Herontwikkeling van De Koepel

De voormalige gevangenis De Koepel en de gebouwen eromheen worden herontwikkeld. Stichting Panopticon wil academisch onderwijs mogelijk maken in het koepelgebouw zelf, Elan Wonen en DUWO bouwen een campus met studentenwoningen en sociale huurwoningen op het omliggende terrein van de Koepel.

Actueel

Op 12 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en concept bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn is gepland van 6 december aanstaande tot en met 16 januari 2020. Bekijk de besluitenlijst van het college met daarin de relevante stukken (besluitpunt 7). Je kunt de plannen via deze website bekijken: www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer. Type in het zoekvenster ‘De Koepel’ in.

De gemeente organiseert op maandag 16 december 2019 een informatieavond voor de buurt. De inloopavond start om 19.00 uur in speeltuinvereniging De Glasblazers (Scheepmakersdijk 10). Belangstellenden kunnen tot 21.00 uur binnen lopen voor informatie over de plannen waar een visie op kan worden gegeven.
Er worden geen presentaties gegeven. Alle partijen zijn wel aanwezig om vragen te beantwoorden. De stukken die ter visie liggen zijn: het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het beeldkwaliteitsplan.

Coördinatieregeling

Er is besloten om het bestemmingsplan met het stedenbouwkundig plan en de vergunning voor de inbouw van de Koepel in één aanvraagprocedure te doorlopen. Het tegelijkertijd behandelen van de vergunning en het bestemmingsplan heet een zogenaamde coördinatieregeling.

Een coördinatieregeling heeft als voordeel dat het een totaalbeeld van de plannen geeft. Een nadeel is dat er voor het Koepelgebouw één moment is om een zienswijze te geven. In de coördinatieregeling zijn de vergunningaanvragen voor de woningbouw en parkeergarage nog niet meegenomen. Deze volgen later en zijn gebaseerd op het bestemmingsplan en het stedenbouwkundige plan.

Omgevingsvergunning restauratie

Stichting Panopticon heeft voor de restauratie van de Koepel en het Entreegebouw een ontwerp-omgevingsvergunning monument aangevraagd. Deze vergunning is in juli 2019 afgegeven. De beroepsprocedure liep tot en met 3 september.

Met de vergunning willen zij beginnen met het opknappen van het Rijksmonument waar een University College in komt. De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex. Panopticon wil onder andere het dak van de Koepel isoleren, de cellen leeghalen en de ramen in de gevel vergroten.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. De omgeving wordt op tijd geïnformeerd.

Zienswijze geven

Zienswijze project De Koepel

U kunt een zienswijze geven op: het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het beeldkwaliteitsplan en het voornemen tot het verlenen van hogere grenswaarden geluid.

Hoe dien ik zienswijzen in?

U kunt per e-mail, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen in de periode dat het voorlopig ontwerp ter inzage ligt. De termijn loopt tot en met 16 januari 2020.

E-mail

Het indienen van zienswijzen kan via e-mailadres: bestemmingsplannen@haarlem.nl. Vermeld hierbij altijd de naam van het besluit, uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Schriftelijk

Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk via Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, de afdeling PCM, t.a.v. dhr. K.W. Glas. Vermeld hierbij altijd de naam van het besluit, uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Mondeling

Voor het mondeling indienen van een zienswijze moet tijdig – bij voorkeur een week voor het einde van de termijn – een telefonische afspraak worden gemaakt met dhr. K.W. Glas via het algemene nummer 14 023.

Einde termijn

De termijn is gestart op 6 december 2019 en loopt tot en met 16 januari 2020. Zienswijzen die te laat zijn ingediend kunnen niet in behandeling genomen worden.

Let op: uw naam wordt gepubliceerd

Als u een zienswijze indient, zal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad daarop ingaan in het zogenaamde wijzigingsoverzicht. Hierin wordt een antwoord gegeven op elk argument dat in de ingediende zienswijzen naar voren wordt gebracht. In het wijzigingsoverzicht wordt ook de naam vermeld van degene die de zienswijze heeft ingediend. Het wijzigingsoverzicht wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de website van de gemeente.
Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over project De Koepel of over de procedure dan kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. K.W. Glas van de afdeling Omgevingsbeleid via het algemene nummer 14 023. Per mail kunt u uw vraag ook stellen via koepel@haarlem.nl.

Planning

 • Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan, omgevingsvergunning inbouw en ontwerp beeldkwaliteitsplan: 6 december 2019 t/m 16 januari 2020
 • Informatieavond: 16 december 2019
 • Behandeling in BenW: 18 februari 2020*
 • Behandeling in commissie Ontwikkeling: 5 maart 2020*
 • Besluitvorming in de gemeenteraad: 26 maart 2020*
 • Verlenen omgevingsvergunning inbouw Koepelgebouw door BenW*
 • Publicaties (digitaal en analoog): 2 april 2020*
 • Terinzagelegging- en beroepstermijn 6 weken: mei 2020*
 • Inwerkingtreding/1e mogelijkheid vergunningverlening (overige vergunningen): mei/juni 2020*
 • Uitspraak Raad van State na mogelijk beroep, 6 maanden na einde beroepstermijn: november/december 2020*

* Data na ter inzagelegging zijn onder voorbehoud.

Projectpartners

 • Stichting Panopticon, GSE, SRH
 • ElanWonen
 • Stichting DUWO

Achtergrond

Panopticon heeft samen met de Global School for Entrepreneurship en de SRH Gruppe een voorstel gemaakt voor de invulling van het academisch onderwijs in De Koepel. Op basis van dit voorstel, inzicht in de business case van Panopticon en de financiële consequenties van de samenwerking neemt de gemeente in april of mei een definitief besluit over de toekomst van het gebouw.

Het voorstel van de invulling van het academisch onderwijs is samen met het Stedenbouwkundig Plan het vertrekpunt om het Koepelterrein te ontwikkelen naar een academische campus met studentenwoningen, sociale woningbouw voor jongeren en diverse culturele en maatschappelijke functies in en om het Rijksmonument De Koepel.

Woningcorporatie Elan Wonen en studentenhuisvester DUWO hebben een deel van de grond van het Koepelcomplex gekocht om 250 studentenwoningen en 100 kleine sociale huurwoningen te bouwen.

Om de plannen uit te kunnen voeren is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nadat er een akkoord is over het onderwijsprogramma en het stedenbouwkundige plan, wordt het proces gestart om de gevangenis en de gebouwen eromheen een andere functie te kunnen geven. Dit doet de gemeente samen met de betrokken partijen. Zodra duidelijk is welke stappen op welk moment worden doorlopen, wordt de buurt door de gemeente meegenomen in dit proces. Zij hebben recht op inspraak bij een wijziging van het bestemmingsplan. Op dit moment betrekt Panopticon omwonenden bij het uitwerken van de plannen.

Stichting Panopticon heeft voor de restauratie van de Koepel en het Entreegebouw een ontwerp-omgevingsvergunning monument aangevraagd. Deze vergunning ligt per 15 mei ter inzage. Met de vergunning willen zij beginnen met het opknappen van het Rijksmonument waar een University College in komt. De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex. Panopticon wil onder andere het dak van de Koepel isoleren, de cellen leeghalen en de ramen in de gevel vergroten.

Documenten

Contact

De heer K. Kapteijn en mevrouw C. Jordaan zijn vanuit de gemeente de procesmanagers op dit project. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen via het algemene nummer van de gemeente
14 023 of via antwoord@haarlem.nl