Kapvergunning bomen

Als u een boom wilt kappen, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor kappen nodig. Deze vergunningsplicht geldt ook voor een boom in uw eigen tuin. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Voorwaarden

Snoeien, rooien, vellen of verplanten

Als u een boom voor meer dan 30% gaat snoeien, heeft u een omgevingsvergunning voor kappen nodig. Ook voor het rooien, vellen of verplanten van een boom moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Bomenverordening

In de Bomenverordening Haarlem staat wanneer u een vergunning nodig heeft.

Bomenverordening

Geen kapvergunning kleine boom of kleine tuin

U hoeft geen omgevingsvergunning voor kappen aan te vragen als:

 • de dwarsdoorsnede van de boom op 1.30 meter hoogte kleiner is dan 20 cm
 • uw achtertuin kleiner is dan 100 m2 en de bomen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Boomspecialist

De boomspecialist bekijkt de aanvraag. Aan de hand van het advies van de boomspecialist besluit de gemeente of u de vergunning krijgt.

Kosten

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen kost € 133. Dit bedrag betaalt u ook als de omgevingsvergunning geweigerd wordt.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal omgevingsvergunningen dat u aanvraagt. De nota wordt u toegezonden nadat over uw aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
 • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Bekendmakingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Bekendmakingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken vanaf de datum dat uw vergunningsaanvraag is gepubliceerd.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar maken of in beroep gaan. Dat kan meer tijd en geld kosten. Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Inwerkingtreding vergunning

De vergunning gaat in na afloop van de bezwaartermijn. Tijdens de bezwaartermijn van 6 weken mag u nog niet kappen. Is er een bezwaar ingediend? Dan mag u pas starten met de kap nadat een beslissing op het bezwaar is genomen. Als besloten is dat het bezwaar niet terecht is (ongegerond)is, kunt u starten met kappen. 

Weigering van vergunning

De omgevingsvergunning voor kappen kan worden geweigerd als de bomen:

 • in goede staat verkeren
 • van belang zijn voor het straatbeeld
 • ecologische waarde hebben
 • door snoeien behouden kunnen blijven
 • niet aantoonbaar overlast veroorzaken
 • nesten hebben of er in de buurt bomen met nesten zijn. (Zie ook Niet kappen in omgeving van nesten)

Niet kappen in omgeving van nesten

De Flora- en faunawet verbiedt dat nesten en dergelijke in bomen mogen worden verstoord. Ook bomen in de nabijheid van de nesten mogen niet worden gekapt. Zelfs niet als u een omgevingsvergunning voor kappen heeft. U moet dan wachten tot het broedseizoen is afgelopen.

Flora- en faunawet op Rijkswaterstaat.nl. Op dit moment wordt de huidige Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat geactualiseerd.

Groentoets bij bouwproject

Is uw aanvraag onderdeel van een bouwproject, dan is een groentoets verplicht. Bij de groentoets wordt gekeken naar de gevolgen van een project voor de omliggende bomen. En of het kappen van bomen echt noodzakelijk is.

De groentoets is gebaseerd op de bomeneffectanalyse (BEA) van de Bomenstichting. De BEA is een landelijke richtlijn voor de beoordeling van effecten en mogelijke alternatieven.

Bomenstichting