Haarlemmer Stroom ontwikkeling

Projectontwikkelaar Lingotto ontwikkelt het voormalige Nieuwe Energie-terrein in de Waarderpolder, totaal ca. 2,5 hectare, tot culturele hotspot met behoud van het industrieel erfgoed. Lingotto renoveert het monumentale industriële erfgoed en maakt de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk. Het project heet Haarlemmer Stroom.

Actueel

Lingotto werkt in nauw overleg met de gemeente aan een ontwikkelingsplan voor het hele terrein. Dat is inclusief 2 kavels die op dit moment nog in eigendom zijn van de gemeente. In het plan schetst Lingotto het toekomstbeeld dat zij voor ogen heeft met het terrein. 

Op dit moment vindt een taxatie van de grondwaarde (met het beoogde programma) plaats. Als beide partijen akkoord zijn, wordt het ontwikkelingsplan vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

De koop- en ontwikkelovereenkomsten voor de 2 kavels die nu nog van de gemeente zijn, een beknopt Stedenbouwkundig programma van eisen en het ontwikkelingsplan worden naar verwachting eind 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. 

Begin 2020 zijn de werkzaamheden voor de restauratie en modernisering van het monumentale Meterhuiscomplex al gestart. Het complex bestaat uit 3 delen. Eind 2020 komen 2 delen beschikbaar als werkruimte. Het gebouw met terras langs het Spaarne is bestemd voor horeca.

Planning

Het ontwikkelingsplan is naar verwachting eind 2020 gereed voor besluitvorming. Tegelijkertijd werkt Lingotto aan renovatieplannen voor de andere monumentale panden dan het Meterhuiscomplex. Per gebouw vraagt Lingotto een omgevingsvergunning aan. Tot 6 weken na afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Inspraak en meedoen

Lingotto betrekt bewoners en ondernemers bij het ontwikkelingsplan, maar er vindt geen formele inspraak plaats. Op de website www.ontdekhaarlemmerstroom.nl of www.haarlemmerstroom.nl kunnen geïnteresseerden al een en ander lezen. Daarnaast verstuurt Lingotto eens per kwartaal een nieuwsbrief per e-mail aan stakeholders en geïnteresseerden. Verder organiseert Lingotto tijdelijke activiteiten op het terrein, zoals food evenementen en quiznights. Voornamelijk in de Lichtfabriek en bedoeld om het terrein alvast op de kaart te zetten: www.lichtfabriek.nl.

Documenten

Het college besloot op 20 maart 2018 over de geactualiseerde overeenkomst met Lingotto:
Collegebesluit onder​​ agendapunt 4

Afbeelding van de gebouwen op het Nieuwe Energieterrein (Beheerderswoning, Administratiekantoor, Directiekantoor, Portiersloge, Lichtfabriek, Oerkap (onderdeel Meterhuiscomplex) 
 

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager mevrouw E. Zeelenberg Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via oost@haarlem.nl.