Herontwikkeling van De Koepel

De voormalige gevangenis De Koepel en de gebouwen eromheen worden herontwikkeld. Stichting Panopticon wil academisch onderwijs mogelijk maken in het koepelgebouw zelf, Elan Wonen en DUWO bouwen een campus met studentenwoningen en sociale huurwoningen op het omliggende terrein van de Koepel.

Actueel

Panopticon heeft samen met de Global School for Entrepreneurship en de SRH Gruppe een voorstel gemaakt voor de invulling van het academisch onderwijs in De Koepel. Op basis van dit voorstel, inzicht in de business case van Panopticon en de financiële consequenties van de samenwerking neemt de gemeente in april of mei een definitief besluit over de toekomst van het gebouw.

Het voorstel van de invulling van het academisch onderwijs is samen met het Stedenbouwkundig Plan het vertrekpunt om het Koepelterrein te ontwikkelen naar een academische campus met studentenwoningen, sociale woningbouw voor jongeren en diverse culturele en maatschappelijke functies in en om het Rijksmonument De Koepel.

Woningcorporatie Elan Wonen en studentenhuisvester DUWO hebben een deel van de grond van het Koepelcomplex gekocht om 250 studentenwoningen en 100 kleine sociale huurwoningen te bouwen.

Om de plannen uit te kunnen voeren is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nadat er een akkoord is over het onderwijsprogramma en het stedenbouwkundige plan, wordt het proces gestart om de gevangenis en de gebouwen eromheen een andere functie te kunnen geven. Dit doet de gemeente samen met de betrokken partijen. Zodra duidelijk is welke stappen op welk moment worden doorlopen, wordt de buurt door de gemeente meegenomen in dit proces. Zij hebben recht op inspraak bij een wijziging van het bestemmingsplan. Op dit moment betrekt Panopticon omwonenden bij het uitwerken van de plannen.

Stichting Panopticon heeft voor de restauratie van de Koepel en het Entreegebouw een ontwerp-omgevingsvergunning monument aangevraagd. Deze vergunning ligt per 15 mei ter inzage. Met de vergunning willen zij beginnen met het opknappen van het Rijksmonument waar een University College in komt. De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex. Panopticon wil onder andere het dak van de Koepel isoleren, de cellen leeghalen en de ramen in de gevel vergroten.
 

Inspraak en meedoen

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken liggen vanaf  15 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage. U kunt hier uw zienswijze op geven. U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

Zienswijze

U kunt uw zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen tot en met 26 juni 2019. De gemeente betrekt uw zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. U kunt uw zienswijzen schriftelijk indienen bij:
Het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem
t.a.v. de afdeling VTH/Team Procedures en Projecten
Postbus 511
2003 PB Haarlem.

Uw brief moet voorzien zijn van uw naam en handtekening, uw adres, de datum waarop u de brief verzendt, een omschrijving van het voorgenomen besluit en uw inhoudelijke zienswijzen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw zienswijzen mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar Ronald de Vries via het algemene nummer van de gemeente Haarlem: 14023.

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Planning

Wanneer de planning van de bestemmingsplanprocedure bekend is, wordt deze hier geplaatst. Het is de bedoeling dat de eerste studenten in 2021 kunnen starten met hun opleiding in De Koepel.

Projectpartners

  • Stichting Panopticon, GSE, SRH
  • ElanWonen
  • Stichting DUWO

Achtergrond

De voormalige gevangenis De Koepel is op 10 april 2017 door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de gemeente Haarlem die het direct doorverkocht aan Stichting Panopticon. Panopticon wil een University of Small & Medium Business in het gebouw vestigen. Dit is een (Engelstalige)particuliere academische bacheloropleiding.

Documenten

Contact

De heer K. Kapteijn en mevrouw C. Jordaan zijn vanuit de gemeente de procesmanagers op dit project. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen via het algemene nummer van de gemeente
14 023 of via antwoord@haarlem.nl