Groot onderhoud Schoterbos

In 2017 en 2018 is een groot deel van het Schoterbos opgeknapt. Om de waterafvoer te verbeteren is er meer open water gemaakt. Verder hebben de bomen en het andere groen een opknapbeurt gekregen. Nu is het andere deel van het park aan de beurt. De plannen daarvoor gaat de gemeente in 2019 en 2020 met bewoners, organisaties en verenigingen bespreken. Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Actueel

Fase 1 van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen van de vervolgfase.

Informatiebijeenkomst

Op 23 november 2019 was er in het park een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Veel mensen voelen zich betrokken bij het park. Ongeveer 150 mensen kwamen langs in de tent. Veel van hen deden mee aan de rondleidingen. De meeste vragen werden gesteld over de bankjes, de fietspaden en het hondenlosloopgebied. De vragen en opmerkingen worden meegenomen bij het maken van het voorlopig ontwerp (VO). Eind februari 2020 is er inspraak over het VO.

De planning voor de vervolgfase

 • 17 november 2019: overleg met A-BOS-Commissie. In deze adviescommissie voor het beheer van het Schoterbos zitten wijkraden en organisaties uit het park
 • 23 november 2019: inloopbijeenkomst Schoterbos voor de bewoners van de omringende buurten
 • December/januari 2020: verwerken reacties in concept voorlopig ontwerp (VO)
 • Februari: college van burgemeester en wethouders stelt VO vast
 • Eind februari/maart 2020: officiële inspraak op het VO. Iedereen kan zienswijzen indienen (positieve en negatieve reacties)
 • April/mei 2020: verweken inspraakreacties in definitief ontwerp (DO)
 • Mei/juni 2020: gemeenteraad stelt DO vast en stelt uitvoeringskrediet beschikbaar
 • Najaar 2020: start voorbereiding uitvoering
 • 2021: oplevering vervolgfase

Groot onderhoud

In 2012 werd na een uitgebreid participatietraject de gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart vastgesteld. Bekijk de gebiedsvisie (pdf, 4 MB)
Hieruit bleek dat de inrichting van het huidige park niet meer voldeed aan de wensen vanuit de gemeente, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom is een plan opgesteld voor groot onderhoud van het park. Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

2 fasen

Het plan voor groot onderhoud heeft 2 fasen. In 2016 en 2017 is aan de hand van de gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart een schetsontwerp gemaakt. Het 1e deel (fase 1) is in 2019 afgerond. In september 2019 starten we met het maken van een definitief ontwerp voor vervolgfase.

Adviescommissie Schoterbos

Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn de volgende organisaties nauw betrokken: Stichting Doe-tuinen, Ecosol Effect, Schooltuinen (NME), IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta. Deze organisaties maken onderdeel uit van de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, die nu en ook in de toekomst voor de gemeente, de denktank is voor het beheer en onderhoud van het park.

Werkzaamheden

De uitvoering van het groot onderhoud gebeurt in fases.

Fase 1 (gereed)

 • In fase 1 is het rondlopende pad vernieuwd, de bevoorradingsroute verbeterd en de waterhuishouding aangepakt. Om de waterproblemen op te lossen was meer open water nodig. Regenwater kan dan beter weg. Door het nieuwe water zijn de Schotertuin, de schooltuinen en Ecosol op een eiland komen te liggen: het tuineiland. Met de grond die voor het water is uitgegraven, is een heuvel gemaakt, die een mooie plek kan worden voor bloemen en vlinders.
 • Bomen zijn in fase 1 waar mogelijk verplaatst, maar ook gekapt. Alle gekapte bomen zijn vervangen door nieuwe bomen. In fase 2 komen er zelfs extra bomen bij. Bij de afweging bomen te verplaatsen of te kappen is gekeken naar de gezondheid en levensverwachting van de bomen. Instabiele bomen, of bomen waar een grote tak uit kan breken, vormen een risico voor de omgeving. Uiteindelijk wordt het park gezonder en meer ecologisch.
 • Een kastanjeboom in het zuidelijk deel van het park zou blijven staan, maar bleek ziek te zijn. Helaas was de boom niet meer te redden. De boom had de ‘bloederziekte’ in een vergevorderd stadium. Door de droge zomer kreeg de boom een extra klap. Ter vervanging wordt op een andere plek in het park een nieuwe boom geplant.

Vervolgfase (in voorbereiding)

 • Al het water in het park wordt met elkaar verbonden. Straks kunt u vanuit de Jan Gijzenvaart met een kano of een kleine roeiboot het park rondvaren.
 • Om een goede waterdoorstroming te krijgen wordt de rechte sloot in het park verbreed. Ook worden de duikers weggehaald en vervangen door bruggen.
 • Er komt een beplantingsplan voor het hele park. Waar mogelijk komen er natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld langs de sloot en op verschillende plekken langs het tuineiland. Ook in de randen van het park gaat ecologie de hoofdrol spelen. Tussen de bomen groeien fluitenkruid en andere bloeiende planten die passen bij de natuur van het Schoterbos. Dat is belangrijk voor vogels en bijvoorbeeld de bijen.
 • De fietspaden worden verbeterd. Er komt een noord-zuid en oost-west-route voor fietsers. Deze routes worden beter aangesloten op de fietspaden in de buurten. Daarvoor is het nodig twee nieuwe voet/fietsbruggen te maken over de Jan Gijzenvaart. Twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart zorgen voor een betere aansluiting op de fietspaden in Noord.
 • Nieuwe voorzieningen. Denk aan visplekken, een trapveldje met dug-out voor jongeren, een natuurlijke speelplek voor kinderen (bijvboorbeeld de heuvel?), een strandje en speeltoestellen voor honden in het hondenlosloopgebied.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.