Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout wordt gerenoveerd. De uitstraling van de Hout als stadsbos wordt hiermee versterkt. Door de renovatie blijft de Hout als Rijksmonument behouden en wordt het stadsbos aantrekkelijker en toegankelijker.

Actueel

Voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht

Op 14 november 2019 heeft de commissie Beheer ervoor gekozen om geen uitvoering te geven aan het voorgestelde Voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht. Dit naar aanleiding van de vele reacties van Haarlemmers om zoveel mogelijk bomen te behouden. De bestaande openbare ruimte rondom Dreefzicht wordt vernieuwd en verder vergroend.
Bij deze variant is er geen grondruil en worden er alleen werkzaamheden op gemeentegrond uitgevoerd. Het bestaande profiel van de Koningin Wilhelminalaan kan ter hoogte van Dreefzicht worden versmald. Ter hoogte van de fietsoversteek bij de Fontijnlaan kunnen de twee parkeervakken worden opgeheven. Een parkeerverbod aan twee zijden van de Koningin Wilhelminalaan kan worden uitgebreid. Door de versmalling van de weg ontstaat er rondom de noordelijke parkeerplaats ruimte om extra groen toe te voegen in de vorm van heesters of een haag. Aan de noordzijde wordt een deel van de huidige verrommeling van geparkeerde auto’s opgelost door de vergroening en het parkeerverbod. Het vergroenen of herinrichten op het terrein van Dreefzicht is aan de eigenaar van Dreefzicht. Er is voor de eigenaar bij deze variant minder aanleiding om een verandering in te zetten. Aan de zuidzijde van Dreefzicht vinden er geen werkzaamheden plaats.

Beeldengalerij

De stichting Hildebrandmonument heeft op haar initiatief en in samenwerking  met diverse andere partijen, een beeldengalerij gerealiseerd. De stichting gaat beelden plaatsen op de route Houtplein, Dreef en de Fonteinlaan. Op 17 mei 2019 zijn de beelden onthuld. De gemeente ondersteunt dit initiatief.

De stichting zet zich in voor het stimuleren en bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte in Haarlem. In het bijzonder in de Haarlemmerhout en omgeving.

Planning

In het voorjaar van 2020 zal een aangepast voorlopig ontwerp voor de omgeving Dreefzicht worden voorgelegd aan de commissie Beheer.

Achtergrond

Op 2 april 2015 heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Een van de onderdelen is de uitvoering van het groot onderhoud in het Voorbos Eindenhout. Het doel van het groot onderhoud in de Haarlemmerhout omvat een aantal onderdelen.

  • Verder uitwerking van de vastgestelde beheervisie en het beheerplan voor de Haarlemmerhout.
  • De Haarlemmerhout aantrekkelijker, toegankelijker en beter bruikbaar maken.
  • De Haarlemmerhout in stand houden als rijksmonument.
  • De uitstraling van de Haarlemmerhout als stadsbos versterken.
  • Behouden van cultuurhistorische elementen zoals het Hildebrandmonument.

Onderdelen van de renovatie (2016) zijn onder andere:

  • Herinrichting openbare ruimte rond de entree naar de Grote Hout
  • Renovatie van het voorbos Eindenhout
  • Fietsparkeerplekken en aanplant van nieuwe bomen
  • Hertenkamp en kinderboerderij

De gemeente werkt in de Haarlemmerhout nauw samen met de Adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark. De commissie bestaat uit verschillende belangengroepen die met een afvaardiging zitting neemt in de adviescommissie. De adviescommissie levert een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van de doelstellingen. Met de kennis van de verschillende leden kunnen goede werkbare keuzes gemaakt worden.

De commissie is ook actief betrokken bij de totstandkoming van het voorlopige ontwerp voor het Voorbos Eindenhout. De commissie heeft geadviseerd over de te kappen bomen, de invulling van de heemtuin en de padenstructuur.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Braakman via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of kunt u een e-mail sturen naar antwoord@haarlem.nl

Kijk voor meer informatie over het monument op www.hildebrandmonument.nl.