Land in Zicht parkeren

In het najaar van 2015 heeft een aantal bewoners van Land in Zicht een voorstel ingediend voor de aanpak van het parkeren op Land in Zicht. Een peiling onder de bewoners wees uit dat een meerderheid van de bewoners zich in het voorstel kan vinden. Daarna is het voorstel uitgewerkt tot een ontwerp voor de Tjalkkade, Klipperkade en Botterboulevard.

Op 19 september 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp voor parkeren op Land in Zicht vast. Het realiseren van extra parkeergelegenheid is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Daarom is een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen.

Actueel

De omgevingsvergunning voor extra parkeergelegenheid op Land in Zicht is verleend door het college van burgemeester en wethouders. Dit is gebeurd na een zorgvuldige afweging van alle belangen en ingediende zienswijzen. Ook het verkeersbesluit voor de definitieve situatie/inrichting is vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Bekijk de omgevingsvergunning

Tot en met 29 augustus 2019 konden belanghebbenden gemotiveerd beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland.

Verkeersbesluit

Bekijk het verkeersbesluit

Tot en met 29 augustus 2019 konden belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Haarlem.

Start werkzaamheden

Momenteel selecteert de gemeente aannemers om de werkzaamheden uit te voeren. Als een aannemer is gekozen en bekend is wanneer de werkzaamheden starten, worden bewoners per brief op de hoogte gebracht over de planning van de werkzaamheden.

Achtergrondinformatie

In het najaar van 2015 heeft een aantal bewoners van Land in Zicht een voorstel ingediend voor de aanpak van het parkeren voor de buurt Land in Zicht.

Het bewonersvoorstel is beoordeeld door een onafhankelijk verkeerskundig bureau. De door het verkeerskundig bureau voorgestelde suggesties zijn door de initiatiefnemers van het plan verwerkt. De gemeente heeft het plan vervolgens onderzocht op verkeerskundige, juridische en financiële consequenties. Deze consequenties zijn besproken met de initiatiefnemers van het bewonersvoorstel, hieruit is een aangepast voorstel ontstaan.

Peiling

Om inzicht te krijgen in de verdeling voor- en tegenstanders, heeft de gemeente in een anonieme digitale peiling de mening van de bewoners over het aangepaste voorstel gevraagd. Uit deze peiling blijkt dat het grootste deel van de bewoners het eens is met het aangepaste voorstel.

Het aangepaste bewonersvoorstel is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Van 22 december 2016 tot en met 2 februari 2017 heeft het voorlopig ontwerp voor het toevoegen van parkeerplaatsen in Land in Zicht ter inspraak gelegen. De inspraakreacties hierop zijn in een inspraaknotitie beantwoord.

De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp zijn de verplaatsing van lichtmasten als gevolg van de nieuwe parkeervakken op de Klipperkade. Er zijn specifieke opstelplaatsen voor nood- en hulpdiensten gereserveerd aan de Klipper- en Tjalkkade en op de Tjalkkade wordt vrij parkeren toegestaan.

Inzagetermijn ontwerp-omgevingsvergunning

Op 13 maart 2018 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning voor 64 extra parkeerplaatsen aan de Klipperkade, Tjalkkade en Botterboulevard. Bewoners en andere belanghebbenden konden tijdens de inzagetermijn van 22 maart tot en met 2 mei 2018 een zienswijzen op het ontwerp voor de omgevingsvergunning indienen.

Bekijk de ontwerp-omgevingsvergunning (onder agendapunt 3).

Deze bestaat uit:

  • De aanleg van 29 parkeerplaatsen aan de Klipperkade. Met bewoners van de Klipperkade is een specifieke overeenkomst voor parkeren gesloten.
  • Aan de Tjalkkade (langs de waterkant) parkeren planologisch mogelijk maken (dit biedt ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen).
  • De aanleg van 17 parkeerplaatsen aan de Botterboulevard (op het grote parkeerterrein).
  • De aanleg van specifieke opstelplaatsen voor nood- en hulpdiensten in het geval van calamiteiten; 1 plaats aan de Klipperkade en 2 plaatsen aan de Tjalkkade.

Resultaten inzagetermijn

De gemeente ontving een aantal zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning. En een aantal bewoners deed een voorstel voor parkeren aan de Tjalkkade. Dit bewonersvoorstel heeft de gemeente afgewogen en op grond daarvan het parkeren aan de Tjalkkade uit het definitief ontwerp uit 2017 aangepast. Uiteindelijk is de volgende richting bepaald:

  • Er worden negen gemarkeerde openbare parkeervakken aangelegd aan de waterkant van de Tjalkkade.
  • Het foutief parkeren aan de kade wordt ontmoedigd door het strategisch plaatsen van bloembakken en (bestaand) straatmeubilair tussen de parkeervakken.
  • De parkeervakken worden gelijkmatig verdeeld over de kade.

Aangepast definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 12 maart 2019 het aangepaste definitief ontwerp vast. Op 11 april 2019 stond dit definitief ontwerp op de agenda van de commissie Beheer.

Bekijk het aangepast definitief ontwerp (onder agenda punt 7).

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.