Houtplein e.o. herinrichting

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet wordt uitgevoerd. De raad wil een nieuw ontwerp waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop kunnen participeren De partners in de stad en de gemeente Haarlem gaan voor een gastvrije en goed functionerende entree. Het plein heeft een belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de leefomgeving sterk verbeterd.

Het projectgebied betreft niet alleen het Houtplein maar ook een groot deel van de Tempeliersstraat, begin Wagenweg en Frederikspark, de ventweg van de Dreef, Wagemakerslaan, Houtbrug en Wijde Geldelozepad.

Na de herinrichting van het Houtplein moeten bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers het plein ervaren als een veilige en prettige omgeving. De gemeente vindt het belangrijk om al deze gebruikers te betrekken bij het ontwerp van het plein. Daarom heeft de gemeente in 2018 verschillende bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd.

Actueel

Met input van verschillende doelgroepen is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Dit VO is eind 2018 in de inspraak geweest.

Sinds begin 2019 wordt intensief gewerkt aan het vervolg op het Voorlopig Ontwerp Houtplein. Er zijn ruim honderd inspraakreacties binnengekomen, de zogeheten zienswijzen. Deze zienswijzen moesten stuk voor stuk worden bekeken en beantwoord. Sommige reacties waren eenvoudig, andere een stuk complexer. Iedereen die een reactie heeft gestuurd, heeft serieus en gedetailleerd meegedacht. Naar aanleiding van de reacties zijn er aanpassingen gedaan in het VOplus. Vanwege de complexiteit van het project duurde dit lang.

Het college van B en W heeft op 26 november 2019 een opinienota vastgesteld waarin de commissie Beheer om advies wordt gevraagd over de groene inrichting van het Houtplein. De commissie Beheer bespreekt de groene inrichting van het VOplus in haar vergadering van 12 december. Met de door de commissie gemaakte keuzes wordt het VOplus daarna verder uitgewerkt in een Definitief ontwerp (DO).

Het VOplus is geen formele stap in het inspraakproces. Er is dus geen mogelijkheid om een zienswijze (reactie) in te dienen. Uiteraard is er gelegenheid om in te spreken bij de commissievergadering van 12 december. Aanmelden voor het inspreken kan via www.haarlem.nl/meedoen.

Tegelijkertijd heeft de gemeente ook intensieve gesprekken gevoerd met provincie Noord-Holland. De provincie heeft een belangrijke financiële bijdrage in het project Houtplein, omdat zij belang heeft bij een goede openbaar vervoer verbinding. De versnelling in rijtijden van de bus die de nieuwe haltes aan het Houtplein moeten opleveren, zijn uitgebreid onderzocht en uiteindelijk goedgekeurd.

VOplus pdf (2 MB)

Achtergrond

Het huidige Houtplein was ooit gelegen net buiten de Houtpoort, één van de toegangspoorten van de stad. Later hét beginpunt van de Dreef (die oorspronkelijk doorliep tot aan Restaurant Dreefzicht). Hoewel het een plein wordt genoemd is het vooral een brede straat die al lange tijd een belangrijke schakel vormt in de toegang tot de stad. De laatste decennia vooral voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Het gebied oogt nu rommelig en het ontbreekt aan gastvrijheid; iets wat verwacht mag worden als de toegang tot het zuidelijke deel van het oude centrum van Haarlem. Door het intensieve gebruik met diverse functionaliteiten moet een nieuw evenwicht gevonden worden in functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Na de herinrichting moet het Houtplein en omgeving een leefomgeving vormen die aan alle gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komt. Bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers moeten een veilige en prettige omgeving ervaren. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Projectpartners

Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit.

Voorlopig ontwerp Houtplein in beeld

Houtplein in beeld (pdf)

VOplus (pdf, 2 MB)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Omgevingsmanager Herman Opmeer, 06 - 463 77 464, e-mail herman@opmeercommunicatie.nl.