HIOR Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Als straten aan een opknapbeurt toe zijn, gebruikt de gemeente het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) als leidraad voor de inrichting van een straat. Hier staan de spelregels in voor het herinrichten van een straat. Wat voor materialen er bijvoorbeeld worden gebruikt en welke inrichting bij welke straat past. Voor Haarlem Oost, Waarderpolder en Zuid-West is een nieuw HIOR gemaakt waar u als bewoner binnenkort inspraak op heeft.

Actueel

Het concept HIOR voor Oost, Waarderpolder en Zuid-West is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 8 maart tot en met 19 april. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het VO indienen via rvansplunter@haarlem.nl o.v.v. zienswijze HIOR Zuidwest/ Oost en Waarderpolder

Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Inspraak van 8 maart tot en met 19 april

De gemeente Haarlem legt u graag tijdens een informatieavond uit hoe de handboeken tot stand zijn gekomen en hoe ze werken.

  • Informatieavond stadsdeel Zuid-West:
    maandag 25 maart van 17:00 tot 19:30 uur bij Dansschool Schröder, Raamsingel 16
  • Informatieavond Oost en de Waarderpolder:
    dinsdag 26 maart van 17:00 tot 19:30 uur in het Reinaldahuis, Leonard Springerlaan 1

Na de avond kunt u tot en met 19 april officieel reageren op het HIOR voor uw stadsdeel. Die reacties zijn belangrijk want als er verschillen van inzicht zijn over bijvoorbeeld de straatindeling, dan kan het bestuur het HIOR bijstellen op basis van uw inspraak.

Wat gebeurt er na de inspraak?

Alle reacties worden bekeken en er wordt steeds afgewogen of de reactie kan worden verwerkt in het HIOR. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt komt in de zogeheten nota van antwoord. Deze nota komt bij het besluit dat het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad nemen.

Vaststellen nieuwe HIORs

Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt worden de HIORs vastgesteld door het college van B en W. Dit gebeurt in de loop van mei, een definitieve datum is nog niet bekend. Na vaststelling ontvangen de indieners van zienswijzen bericht over wat er met hun zienswijze is gebeurd. Hierna worden de HIORs ter informatie naar de raadscommissie Beheer gezonden. Indien de commissie dat nodig vindt kunnen deze ter bespreking geagendeerd worden.

Bezwaar tegen publicatie van uw naam

Als u een reactie indient, zal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad daarop ingaan in een zogeheten nota van antwoord – zie hierboven. In deze nota wordt ook de naam vermeld van degene die de reactie heeft ingediend. De nota wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de website van de gemeente. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Basisdocumtenten

Achtergrond

Het HIOR bestaat uit twee delen. In het visiedeel staat wat de doelen zijn die de gemeente heeft voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit deel is samen met belangengroepen zoals de wijkraden, bomenwacht en fietsersbond opgesteld.

In het richtlijnendeel staat hoe we deze doelen bereiken. Het is een soort catalogus waar per straattype staat welke ‘meubels’ en ontwerpen gebruikt kunnen worden. Bij de materiaalkeuze en ontwerpen is nadrukkelijk rekening gehouden met duurzaamheid en toegankelijkheid.

Contact

Heeft u vragen over het HIOR, kom dan naar 1 van de informatieavonden, of neem contact op met procesmanager de heer R. van Splunter, landschapsarchitect bij de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via rvansplunter@haarlem.nl.