Groot onderhoud Schoterbos

Het Schoterbos vindt als stadspark van stadsdeel Noord brede erkenning, maar er is veel commentaar op de inrichting, bereikbaarheid en onderhoud. De ligging op veengrond zorgt voor een moeizame drainage. In regenachtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook de bomen hebben last van deze hoge waterstanden en er is dan ook groot onderhoud aan het groen nodig.

Actueel

In opdracht van gemeente Haarlem voert aannemer Dura Vermeer het groot onderhoud uit. Fase 1 van de werkzaamheden startte eind februari.

In deze 1e fase worden bomen waar mogelijk verplaatst, maar ook gekapt. Dit moet gereed zijn voordat het broedseizoen op 15 maart aanvangt. Alle gekapte bomen worden uiteindelijk vervangen door nieuwe bomen en er komen zelfs extra bomen bij. Bij de afweging bomen te verplaatsen of te kappen is gekeken naar de gezondheid, levensverwachting en vitaliteit van de bomen. Daarnaast is er sprake van zorgplicht voor een veilig park. Instabiele bomen, of bomen waar een grote tak uit kan breken, vormen een risico voor de omgeving.

Na de kap wordt er tot half mei niet gewerkt in het park, maar achter de schermen worden de volgende werkzaamheden voorbereid. In mei wordt de waterhuishouding verbeterd voor gezonder en duurzamer groen en worden bruggen gebouwd. En worden de nieuwe rondwandelroute en nieuwe toegang tot de tuinen gemaakt.

In november worden de nieuwe bomen en het groen aangeplant.

Uiteindelijk komt er een gezonder en meer ecologisch park.

Planning

Eind februari startte fase 1 van het groot onderhoud. Eind 2018 zijn deze werkzaamheden gereed.

Definitief ontwerp

In 2012 is, na een uitgebreid participatietraject, de gebiedsvisie ‘Schoterbos-Jan Gijzenvaart’ tot stand gekomen. Uit de gebiedsvisie blijkt dat de inrichting van het huidige park niet meer voldoet.
Het park is ruimtelijk, technisch en functioneel verzwakt. Daarnaast zijn er aanvullend wensen vanuit de gemeente, vanuit burgers en vanuit bedrijven en verenigingen. Ook zou het park een locatie kunnen zijn voor activiteiten.
Gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart (pdf, 4 MB)

Er is daarom een plan opgesteld voor het groot onderhoud en de verbetering van de waterhuishouding. Tegelijkertijd is er gekeken naar de ruimtelijke en functionele structuur van het park. Hoe kunnen we het park omvormen tot een levendig en aantrekkelijk park voor alle bewoners in de omgeving?

Doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt. Mogelijk komen er nieuwe functies om het park aantrekkelijker en avontuurlijker maken. De eerste fase is het groot onderhoud en de verbetering van de waterhuishouding.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders stelde dinsdag 28 maart 2017 het DO fase 1 vast. Tot eind november 2016 konden omwonenden en andere belanghebbenden op het voorlopig ontwerp fase 1 reageren. De inspraakreacties zijn gewogen en waar mogelijk verwerkt in het DO.
Bekijk het DO (onder agendapunt 5).

Adviescommissie

Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn de volgende organisaties nauw betrokken geweest: Stichting Doe-tuinen, IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta. Deze organisaties maken onderdeel uit van de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, die nu en ook in de toekomst voor de gemeente de denktank is voor het beheer en onderhoud van het park.

Contact

Tijdens de werkzaamheden is de omgevingsmanager van Dura Vermeer, Noor Hogeweg, het eerste aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. U kunt haar bereiken via 06-53 59 97 12 of via rogo@duravermeer.nl. U kunt de aannemer ook direct benaderen op locatie in het Schoterbos.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.