Haarlemmer Stroom ontwikkeling

Projectontwikkelaar Lingotto gaat het voormalige Nieuwe Energie-terrein in de Waarderpolder, totaal ca. 2,5 hectare, ontwikkelen tot culturele hotspot met behoud van het industrieel erfgoed. Dat spraken gemeente en Lingotto in april 2018 af in de ‘Overeenkomst op hoofdlijnen Ontwikkeling plangebied Nieuwe Energie’. Lingotto gaat het monumentale industriële erfgoed renoveren en de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk maken. Het project heeft de naam Haarlemmer Stroom.

Actueel

Lingotto werkt in nauw overleg met de gemeente aan een ontwikkelingsplan / stedenbouwkundig plan voor het hele terrein. Dat is inclusief twee kavels die op dit moment nog in eigendom zijn van de gemeente. In het plan schetst Lingotto het toekomstbeeld dat zij voor ogen heeft met het terrein. Op dit moment vindt een taxatie van de grondwaarde (met het beoogde programma) plaats. Als dat tot overeenstemming bij beide partijen leidt, kan het ontwikkelingsplan aangeboden worden voor bestuurlijke vaststelling en kunnen de optie-overeenkomsten voor de kavels A en B worden afgesloten. Die optie-overeenkomsten worden opgevolgd door koop- en ontwikkelovereenkomsten. Het ontwikkelingsplan is naar verwachting eind 2019 klaar.

Voor de zomer 2019 gaf de gemeente een vergunning af voor de renovatie van het monumentale Meterhuiscomplex op het terrein. De renovatie van dat monument start derhalve als eerste.

Planning

Het ontwikkelingsplan is naar verwachting eind 2019 gereed voor besluitvorming. Tegelijkertijd werkt Lingotto aan renovatieplannen voor de monumentale panden. Per gebouw vraagt Lingotto een omgevingsvergunning aan. Tot 6 weken na afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Op dit moment loopt het vergunningtraject voor het Meterhuiscomplex. Op dit moment loopt het vergunningstraject voor het Meterhuiscomplex.

Inspraak en meedoen

Lingotto betrekt bewoners en ondernemers bij het ontwikkelingsplan, maar er vindt geen formele inspraak plaats. Op de website www.ontdekhaarlemmerstroom.nl of www.haarlemmerstroom.nl kunnen geïnteresseerden al een en ander lezen. Daarnaast verstuurt Lingotto eens per kwartaal een nieuwsbrief per e-mail aan stakeholders en geïnteresseerden. Verder organiseert Lingotto tijdelijke activiteiten op het terrein, zoals food evenementen en quiznights. Voornamelijk in de Lichtfabriek en bedoeld om het terrein alvast op de kaart te zetten: www.lichtfabriek.nl.

Documenten

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager, de heer S. Bukman. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via oost@haarlem.nl.