Informatie voor aanbieders en pgb-houders sociaal domein

De coronacrisis raakt ons allemaal, ook de aanbieders en pgb-houders in het sociaal domein. Voorop staat dat iedereen gehouden is aan de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM staan richtlijnen, actuele informatie en antwoorden op vragen. Sommige vormen van zorg en ondersteuning zijn conform deze richtlijnen noodgedwongen tijdelijk stopgezet, andere kunnen of moeten met de nodige aanpassingen voortgezet worden. Verzoek is om dit altijd met uw contractmanager of accounthouder te bespreken. De gemeente heeft enorm veel waardering voor de betrokkenheid en creativiteit waarmee aanbieders daar nu al invulling aan geven.

Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk en hebben aanbieders vragen. Hieronder proberen wij de veel gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vragen en antwoorden

Ik werk in een cruciaal beroep en moet met de auto naar Haarlem. Moet ik dan betaald parkeren?

Nee dat hoeft niet. Oefent u een cruciaal beroep uit en kunt u niet thuis werken? Dan mag u tot uiterlijk 1 juli in het centrum van Haarlem gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. LET OP: u moet eerst een aanvraag doen, pas daarna kunt u gratis parkeren. Hier kunt u de aanvraag doen. U vindt de informatie onderaan de pagina.

Krijgen aanbieders compensatie als ondersteuning niet wordt uitgevoerd als gevolg van de coronacrisis?

Door het Rijk zijn met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat inkomstenderving door vraaguitval of verminderde inzet van medewerkers gecompenseerd zal worden om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Aanbieders zijn geïnformeerd over de praktische uitvoering hiervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contractmanager of accountmanager.

Krijgen aanbieders extra compensatie voor meerkosten die zij vanwege de coronacrisis maken?

Door het Rijk zijn met de VNG afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat meerkosten door het Rijk vergoed worden. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de consequenties en uitwerking van deze afspraken, en vragen u de meerkosten goed te administreren.

Krijgen aanbieders kosten vergoed van ondersteuning die zij nu anders uitvoeren dan overeengekomen in het contract of de subsidievoorwaarden?

Wij verwachten van aanbieders dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op andere wijze wordt voortgezet als de overeengekomen uitvoering niet meer mogelijk is. Door het Rijk zijn met de VNG afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat kosten van ondersteuning die anders wordt uitgevoerd vergoed worden. Aanbieders zijn geïnformeerd over de praktische uitvoering hiervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contractmanager of accountmanager.

Gaat de uitvraag voor de subsidies in de sociale basis voor 2021 door?

Ja, de uitvraag voor de subsidies in de sociale basis voor 2021 gaat door. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/subsidie-sociale-basis-2021.

Kunnen inwoners en verwijzers nog steeds terecht bij het Sociaal Wijkteam of met een ondersteuningsvraag terecht bij het gemeentelijk Wmo-loket?

Het Sociaal Wijkteam is telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden. Inwoners (en hun netwerk) en verwijzers kunnen ook een mail sturen. Er vinden voorlopig in principe geen huisbezoeken plaats. De inloopspreekuren zijn gesloten. Kijk voor een wijkteam in de buurt op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.

Ondersteuningsvragen voor de Wmo kunnen als gebruikelijk telefonisch en via de gemeentelijke website ingediend worden: 023 5114368 en https://www.haarlem.nl/wmo-zorg-en-welzijn/
De gemeentelijke Wmo-casemanagers doen bij ondersteuningsvragen op dit moment geen huisbezoeken, maar telefonisch onderzoek.

Verzorgt de gemeente quarantaineplaatsen als binnen een instelling cliënten zijn geïnfecteerd met het coronavirus?

De gemeente verzorgt geen quarantaineplekken. De aanbieder moet dit zelf organiseren. Voor ondersteuning kan de aanbieder contact opnemen met de GGD Kennemerland. De GGD heeft wel een aantal plekken in Bennebroek ingericht. Besluit voor opname in Bennebroek ligt bij de arts infectieziekten. De isolatieplekken zijn bedoeld voor alle burgers die in isolatie moeten en daar (op dit moment) thuis geen mogelijkheid toe hebben, doordat zij bijvoorbeeld in een groepsaccommodatie wonen of geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Voorwaarde is dat gezondheidsklachten mild zijn en dat de persoon voor zichzelf kan zorgen.

Gaat de gemeente coulant om met de deadlines voor het indienen van verantwoordingen, zoals de productieverantwoording en de jaarrekening?

De gemeente ziet vooralsnog geen reden af te wijken van deze deadlines. Aanbieders die hierdoor in de problemen komen vragen wij contact op te nemen met hun contractmanager of accounthouder.

Hoe kan ik op een simpele manier uitleggen wat het coronavirus is?

Voor sommige doelgroepen is het heel lastig om te begrijpen wat er aan de hand is. De rijksoverheid heeft speciaal voor die doelgroepen de website www.corona.steffie.nl gemaakt. Steffie legt op een heldere manier uit wat het coronavirus is en wat je moet doen.

Kan ik mij laten testen op het coronavirus?

In opdracht van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) start GGD Kennemerland vanaf dinsdag 7 april met een faciliteit om zorgmedewerkers te testen op het coronavirus (covid-19). De GGD richt hiervoor de komende weken dagelijks tijdens kantoortijden een ‘test drive in’ in op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem-Noord. Daar kunnen zorgmedewerkers, die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in onze regio, zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus.

Zorgmedewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie langsgaan; zij krijgen via de zorginstelling waarvoor zij werken een uitnodiging om – bij klachten – een test te doen. In overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen zorgmedewerkers vervolgens een test afnemen.

Krijgen aanbieders van Pgb-zorg of Pgb-ondersteuning ook (extra) compensatie als zorg of ondersteuning niet of anders wordt uitgevoerd als gevolg van de coronacrisis?

Het belangrijkste uitgangspunt is: de zorg moet doorgaan. Daarvoor wordt de regelgeving voor Pgb tijdelijk verruimd. Deze verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juli 2020.

Budgethouders moeten bij veranderingen in hun zorg of ondersteuning (bijvoorbeeld extra inzet of vervangende zorg), altijd overleggen met het Wmo-loket van de gemeente (voor Wmo-ondersteuning) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor Jeugdhulp).

Vervangende zorg of ondersteuning bij een Persoonsgebonden budget
Bij vervangende zorg blijft het uitgangspunt dat de budgethouder en zijn/haar omgeving eerst samen met de zorgaanbieder kijken of een alternatief nodig en mogelijk is. Misschien kan de gecontracteerde zorgaanbieder zélf een alternatief organiseren. Lukt dat niet en dreigt zorg of ondersteuning weg te vallen en is er een dringende noodzaak? Dan moet de budgethouder direct contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente (voor Wmo-ondersteuning) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor Jeugdhulp) om te overleggen over eventuele alternatieve zorg of ondersteuning.

Niet-geleverde zorg of ondersteuning bij een Persoonsgebonden budget
Het is mogelijk om zorg/ondersteuning die als gevolg van de corona-maatregelen niet geleverd kan worden, door te betalen. We verwachten dat de zorgaanbieder eerst onderzoekt of de zorg op een andere wijze kan worden geleverd zodat deze maatregel niet nodig is.

Voorwaarde bij deze maatregel is dat de budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. We verwachten van budgethouders dat zij conform afspraken handelen. Zie SVB-nieuws-coronavirus-registratie-niet-geleverde-zorg. Er is een formulier voor het registreren van de uren en de verder noodzakelijke gegevens voor deze financiering: RegistratieformulierPdf-niet-geleverde-zorg-Wmo-en-Jeugdwet-i.v.m.-Corona (pdf) of  RegistratieformulierWord-niet-geleverde-zorg-Wmo-en-Jeugdwet-i.v.m.-Corona (Word).

Het is belangrijk dat de budgethouder de niet-geleverde zorg goed bijhoudt. Het formulier hoeft nog niet opgestuurd te worden. Na de crisis vraagt de gemeente deze informatie bij de budgethouder op. Hoe en wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.

We verwachten dat de zorgaanbieder eerst onderzoekt of de zorg op een andere wijze kan worden geleverd zodat deze maatregel niet nodig is. Ook wordt van de zorgaanbieder verwacht dat deze op de facturatie naar budgethouders specificeert welke zorg wel en niet geleverd is tot 1 juli. Voor aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn deze afspraken voorliggend. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de overige kabinetsmaatregelen voor werktijdverkorting voor organisaties en zzp’ers.

Meer informatie vindt u op www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/nieuws.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond het coronavirus via www.haarlem.nl/coronavirus