Land in Zicht parkeren

Naar aanleiding van een voorstel van een aantal bewoners van Land in Zicht is een ontwerp voor parkeren aan de Tjalkkade, Klipperkade en Botterboulevard uitgewerkt en uitgevoerd. In november 2020 worden er nog plantenbakken geplaatst op de Klipperkade.

Actueel

Uitvoering werkzaamheden parkeren

Van 25 mei tot 17 juli 2020 voerde de firma Floris infra werkzaamheden op Land in Zicht uit. De werkzaamheden (in volgorde van uitvoering):

  • Aanpassing parkeerplaatsen en openbare verlichting aan de Klipperkade
  • Aanpassing parkeerplaatsen aan de Tjalkkade
  • Aanpassing in rijbaan, fietspad, groen en parkeerplaatsen aan de Botterboulevard
  • Definitieve lichtmasten plaatsen.

Plantenbakken Klipperkade

In het ontwerp voor Land in Zicht was bedacht dat er vakken met Hedera planten in de grond zouden komen op de Klipperkade. Later bleek dat dit niet kon, door de kabels en leidingen onder de grond op de plekken van de vakken. In plaats hiervan zijn plantenbakken mogelijk. Plantenbakken kunnen makkelijk tijdelijk verplaatst worden als er gewerkt moet worden aan kabels en leidingen. Bewoners waarbij een plantenbak voor de woning mogelijk is, kunnen kiezen of zij wel een plantenbak willen (en zelf beheer en onderhoud doen) of geen plantenbak willen. Deze bewoners ontvangen hierover een brief. In verband met de levertijd worden de bakken uiterlijk begin november geplaatst bij de bewoners die daarvoor kiezen.

Achtergrondinformatie

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor extra parkeergelegenheid op Land in Zicht is verleend door het college van burgemeester en wethouders. Dit is gebeurd na een zorgvuldige afweging van alle belangen en ingediende zienswijzen. Ook het verkeersbesluit voor de definitieve situatie/inrichting is vastgesteld.

Bekijk de omgevingsvergunning

Tot en met 29 augustus 2019 konden belanghebbenden gemotiveerd beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland.

Verkeersbesluit

Bekijk het verkeersbesluit

Tot en met 29 augustus 2019 konden belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Haarlem.

Aangepast definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 12 maart 2019 het aangepaste definitief ontwerp vast. Op 11 april 2019 stond dit definitief ontwerp op de agenda van de commissie Beheer.

Bekijk het aangepast definitief ontwerp (onder agenda punt 7).

Inzagetermijn ontwerp-omgevingsvergunning

Op 13 maart 2018 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning voor 64 extra parkeerplaatsen aan de Klipperkade, Tjalkkade en Botterboulevard. Bewoners en andere belanghebbenden konden tijdens de inzagetermijn van 22 maart tot en met 2 mei 2018 een zienswijzen op het ontwerp voor de omgevingsvergunning indienen.

Resultaten inzagetermijn

De gemeente ontving een aantal zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning. En een aantal bewoners deed een voorstel voor parkeren aan de Tjalkkade. Dit bewonersvoorstel heeft de gemeente afgewogen en op grond daarvan het parkeren aan de Tjalkkade uit het definitief ontwerp uit 2017 aangepast.

Peiling

Om inzicht te krijgen in de verdeling voor- en tegenstanders, heeft de gemeente in een anonieme digitale peiling de mening van de bewoners over het aangepaste voorstel gevraagd. Uit deze peiling blijkt dat het grootste deel van de bewoners het eens is met het aangepaste voorstel.

Het aangepaste bewonersvoorstel is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Van 22 december 2016 tot en met 2 februari 2017 heeft het voorlopig ontwerp voor het toevoegen van parkeerplaatsen in Land in Zicht ter inspraak gelegen. De inspraakreacties hierop zijn in een inspraaknotitie beantwoord.

Voorstel bewoners

In het najaar van 2015 heeft een aantal bewoners van Land in Zicht een voorstel ingediend voor de aanpak van het parkeren voor de buurt Land in Zicht.

Het bewonersvoorstel is beoordeeld door een onafhankelijk verkeerskundig bureau. De door het verkeerskundig bureau voorgestelde suggesties zijn door de initiatiefnemers van het plan verwerkt. De gemeente heeft het plan vervolgens onderzocht op verkeerskundige, juridische en financiƫle consequenties. Deze consequenties zijn besproken met de initiatiefnemers van het bewonersvoorstel, hieruit is een aangepast voorstel ontstaan.

Contact

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan omgevingsmanager de heer J. Noz van Witteveen+Bos via jan.noz@witteveenbos.com.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.