IJsbaanlaan ontwikkeling woningbouw

Haarlem is een populaire stad om in te wonen en er is veel vraag naar huizen. Rond het Kennemer Sportcentrum ligt een groot parkeerterrein. De gemeente gaat samen met woningcorporatie Elan Wonen onderzoeken of op het parkeerterrein ook ruimte is voor (sociale) woningbouw en eventueel sport/recreatie. Elan Wonen gaat onderzoeken op welk deel van deze locatie gebouwd kan worden.

Actueel

De uitgangspunten van de Startnotitie worden uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). In het SPvE wordt bepaald waar de woningen gebouwd worden en voor welke doelgroep. Ook wordt de parkeerbehoefte in kaart gebracht en de ontsluiting van het gebied. In opdracht van de gemeente gaat het bureau Urbanext dit SPVE opstellen. De besluitvorming blijft bij de gemeente.

Klankbordgroep en werkgroep

Elan Wonen en de gemeente willen voor het SPvE de buurt betrekken. Er wordt een klankbordgroep opgericht om erachter te komen hoe de omwonenden denken over de ontwikkeling. Deze groep van circa 12-15 personen wordt voor Elan Wonen en de gemeente de komende tijd een belangrijke gesprekspartner. De leden doen mee aan de klankbordgroep op persoonlijke titel.

Een aantal bewoners bood aan hun expertise actief in te willen zetten bij dit proces. Zij vormen een werkgroep die inhoudelijk input levert, terugkoppelt naar en adviseert aan de klankbordgroep. Via de klankbordgroep informeert de gemeente de omwonenden en andere belanghebbenden en haalt de gemeente meningen, ideeën en wensen op. Zowel de klankbordgroep als de werkgroep geven geen bindend advies, maar doen aanbevelingen. De IJsbaan, SRO, CIOS, de wijkraad en een aantal bewoners worden vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep een representatieve afspiegeling van de wijk is.

Alle geplande bijeenkomsten tot 6 april worden uitgesteld vanwege het coronavirus. De gemeente vindt het niet verstandig om in een groep bij elkaar te komen, ook al is het met minder dan 100 man. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om op andere manieren de inwoners bij besluitvorming te betrekken. Of dit een realistische optie is en welke vorm dit krijgt, laten we u nog weten.

 

Documenten

  • Startnotitie: 19 september 2019 stelde de gemeenteraad de Startnotitie IJsbaanlaan e.o. vast. Hierin staat beschreven waar dit project aansluit bij het beleid van de gemeente en waar het project mogelijk van afwijkt en dus nog verder onderzoek nodig is. Bekijk de startnotitie (onder agendapunt 15).

Planning

In de definitiefase worden de kaders voor de verdere uitwerking opgesteld. De planning is:

  • Stedenbouwkundig programma van eisen (1e kwartaal van 2020)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw H. Beelen. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.