masterplan

We zullen volgende onderdelen behandelen: Inleiding, analyse, scenario`s, concept, ontwerp van een woonbuurt en tot slot een algemene afsluiting.

De inleiding. Meerwijk is gelegen ten zuidoosten van Haarlem aan het veenpolderlandschap.

Het plangebied bestaat uit de openbare ruimte aangegeven binnen de rode grenzen.

De aanleiding voor project IVORIM bestaat uit twee delen. Enerzijds de onderhoudsbeshoefte van riolering en verharding, zoals zichtbaar op de afbeelding, en daarnaast het aanleggen van een bijkomende nieuwe hemelwaterriolering.

Anderzijds zijn er 3 doelstellingen die ook verwerkt moeten worden. Deze bestaan uit:

Klimaatdoelstellingen, een warmtenet aanleggen om energietransitie mogelijk te maken en het integraal aanpakken van allerlei wensen uit de buurt.
Wensen en ideeën zijn opgehaald via het platform `Mijn Meerwijk`, meerdere klankbordgroep bijeenkomsten en sessies met verschillende bewonersgroepen. Alle wensen zijn zo goed als mogelijk bij elkaar gebracht in dit masterplan.

Op basis hiervan is het hoofddoel bepaald, namelijk een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving in Meerwijk. Om dit te behalen zijn 7 thema`s opgesteld. Ieder thema bevat verschillende ambities, waarvan we er nu 3 behandelen.

Allereerst het thema water en klimaat. De ambities bestaan uit: Hittestress verminderen én wateroverlast en droogtes voorkomen.

Het thema groen en gezondheid. De ambities hierin zijn: Kwalitatief groen voor de deur ter verbetering van gezondheid. Openbare ruimte maken die uitnodigt tot sporten en bewegen.

Vervolgens bekijken we het thema mobiliteit. Hierin zijn de ambities een verkeersveilige wijk, duidelijke hiërarchie in wegen en parkeren afstemmen op werkelijke parkeerdruk en minder op straat.

Nu het doel en de ambities helder zijn gaan we door met de analyse.  Dit bevat een deel ruimte en een deel klimaat.

Het plangebied valt binnen een sterk groenblauw raamwerk, dankzij omringende gebieden zoals het Aziëpark, de Amerikavaart en de Meerwijkplas. De hogere flatgebouwen in Meerwijk kijken hier op uit.

De hoofdontsluiting binnen in het plangebied bestaat uit twee doorgaande wegen, de Stresemannlaan en Braillelaan, met daaraan middelhoge appartementengebouwen.

Aan de hoofdsluiting zijn met een lus 13 intieme woonbuurten gekoppeld die bestaan uit eengezinswoningen.

Nu het deel klimaat, waarbij is gekeken naar water, hitte en het warmtenet.

Vooral noordelijk in de wijk is sprake van lokale overlast, te zien aan de donkerblauwe delen.

Hittestress doet zich ook meer voor in het noordelijk deel, omdat hier relatief meer verharding ligt en minder groen en bomen ten opzichten van het zuidelijk deel.

Het wenselijk warmtenettracé is in beeld gebracht, waarbij wordt uitgegaan van een tijdelijke warmtecentrale bij de letter A en pas op lange termijn vindt het vervoer van warmte plaats via B.

Op basis van deze gegevens zijn scenario`s gemaakt. De scenario`s zijn besproken met de klankbordgroep IVORIM, waaruit opmerkingen zijn geformuleerd die zo meteen behandeld worden. Vervolgens is een voorkeursscenario door de commissie beheer vastgesteld.

De scenario`s bestaan uit `Meerwijk verbeterd`, waarin het huidige profiel niet wijzigt en minder ambities kunnen worden verwezenlijkt. Én `Meerwijk maximaal verbeterd`, waarin het profiel klimaatadaptief wordt gemaakt en maximaal wordt vergroend.

De klankbordgroep heeft hierop gereageerd en hierbij een opsomming van de hoofdzaken:

Bovengronds hemelwater afkoppelen is positief.

Groen in de buurt wordt als prettig ervaren.

Parkeren moet er wel altijd voldoende zijn.

Parkeren op parkeerterreinen aan de rand van een buurt moet sociaal veilig zijn.

Wild parkeren in het groen voorkomen.

Veiligere woonbuurten door invoering eenrichtingsverkeer is positief.

De maximumsnelheid moet omlaag.

Asfalt vervangen voor klinkers (geen half open verharding toepassen) is positief.

Veilige wandel- en fietsroutes zijn belangrijk.

De verwerking van de opmerkingen komen terug in het concept en het ontwerp.

Vervolgens is een voorkeursscenario bepaald.

Op 14 november 2019 heeft de commissie beheer van de gemeente Haarlem ` Meerwijk maximaal verbeterd` als voorkeursscenario gekozen. Op basis hiervan heeft een verdere uitwerking plaats gevonden naar conceptschets voor de wijk en woonbuurten.

De conceptschets Meerwijk vormt de visie voor de hele wijk. De schets bevat verschillende lagen.

Allereerst het groenblauwe raamwerk. Het raamwerk moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden ter verbetering van klimaatadaptatie, kwalitatief groen en ecologie.

Specifiek dient het volgende te gebeuren:

De Noordelijke rand beter aansluiten op het Aziëpark.

De Zuidelijke rand ecologisch versterken en waar mogelijk openen ter verbetering het fietspadennetwerk en verkoeling voor de wijk.

De Geleerdevaart ecologisch versterken en als extra water buffering inzetten.

 

Het auto- en fietsnetwerk.

Het voetpad in het Romolenpark (ten zuidwesten van het plangebied) wordt omgevormd tot fietspad.

Er komt een vrij liggend fietspad naast de Briandlaan en naast de Stresemannlaan.

De Braillelaan sluit qua inrichting aan het deel Braillelaan dat al reeds is heringericht.

 

Fiets- en wandelnetwerk

Er komt een informeel netwerk van fiets- en wandelpaden door de hele wijk. Deze route verbindt de randen en de woonbuurten met elkaar.

Hierbij houden we rekening met sociaal veilige routes, met name bij dichte beboste delen.

 

Groene woonbuurten

Hierbij wordt volledig ingezet op kwalitatief groen direct voor de deur en aantrekkelijke speelplekken op loopafstand. Dit moet gezondheid en bewegen stimuleren.

 

Groene vingers

De groene vingers die vanuit het raamwerk, Meerwijk binnen trekken verschillen van elkaar

De noordelijke vingers zijn parkvingers die aansluiten op het Aziëpark.

De westelijke vingers zijn een groenelement tussen de verschillende buurtjes met een eenvoudige invulling.

De zuidelijke vingers zijn ecologische uitlopers vanuit de groene zuidrand.

 

Nu de visie van de wijk helder is kunnen we kijken naar de doorvertaling in de woonbuurt. Hiervoor is een abstracte weergave van een buurt gemaakt die in grote lijnen toepasbaar is op alle buurten. De onderdelen groen, water, mobiliteit en gemeenschap komen hierin aan bod.

 

Het aspect groen is op volgende wijze te herkennen in de buurt:

Meer groen om hemelwater op te vangen.

Een aaneengesloten groene band door de woonbuurt.

Kwalitatief groen voor de deur.

Altijd 1 grote centrale groene ruimte in iedere buurt.

Aansluiting op de groene vinger en het raamwerk aan de rand.

 

Als we kijken naar het onderdeel water dan zien we dat het hiervoor genoemde groen ook gebruikt wordt voor het watersysteem. Zoveel mogelijk wordt hemelwater via straten en de groene band naar de verlaagde groene ruimtes geleidt, ook wel wadi`s genoemd. In de wadi`s wordt het water gebufferd en kan het langzaam infiltreren in de bodem. In geval van extreem hevige regenval zorgt een overloopsysteem voor extra afvoer naar het nabij gelegen oppervlakte water.

 

De wadi`s zijn niet diep en zullen meestal geen water bevatten, dit gebeurt enkel bij grote regenbuien voor een korte periode. Het groen en de wadi`s bieden verkoeling tijdens hete dagen en gaan bodemdaling tegen.

 

Op het vlak van mobiliteit zijn veel ingrepen zichtbaar.

Zo zijn de verbindingen tussen de woonbuurten nog enkel voor langzaamverkeer en hulpdiensten toegankelijk. Hierdoor ontstaat een wandel- en fietsnetwerk dat in verbinding staat met de paden aan de randen van de wijk, zie onderin de afbeelding.

De hele woonbuurt is een 30 km/u inrichting met grotendeels eenrichtingsverkeer. Enkel de entree is dubbelrichting.

Parkeren kan langs de straat en op de grotere parkeerterreinen die sociaal veilig zijn gemaakt.

Hierdoor zijn het aantal parkeerplaatsen ongeveer gelijk gebleven. Dit is in overeenstemming met een uitgevoerde parkeerbehoeftestudie.

 

Tot slot het aspect gemeenschap, waarin de parkeerterrein aan de randen goed verlicht en goed zichtbaar moeten zijn zodat de sociale veiligheid hoog is.

De donkergroene vlakken op de afbeelding zijn de gemeenschappelijke ruimtes die samen met bewoners nader worden ingevuld.

In dit zelfde traject willen we met bewoners kijken naar mogelijkheden om op hun eigen terrein ook iets te doen aan klimaatadaptie. Dit kan bijvoorbeeld doordat bewoners in hun eigen tuin minder steen en meer groen aanleggen. We rijken hierbij graag ideeën aan.

 

Het wijk- en buurtconcept is uitgewerkt in een ontwerp voor een woonbuurt. Hier zien we de plankaart waarbij groen, bomen en wadi`s goed zichtbaar zijn, maar ook de fietsverbindingen, de smallere rijwegen en parkeerterreinen.

Om een gevoel te krijgen bij de nieuwe inrichting van een woonstraat zoomen we nu in op een éénrichtingsstraat.

Het profiel geeft een brede groenstrook aan met ruimte voor kwalitatieve bomen. Daarnaast is nog voldoende ruimte voor de auto, fietser en voetganger. Tussen de rijweg en de groenstrook is een verhoogde trottoirband geplaatst, zodat parkeren in de groenstrook wordt vermeden.

 

Tijdens hevige regenval vormt de ruimte tussen de trottoirs de eerste buffer. Het groen en de waterdoorlatende verharding in de parkeerstrook zorgt voor infiltratie in de bodem. Hemelwater vanaf de daken van de woningen bereikt via de tuinen en het trottoir de openbare ruimte.

 

Om voldoende parkeerplaatsen in buurt te hebben zijn de parkeerterrein aan de randen vergroot. Deze parkeerterreinen dienen veilig aan te voelen. In deze impressie is te zien hoe dat gebeurt, namelijk door:

Goede verlichting te plaatsen.

Bomen en struiken te snoeien, zodat het zicht vanuit de omringende woningen veel beter is.

Het aanleggen van de fiets- en wandelverbinding, die zorgt voor meer doorstroming en levendigheid op deze plek.

 

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit in de buurt bekijken we de locatie van een grote groene ruimte waarin een wadi is aangeduid. Na een hevige regenbui ontstaat hier een natte natuurspeelplaats. Met boomstammen en klimrekken kan boven het water gespeeld kan worden. Daarnaast zijn deze plekken erg fijn voor vlinders, bijen, vogels en ander dieren.

 

Uitzoomend over de buurt kijken we in vogelvlucht hoe de straten zijn getransformeerd tot kwalitatieve verblijfsplaatsen, waarin water, groen, ecologie en alle vormen van mobiliteit hun plek krijgen.

 

Na deze beelden wil ik graag een korte afsluiting geven. Samenvattend kan gesteld worden dat het masterplan inzet op een klimaatbestendig en gezond Meerwijk.

De groenstructuren zijn versterkt en worden ingezet voor verkoeling en waterberging.

Het hemelwater kan grotendeels lokaal bovengronds gebufferd en geïnfiltreerd worden.

Het wandel- en fietspadennetwerk is duidelijker en is uitgebreid.

Het autoverkeer is veiliger georganiseerd.

Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk.

 

Als we doorkijken naar het vervolg dan dient eerst het masterplan te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plan zal daarna de basis vormen voor nadere uitwerking.

Na de zomer wordt gestart met het Voorlopig Ontwerp waarin alle woonbuurten ontworpen worden. Daarin zullen alle bewoners per buurt uitgenodigd worden om mee te denken met het ontwerp.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u die stellen via meerwijk@haarlem.nl

En op haarlem.nl/mijnmeerwijk staat nog meer informatie over dit project.

Ik wil u hartelijk danken voor het kijken en tot een volgende keer.

 

 

Wilt u meer informatie over de uitkomsten van het participatietraject in 2019? Deze reacties zijn per onderwerp samengevat in een participatieverslag en een overzicht met wensen en ideeën.
Lees alle ideeën en reacties 
Lees het participatieverslag

 

Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente gaat het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing is Meerwijk voorbereid op de toekomst. Er komen meer en heftige buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.