Klachten over inspraak

U kunt invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid door uw mening te geven in bijvoorbeeld raadscommissies. Dit heet inspraak en hiervoor gelden inspraakregels. Heeft u een klacht over hoe deze regels zijn toegepast? Meld uw klacht schriftelijk bij de gemeentelijke klachtencommissie Inspraak. Uw klacht moet gaan over hoe de inspraakprocedure is verlopen. 

Klacht over inspraak schriftelijk indienen

Stuur uw klacht naar:

Gemeente Haarlem
Secretaris Klachtencommissie Inspraak
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

U krijgt binnen 1 week een ontvangstbevestiging.

Inspraakregels

Inspraak moet goed gebeuren. De gemeente moet onder andere:

  • tijdig aankondigen waar en wanneer een inspraakbijeenkomst plaatsvindt
  • reacties geven op de insprekers
  • aangeven wat er met de inspraakreacties wordt gedaan.

Werkwijze klachtencommissie Inspraak

De klachtencommissie Inspraak bestaat uit 3 burgerleden en 2 raadsleden. De commissie hoort alle partijen: de bezwaarmaker, ambtenaren of bestuurders. Daarna geeft de commissie advies aan het college van burgemeester en wethouders over hoe om te gaan met het bezwaar of de klacht. Het college neemt dan een besluit.