Klokhuisplein

Direct naast het voormalige bedrijfsterrein van Joh. Enschede is op wat grotere diepte nog een forse grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen aanwezig. Omdat de verontreiniging zo diep ligt, zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid.

Het te saneren gebied betreft het oostelijk deel van de Nauwe Appelaarsteeg en een aangrenzend deel van de Bakenessergracht. De sanering wordt uitgevoerd door de bodem op een diepte van 9 tot 15 meter te injecteren. Door de injecties wordt de aanwezige verontreiniging langzaam afgebroken. Deze maatregelen vinden alleen plaats in de kern van de verontreiniging.

Actueel

Vanaf begin november 2017 tot medio 2018 voerde aannemer Groundwater Technology bodeminjecties uit. De komende jaren controleert de aannemer of de injecties voldoende verontreiniging verwijderen. Daarvoor voeren ze om het halfjaar meetrondes uit. Voor de monitoring van de resultaten van de sanering zijn ook peilbuizen in de gracht geplaatst. Deze steken boven het water uit. Ze zijn rood-wit gestreept en worden ondersteund door 2 palen. Deze peilbuizen blijven de komende jaren tijdens de monitoring staan.

Achtergrond

De omvang en verspreiding van deze grondwaterverontreiniging is in de periode 2009 - 2014 nauwkeurig gemonitord. Hieruit bleek dat de omvang van de verontreiniging groter is dan verwacht en dat onder de Nauwe Appelaarsteeg en een deel van de Bakenessergracht op circa 13 meter onder maaiveld de ontvettingsstof ‘tri’ (chloorkoolwaterstof) in pure vorm aanwezig is. Het middeldiepe grondwater (6 tot 14 meter) is in een groter gebied onder de Bakenessergracht sterk verontreinigd (‘bronzone’). In het diepere grondwater (van 14 tot 75 meter diepte) strekt de verontreiniging zich in oostelijke richting uit tot aan de Oostvest.

Uit de monitoring bleek dat met name de diepere grondwaterverontreiniging nog jarenlang in omvang zal toenemen. Dit wordt veroorzaakt doordat vanuit de ‘bronzone’ continu chloorkoolwaterstoffen oplossen in het grondwater. Vervolgens infiltreren de chloorkoolwaterstoffen naar het grondwaterpakket dat dieper ligt dan 14 meter. Het diepe grondwater stroomt in oostelijke richting en neemt de opgeloste stoffen mee. Omdat de verontreiniging op zo’n grote diepte ligt, is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Voor de sanering van de verontreiniging buiten het geïnjecteerde gebied heeft de gemeente een overeenkomst getekend met Groundwater Technology en Bodemzorg. In deze overeenkomst is vastgesteld dat Bodemzorg de verdere monitoring en verantwoordelijkheid voor de verontreiniging op zich neemt. De gemeente Haarlem is daarmee ontzorgd voor toekomstige saneringsmaatregelen.

De verontreiniging op het voormalig bedrijfsterrein tijdens de herontwikkeling van de Appelaar en de Toneelschuur zijn grotendeels gesaneerd.

Saneringsplan

Om de continue toename van de grondwaterverontreiniging te stabiliseren, heeft de gemeente Haarlem een saneringsplan op laten stellen. Doel van het plan is de hoge gehaltes chloorkoolwaterstoffen in de ‘bronzone’ (onder de Nauwe Appelaarsteeg en een deel van de Bakenessergracht) te verwijderen. Hierdoor zal op termijn de totale omvang van de verontreiniging stabiliseren.

Bekijk de beschikking (pdf)
Bekijk de aanbiedingsbrief (pdf)
Bekijk de kennisgeving (pdf)

Wanneer u een gescande versie van de originele beschikking met tekeningen wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij de afdeling Milieu. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar meldpuntbodem@haarlem.nl.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van Groundwater Technology, Gert Jan Weerts, via gertjan.weerts@gtbv.nl.