Herinrichting bushaltes Rustenburgerlaan

Gemeente Haarlem gaat de bushaltes aan de Rustenburgerlaan en de directe omgeving van de haltes opnieuw inrichten. Beide bushaltes zijn nu te klein om 2 bussen tegelijkertijd te laten stoppen bij de halte. Hierdoor ontstaan regelmatig opstoppingen op de rijbaan vanwege wachtende bussen voor de halte. Daarnaast kruisen de bussen naar de halte de fietsstrook. Dit ervaren fietsers als onveilig. Om het verkeer en de bussen beter te laten doorstromen en de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, vernieuwen we de haltes.

Bij dit project maakt de gemeente gebruik van subsidie van de Provincie Noord-Holland voor doorstroming van het openbaar vervoer.

Planning

Naar aanleiding van de resultaten van de enquete wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. De suggesties en de gekozen deelgebieden nemen wij hierbij mee. Na de zomer worden fysieke inloopavonden georganiseerd, wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

Wij informeren u hier na het zomerreces over via een brief en deze projectenpagina.

Bushaltes

De nieuwe haltes zijn groter zodat er 2 bussen achter elkaar kunnen staan. Voor de fietsers komen er vrij liggende fietspaden om de haltes heen. De noordelijke halte (kant van het Rozenprieel) verplaatsen we hiervoor richting huisnummerr 47-49. De zuidelijke halte (kant Welgelegen) blijft op de bestaande plek.

Om de nieuwe haltes te realiseren verdwijnen er 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde en 4 bomen (3 aan de noord en 1 aan de zuidzijde).

Inrichting rondom de haltes

De inrichting van de directe omgeving van de bushaltes ligt nog niet vast. Er is ruimte om hierover mee te denken. In de toekomst moet er meer ruimte komen voor fietsparkeren. En vanuit de omgeving is er vraag naar meer groen. Mogelijk is het ‘green to colour’ concept wat op meerdere plaatsen in Haarlem inmiddels succesvol wordt toegepast een optie. Het ‘green to colour’ concept betekent dat er kleurrijke en afwisselende vaste planten toegepast worden in bakken of plantvakken. Eén van de voordelen is dat de planten snel dichtgroeien en er weinig kans is op onkruid en zwerfvuil.

Omdat meer reizigers gebruik maken van de bushaltes op de Rustenburgerlaan is ook een prettig wachtcomfort belangrijk.

Van woensdag 13 mei 2020 tot en met woensdag 3 juni 2020 was het mogelijk een online vragenformulier in te vullen over de inrichting van de openbare ruimte voor de nieuwe situatie rondom de bushaltes van de Rustenburgerlaan.

Onder het kopje Uitkomst enquete staan de uitkomsten van deze vragenlijst. Er wordt een korte toelichting gegeven op de ontvangen reacties en het resultaat van beste locaties voor fiets parkeren en groen.

Daarnaast werden diverse vragen gesteld, die wij behandelen bij ‘veel gestelde vragen’.

Uitkomst enquete

Van 13 mei tot en met 20 juni konden omwonenden online een vragenlijst invullen. Dat hebben bijna 100 mensen gedaan.

Kaart met uitkomst enquete (pdf)

Toelichting bij kaart enquête Rustenburgerlaan

Bij vraag 1 werd gevraagd om aan te geven in welk deelgebied u het meeste groen wilt zien. 46,8% stemde voor meer groen in gebied 1. Gebied 1 is het gebied op de hoek van de Voorhelmstraat aan de noordkant van de Rustenburgerlaan. In dit zelfde gebied stemde 28,8% voor fietsparkeerplaatsen. De voorkeur naar waar de meeste fietsparkeerplaatsen moeten komen, werd gevraagd in vraag 2.

In gebied 2, dat is het gebied ter hoogte van Rustenburgerlaan 42-44 (aan de zuidkant), stemde 14,4% voor meer groen, en 5,4% voor fietsparkeerplaatsen.

In gebied 3, dat is het gebied ter hoogte van Rustenburgerlaan 63-67 (aan de noordkant), stemde 15,3% voor groen en 27% voor fietsparkeerplaatsen.

En tot slot stemde in gebied 4, dat is het gebied op de hoek van de H.J. Koenenstraat aan de zuidkant van de Rustenburgerlaan, 2,7% voor groen en 15,3% voor fietsparkeerplaatsen.

De derde vraag was een open vraag hoe voor u het wachten op de bus in de directe omgeving van de halte prettiger kan worden gemaakt. Hier kwamen diverse goede suggesties naar voren zoals:

  • het plaatsen van extra prullenbakken om zwerfafval tegen te gaan;
  • het inrichten van een rookplek voorzien van asbak;
  • de halte vergroten zodat men bij regen droog kan wachten op de bus;
  • een bankje om te kunnen zitten tijdens het wachten;
  • het toevoegen van een OV oplaadpunt;
  • het toevoegen van meer groen;
  • het plaatsen van fietsenrekken nabij de halte;
  • het digitaal vermelden van de aankomsttijden;
  • zorgen voor goede verlichting;
  • een plek om koffie te halen.

Bij de laatste open vraag konden punten worden genoemd die u de gemeente Haarlem wilt meegeven. Deze suggesties, opmerkingen en aanvullingen hebben wij verwerkt in de veelgestelde vragen.

Veel gestelde vragen algemeen

1

Het lijkt alsof we alleen mogen meedenken over fietsenrekken en groenvakken. Mogen wij ruimer participeren en ook iets vinden van de rest?

Van de nieuwe bushaltes liggen de locatie en grootte vast, maar over de verdere inrichting van de openbare ruimte gaan we graag met u in gesprek. Ook over inrichtingszaken anders dan groen en fietsenrekken horen wij graag uw mening.

De online vragenlijst ging gericht in op groen en fietsparkeren omdat dit duidelijke onderwerpen zijn waar we iets mee kunnen. Daarnaast waren er twee open vragen in de enquête voor overige onderwerpen. Veel mensen maakten hiervan gebruik en tussen de reacties zitten nuttige commentaren.

2

Hoe gaat het proces verder?

Wij werken het schetsontwerp dat er al is uit naar een voorlopig ontwerp. Waar mogelijk proberen we uw inbreng hierin mee te nemen. Als het ontwerp af is komen er bewonerbijeenkomsten waarin we met u in gesprek kunnen over het ontwerp. Het is even afwachten of die bijeenkomsten straks fysiek kunnen of digitaal worden. Waarschijnlijk vinden deze plaats in september 2020.

3

Waarom pakt u alleen de bushaltes aan en niet de gehele Rustenburgerlaan (met vrijliggende fietspaden)?

In 2011 onderging de Rustenburgerlaan groot onderhoud. Er is voorlopig dus geen onderhoudsnoodzaak om de weg aan te pakken en daarbij opnieuw in te richten.

Daarnaast is de afstand tussen de bebouwing beperkt, met name in het westelijk deel. De aanleg van een   vrij liggend fietspad over de gehele Rustenburgerlaan gaat dan ten koste van bomen, parkeerruimte en trottoirruimte en kost bovendien ontzettend veel geld.

4

Kan er een 30 km/u snelheid worden ingesteld in de Rustenburgerlaan?

Een 30 km/u regime past niet bij de functie en het gebruik van de Rustenburgerlaan en zetten wij alleen in als een straat voornamelijk een verblijfsfunctie heeft. Dat is in de Rustenburgerlaan niet het geval.

Veel gestelde vragen bushaltes

1

Kunnen de haltes op de Rustenburgerlaan niet verdwijnen of het aantal bussen omlaag door de OV hub op de Europaweg?

Gemeente en provincie onderzoeken samen momenteel de mogelijkheid voor een OV-hub bij het kruispunt Schipholweg/Europaweg en het op een andere manier routeren van bussen.

Zelfs als blijkt dat er ruimte en geld is voor zo'n OV-hub en het mogelijk is om bussen via een andere route door de stad te laten rijden, blijven er nog steeds veel bussen via de hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) route van de Rustenburgerlaan rijden. Het grootste deel van de HOV passagiers, komt uit de binnenstad.

De nieuwe OV-hub en het op een nadere manier routeren van bussen zijn vooral bedoeld om de verwachte toekomstige groei van de mobiliteit op te vangen, zodat de binnenstad (waaronder de Rustenburgerlaan) niet verder wordt belast met grote voertuigen.

2

Valt er iets te doen aan de frequentie van de bussen in de straat, de busroute en het type bus (dubbeldekker)?

Deze zaken zijn geregeld in de OV-concessie (het contract tussen Connexxion en de regionale overheid over het openbaar vervoer). Deze concessie legt de routes en frequentie van de bussen vast en loopt nog tot 2032.

Eind 2020 zijn alle bussen (behalve de dubbeldekkers) in Haarlem elektrisch. Tegelijkertijd gaat de dubbeldekker alleen nog maar in de spits rijden.

3

Wat betekent de herinrichting van het Houtplein voor het bus en autoverkeer in de Rustenburgerlaan?

Naar verwachting gaat het aantal personenauto's in de Rustenburgerlaan fors omlaag na de realisatie van de ''knip'' in het Houtplein, waardoor autoverkeer niet meer van de Rustenburgerlaan het Houtplein op kan rijden en andersom. Voor het busverkeer in de Rustenburgerlaan veranderd dit niets, hoewel er gedurende de uitvoering van het Houtplein tijdelijke bus omleidingen mogelijk zijn.

4

Waarom rijden de bussen niet over de Buitenrustlaan en Kamperstraat? Eerder kon dit ook en er liggen nog haltes.

De Kamperlaan is tijdelijk als busroute gebruikt tijdens het groot onderhoud aan de Rustenburgerlaan. De tijdelijke halte is blijven liggen voor toekomstige busomleidingen tijdens bijvoorbeeld de werkzaamheden op het Houtplein. Voor een permanente route van de  bussen betekent een route over de Kamperlaan veel vertraging, mede daarom is de Rustenburgerlaan ooit aangewezen als corridor voor het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).

5

In andere steden dragen elektrische bussen bij aan een betere luchtkwaliteit. Waarom niet in Haarlem?

Goed nieuws: eind 2020 zijn alle bussen (behalve de dubbeldekkers) in Haarlem elektrisch. Tegelijkertijd gaat deze dubbeldekker alleen nog maar in de spits rijden.

6

Waarom vind de gemeente de huidige inrichting gevaarlijk voor fietsers?

In de bestaande situatie komt het vaak voor dat 2 (of meer) bussen tegelijkertijd aankomen. De eerste bus kan halteren, de tweede bus blokkeert de fietsstrook en de derde en opvolgende bussen blokkeren de rijbaan. Hierdoor komt het voor dat passagiers op de fietsstrook uitstappen en riskante inhaalmanoeuvres plaatsvinden door automobilisten en fietsers. De nieuwe situatie verhelpt dit door de halte groot genoeg te maken voor 2 bussen (1 korte en 1 lange) en de fietsers achter de halte langs te leiden.

Veel gestelde vragen inrichting rondom bushaltes

Inrichting halte en omgeving

1

In de vragenlijst stonden blauwe vlakken voor fietsparkeren en groen, die doorlopen tot aan mijn voorgevel. Kan ik straks nog wel bij mijn voordeur komen?

De deelgebieden zijn schematisch weergegeven met vlakken. Uiteraard houden wij rekening met looproutes en afstanden tot gevels.

De blauwe vlakken waren bedoeld om globaal aan te geven over welke gebieden het gaat.

2

Er vervallen 9 parkeerplaatsen en de parkeerdruk in de buurt is hoog. Kunnen wij geen parkeerplaatsen krijgen in plaats van groen of fietsenrekken?

Dit punt wordt veel aangegeven in de antwoorden op de vragenlijst. Wij gaan de mogelijkheden voor terug te brengen parkeerplaatsen bekijken, misschien kunnen we het aantal vervallen parkeerplaatsen beperken.

3

Is haaks of schuin parkeren geen oplossing voor het parkeerprobleem?

Haaks- en schuinparkeren langs een weg als de Rustenburgerlaan is simpelweg te onveilig.

Overigens levert het schuinparkeren t.o.v. het langsparkeren nauwelijks extra parkeerplekken op, zeker wanneer we rekening houden met de locaties van de bestaande bomen.

4

De coronacrisis zorgt toch voor een afname in het aantal OV reizigers en dus minder behoefte aan grotere haltes?

Op de korte termijn klopt dit. Voor de toekomst op de lange termijn gaan wij er echter vanuit dat er weer grote aantallen reizigers zijn die gebruik maken van het OV. De haltes moeten daar dan op voorzien zijn.

5

Verbeteren van de doorstroming door grotere haltes heeft toch weinig zin als de stoplichten en Buitenrustbrug alsnog voor vertraging zorgen?

Uiteraard zorgen de brug en verkeerslichten voor grote vertraging. Daar is nu helaas weinig aan te veranderen. De verwachting is wel dat het autoverkeer op de Rustenburgerlaan afneemt na uitvoering van de verkeerskundige knip op het Houtplein.

6

Veel bewoners hebben last van trillingen. Wat gaat u hier aan doen?

Pas geleden zijn de bestaande bushaltes geasfalteerd om trillingsoverlast tegen te gaan. Hier hebben wij positieve reacties op gekregen.

De trillingen worden nog gemeten door een gespecialiseerd bureau voorafgaand aan de herinrichting en erna. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp bekijken we goed wat we kunnen doen aan het voorkomen van trillingsoverlast door bijvoorbeeld de fundering van de haltes extra sterk te maken.

7

Het zou fijn zijn als de wachtruimte op de bushalte meer beschutting tegen regen en wind biedt,

duidelijke informatie biedt over de wachttijd en eventueel voorzien wordt van een OV oplaadpunt.

Dit is prima inbreng die wij zullen doorgeven aan de provincie Noord-Holland. Zij gaan over de wachtvoorziening en dergelijke op een perron of halte.

8

Ik wil graag een geveltuintje maken. Hoe werkt dit?

Het realiseren van een geveltuintje is in veel gevallen een mogelijkheid. Alle informatie hiervoor vindt u op: www.haarlem.nl/geveltuintjes