Planning en proces

 • Ideeën meegeven voor concept-SPvE: 4 -13 januari
  4 tot en met 13 januari 2021
  Omwonenden en belanghebbenden denken mee over de bouwprojecten, voorzieningen in de wijk en duurzame mobiliteit. Dit is een digitale participatieronde.
 • Concept SPvE ter inzage
  Vanaf 8 februari 2021
  Het concept SPvE wordt vrijgegeven voor inspraak door het college van B en W. Daarna start een officiële inspraakperiode van 6 weken. Belanghebbenden kunnen dan schriftelijk (online of per post) reageren op het SPvE. 
 • Vaststellen SPvE
  Juni 2021
  Na het verwerken van de inspraakreacties wordt het definitieve SPvE ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Concept - participatie - Inspraak - ontwerp

We werken tot februari aan de concept visie. Deze geven we daarna vrij voor inspraak zodat omwonenden en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven. Na het verwerken van de reacties presenteren we het definitieve Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) aan de gemeenteraad. Na het vaststellen van het SPvE maken de drie ontwikkelaars een stedenbouwkundig plan en schetsontwerp voor de gebouwen.
Voor de mobiliteitshub wordt later een apart SPvE opgesteld, waarover de omwonenden dan worden geïnformeerd.