Groot onderhoud Schoterbos

Het Schoterbos vindt als stadspark van stadsdeel Noord brede erkenning, maar er is veel commentaar op de inrichting, bereikbaarheid en onderhoud. De ligging op veengrond zorgt voor een moeizame drainage. In regenachtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook de bomen hebben last van deze hoge waterstanden en er is dan ook groot onderhoud aan het groen nodig. Aanvullend zijn er wensen vanuit de gemeente, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom is een plan opgesteld voor het groot onderhoud van het park. Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Actueel

In opdracht van gemeente Haarlem voerde aannemer Dura Vermeer het groot onderhoud uit. De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is zo goed als klaar. Hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien, wordt steeds duidelijker. Het ziet er hier en daar nog kaal en modderig uit. Wij krijgen dan ook vragen of de problemen met het water (plassen) na regen nu wel opgelost is. Wanneer het warm genoeg is, worden er grasmengsels ingezaaid en komen er langs de waterkant moerasplanten. Hierdoor wordt het groener en droger.

Water

Na alle werkzaamheden en veranderingen heeft het hele park, en met name de ondergrond, tijd nodig om weer een nieuwe balans te vinden. We houden dat in de gaten en als er plekken zijn waar nog extra maatregelen nodig zijn, nemen we dit in de vervolgfase mee.

Oplevermoment 1e fase

Op dinsdag 18 juni 2019 organiseert de gemeente een moment om met gebruikers, organisaties en bewoners in en rondom het park de oplevering van de werkzaamheden van de 1e fase te vieren. Hierover volgt nog meer informatie.

Honden en hondenlosloopplaats

In het nieuwe Schoterbos hebben honden hun eigen nieuwe losloopplaats gekregen. Daar kunnen ze loslopen en -rennen. Op de andere plekken in het park moeten ze aangelijnd blijven. De nieuwe planten en bomen zijn nu nog kwetsbaar. Ook daarom is het belangrijk dat de honden alleen los lopen op de hondenlosloopplaats. Zo houden we samen het Schoterbos schoon en veilig voor álle gebruikers. De losloopplaats is nog niet af. Wij horen graag van de hondenbezitters hoe zij de losloopplaats ingericht zouden zien. Welke elementen (bomen-stronken-, zand, struiken, enzovoort) maken dat uw hond en andere honden er optimaal plezier van hebben. Ook niet-hondenbezitters mogen natuurlijk suggesties doen. U kunt uw voorstel(len) mailen aan projecten@haarlem.nl o.v.v. hondenlosloopplaats Schoterbos

Vervolgfase

Op dit moment wordt de vervolgfase voorbereid. Net als bij de 1e fase wordt weer een voorlichtingsochtend of -middag in het park georganiseerd om alle gebruikers en belanghebbenden de kans te geven op de voorlopige plannen te reageren.

Planning 5 fases

De uitvoering van het groot onderhoud gebeurt in 5 fases.

Fase 1 (gereed)

Eind februari 2018 startte fase 1 van het groot onderhoud. In deze fase is het 1e deel van het groot onderhoud aan het groen uitgevoerd, is het rondlopende pad aangepakt, is de bevoorradingsroute verbeterd en is de waterhuishouding aangepakt. Om de waterproblemen op te lossen is meer open water nodig. Regenwater kan dan beter weg. Door het nieuwe water ontstaat er een groot open eiland in het park met de Schotertuin, de schooltuinen en Ecosol. Met de grond die voor het water is uitgegraven, maakten we een grote heuvel om te spelen. De nieuwe heuvel kan ook een mooie plek worden voor bloemen en vlinders.

Bomen zijn in deze 1e fase waar mogelijk verplaatst, maar ook gekapt. Er is gekapt voor de start van het broedseizoen op 15 maart 2018. Alle gekapte bomen zijn vervangen door nieuwe bomen. In de vervolgfasen komen er zelfs extra bomen bij. Bij de afweging bomen te verplaatsen of te kappen is gekeken naar de gezondheid, levensverwachting en vitaliteit van de bomen. Instabiele bomen, of bomen waar een grote tak uit kan breken, vormen een risico voor de omgeving. Uiteindelijk komt er een gezonder en meer ecologisch park.

Een kastanjeboom in het zuidelijk deel van het park zou blijven staan, maar beek ziek te zijn. De boom was niet meer te redden. De boom had de ‘bloederziekte’ in een vergevorderd stadium. Door de droge zomer kreeg de boom een extra klap. Na de regen knapte de boom iets op, maar volgens deskundigen was dit zeer tijdelijk en heeft de boom een levensduur van hooguit 2 jaar. In het plan zou een eiland rondom de boom overblijven. Nu de boom niet kon blijven, is ook het eiland vervallen. Ter vervanging wordt op een andere plek in het park een nieuwe boom geplant.

Fase 2

Aanleggen van de rest van het water, 2e deel van het groot onderhoud groen en maken van natuurvriendelijke oevers.

Fase 3

Aanleg/verbeteren fietspaden. Veilige en logische routes zijn belangrijk. Fietsers krijgen in een volgende fase een heldere Noord/Zuid en Oost/West-route. Twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart kunnen zorgen voor een betere aansluiting op het fietspadennetwerk in Noord.

Fase 4

Opstellen en uitvoeren van een beplantingsplan voor het hele park. Het tuineiland krijgt op verschillende plekken een ruige ecologische oever. Ook in de randen van het park gaat ecologie de hoofdrol spelen. Tussen de bomen groeien fluitenkruid en andere bloeiende planten die passen bij de natuurlijke vegetatie van het Schoterbos. Dat is belangrijk voor vogels en bijvoorbeeld de bijen.

Fase 5

Maken van nieuwe voorzieningen. Met een zandbak, enkele speeltoestellen en een paar trimtoestellen is het park op dit moment aan de saaie kant. In deze fase wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een waterspeelplaats, visvlonders en wellicht ook horeca. Honden krijgen een uitrenplek langs het Noorderhoutpad.

Definitief ontwerp fase 1

In 2012 werd na een uitgebreid participatietraject de gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart vastgesteld. Bekijk de gebiedsvisie (pdf, 4 MB)
Hieruit blijkt dat de inrichting van het huidige park niet meer voldoet en zijn er aanvullend wensen vanuit de gemeente, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom is een plan opgesteld voor het groot onderhoud van het park. Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders stelde dinsdag 28 maart 2017 het definitief ontwerp (DO) van fase 1 vast. Tot eind november 2016 konden omwonenden en andere belanghebbenden op het voorlopig ontwerp van fase 1 reageren. De inspraakreacties zijn gewogen en waar mogelijk verwerkt in het DO.
Bekijk het DO (onder agendapunt 5).

Adviescommissie

Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn de volgende organisaties nauw betrokken: Stichting Doe-tuinen, Ecosol Effect, Schooltuinen (NME), IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta. Deze organisaties maken onderdeel uit van de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, die nu en ook in de toekomst voor de gemeente de denktank is voor het beheer en onderhoud van het park.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.