Haarlemse initiatieven dagen uit (right to challenge)

Haarlemmers kunnen de gemeente uitdagen om taken van de gemeente of haar partners uit te voeren of over te nemen. Bewoners kunnen het soms goedkoper of beter. Of hebben door draagvlak in de buurt maatschappelijke meerwaarde. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld het buurtplantsoen zelf onderhouden en daar een vergoeding voor ontvangen die gelijk is aan de kosten van onze professionele onderhoudspartner.

Wilt u een uitdaag initiatief bij de gemeente indienen? Dat kan. U kunt een afspraak maken door te mailen naar initiatief@haarlem.nl.

Heeft u een uitdaag-initiatief ingediend? Dan volgt een gesprek. U kunt zich op dit gesprek voorbereiden met het Haarlems Kompas.

Voorwaarden

We proberen het uitdaagrecht zo regelvrij-mogelijk te houden, maar aan een aantal voorwaarden moet wel worden voldaan:

 • Lokaal
  Het initiatief is verbonden aan de buurt/wijk.
 • Gemeentelijke taak
  Het gaat om een al bestaande lokale voorziening of gemeentelijke taak en is van toepassing op maatschappelijke ondersteuning, leefbaarheid (straatbeeld en groen) of duurzaamheid/energietransitie.
 • Draagvlak
  Er is draagvlak voor het idee bij bewoners. En niemand wordt door het initiatief benadeeld.
 • Rechtsvorm
  De initiatiefnemers zijn juridisch georganiseerd. Bijvoorbeeld in een stichting of vereniging.
  Dit is geen voorwaarde om het initiatief in te dienen, maar wel om het initiatief uit te voeren.
 • Budget
  De kosten voor uitvoering van het initiatief zijn niet groter dan de kosten die de gemeente zou maken.

Het uitdaagrecht is een experiment. Dit betekent dat we soms moeten zoeken naar de beste oplossing binnen bestaande structuren. De gemeente heeft namelijk verschillende lopende contracten en subsidie-afspraken met externe partijen en dochterondernemingen. Deze voeren publieke taken uit voor de gemeente. Betreft uw uitdaag-initiatief zo’n lopend contract? Dan zoeken we binnen dat contract naar mogelijkheden. Zijn er geen mogelijkheden? Uw uitdaag-initiatief gaat dan pas na afloop van de contractperiode in. Samen met de initiatiefnemers wordt gezocht naar een oplossing.

U heeft uw initiatief ingediend en dan?

Ingediende initiatieven worden op de volgende manier behandeld:

 • Aan de hand van voorwaarden wordt het initiatief beoordeeld.
 • Er komt een kennismakingsgesprek met betrokken ambtenaren en de initiatiefnemer(s). Bij voorkeur komen de ambtenaren op bezoek.
 • Het uitdaag-initiatief wordt met een advies van de betrokken partijen voorgelegd aan het college. Het college geeft ook een advies. Op basis van dit advies beslissen de initiatiefnemer(s) samen met de gemeente.
 • De gemaakte afspraken (over o.a. het resultaat, het budget en de looptijd) worden vastgelegd in een contract.
 • Een vast contactpersoon begeleidt de initiatiefnemer(s) tijdens het hele proces.

Het Haarlems Kompas voor Initiatieven

Het Haarlems Kompas is een vragenlijst waarmee u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de gemeente. U vult van tevoren de vragenlijst bij het kompas in. Misschien kunt u nog niet elke vraag beantwoorden. Dat komt dan tijdens het gesprek.

U kunt de vragen doorlezen, voor uzelf beantwoorden of ingevuld meenemen naar het gesprek. Of u mailt het van tevoren naar de gemeente. Als u de antwoorden wilt mailen, dan slaat u eerst het ingevulde formulier op en mailt het naar initiatief@haarlem.nl.

Haarlems kompas voor initiatieven: vragenlijst (pdf)

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Haarlemse initiatieven dagen uit? Neem dan contact op met Marleen Kennes (projectleider), telefoon 023 511 4903.

Wilt u meer weten over inspraak en invloed, maar kunt u de juiste informatie niet vinden? Mail ons dan via initiatief@haarlem.nl.