Houtplein e.o. herinrichting

Het Houtplein krijgt een nieuwe inrichting. In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet zou worden uitgevoerd. De raad wilde een nieuw ontwerp waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop konden participeren.

De partners in de stad en de gemeente Haarlem willen dat het Houtplein een gastvrije en goed functionerende entree van de stad wordt. Het plein heeft een belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies als ook de verblijfskwaliteit en leefomgeving sterk verbeterd.

Actueel

Op 26 mei 2020 heeft het college van B en W het Definitief Ontwerp Herinrichting Houtplein en omgeving (DO) vastgesteld. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen op het Voorlopig Ontwerp (VO) is er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, zoals de rijrichting Wijde Geldelozepad, bereikbaarheid en laden en lossen winkels Houtplein, bereikbaarheid en laden en lossen winkels Wagenweg en de inrichting Tempeliersstraat.

Deze wijzigingen waren al verwerkt in het VO+ dat in december 2019 in de commissie Beheer is besproken, maar de nadruk bij de behandeling in de commissie lag hier op het groen in het ontwerp. Ten opzichte van het VO+ zijn naar aanleiding van insprekers tijdens de commissie Beheer nog enkele punten gewijzigd, zoals het wijzigen van fietssuggestiestroken in fietsstroken en een laad- en losplaats in de Wagenweg die naar de andere kant van de weg is verplaatst. Ook is het groenvak onder de monumentale boom met 50 m2 vergroot, zijn aan de noordzijde van het Houtplein enkele boomspiegels samengevoegd tot een enkel groenvak en is een boom bijgeplaatst aan de westzijde van de Tempeliersstraat.

Commissie Beheer donderdag 11 juni

De commissievergadering vindt plaats in de Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2. Het agendapunt ‘Houtplein’ (onder punt 10) staat gepland om ongeveer 21.10 uur. Dit tijdstip kan iets veranderen. Het inspreken bij dit agendapunt kan op 2 manieren: schriftelijk of tijdens de vergadering (live).

Schriftelijk inspreken

Wilt u schriftelijk inspreken? Mail dan naar griffiebureau@haarlem.nl. Uw bijdrage wordt aan het agendapunt gekoppeld en de griffie wijst de raads- en commissieleden op uw bijdrage. Als u uw bijdrage per e-mail aanlevert, wordt uw naam zichtbaar op de website. Uw overige gegevens worden niet zichtbaar.  

Inspreken tijdens de vergadering

Wilt u live inspreken? Mail dan griffiebureau@haarlem.nl of meldt u aan via ‘Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering’. Wij vragen u zich zo snel mogelijk aan te melden. Dan kunnen we hier rekening mee houden bij het voorbereiden van te nemen coronamaatregelen. Zorgt u ervoor dat u vanaf 21.00 uur in de Zijlpoort bent. U krijgt daar instructies.

Stand van zaken

Het project herinrichting Houtplein is eind 2017 gestart. Zowel in 2017 als in 2018 zijn diverse bijeenkomsten geweest met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Met input van verschillende doelgroepen is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Dit VO is eind 2018 in de inspraak geweest. Er zijn ruim honderd inspraakreacties binnengekomen, de zogeheten zienswijzen.

Sinds begin 2019 is intensief gewerkt aan het DO, het vervolg op het Voorlopig Ontwerp.. De binnengekomen zienswijzen zijn stuk voor stuk bekeken en meegewogen binnen de afwegingskaders van dit project. De zienswijzen hebben geleid tot belangrijke aanpassingen ten opzichte van het VO.

In december is een VO+ ter informatie aan belanghebbenden voorgelegd en besproken in de commissie Beheer met name over de groene inrichting.

Het DO is op 26 mei 2020 vastgesteld. Commissie Beheer bespreekt het DO in haar vergadering van 11 juni 2020.

B en W nota
Bijlage_A_DO_Herinrichting_Houtplein_en_omgeving.pdf
Bijlage A.1 DO Herinrichting Houtplein en omgeving_Profielen
Bijlage A.1 DO Herinrichting Houtplein en omgeving_Details
Bijlage A.3 Artist impression
Bijlage B Nota van beantwoording zienswijzen
Bijlage C.1 Beschrijving aanpassingen en inrichting per straat
Bijlage C.2 Samenvatting van de belangrijkste bezwaren
Bijlage C.3 Houtplein omleidingsroute OV

Achtergrond

Het huidige Houtplein was ooit gelegen net buiten de Houtpoort, één van de toegangspoorten van de stad. Later hét beginpunt van de Dreef (die oorspronkelijk doorliep tot aan Restaurant Dreefzicht). Hoewel het een plein wordt genoemd is het vooral een brede straat die al lange tijd een belangrijke schakel vormt in de toegang tot de stad. De laatste decennia vooral voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Na de herinrichting moet het Houtplein en omgeving een leefomgeving vormen die aan alle gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komt. Bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers moeten een veilige en prettige omgeving ervaren. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Projectpartners

Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Omgevingsmanager Herman Opmeer, 06 - 463 77 464, e-mail herman@opmeercommunicatie.nl.