Groot onderhoud Schoterbos

Een groot gedeelte van het Schoterbos is al opgeknapt (fase 1). Om de waterafvoer te verbeteren is er meer open water gemaakt. Verder hebben de bomen en het andere groen een opknapbeurt gekregen. Nu is het andere deel van het park aan de beurt (vervolgfase). Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Actueel

Definitief ontwerp vastgesteld

Op basis van wensen van gebruikers, bewoners en organisaties in en om het Schoterbos is een voorlopig ontwerp gemaakt. U kon een officiële reactie (een zienswijze) geven tijdens de zogenoemde inspraakperiode van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020. De gemeente ontving 35 reacties. Na beoordeling van alle ingediende zienswijzen is het definitief ontwerp opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld op dinsdag 26 mei 2020.

Bekijk het definitief ontwerp vervolgfase (onder agendapunt 12).

Veel reacties gingen over het gebrek aan bankjes in het centrum van het huidige park, de veiligheid (kruising fietspaden, voetpaden en hondenlosloopgebied), de aansluiting van de fietsroutes op de omgeving, de wateroverlast en de speelmogelijkheden. Er waren ook veel positieve opmerkingen over het resultaat van het groot onderhoud tot nu toe. 

In het definitief ontwerp zijn in het centrum van het park op zowel zonnige als beschutte plaatsen bankjes toegevoegd. De kruising van de fietspaden wordt zodanig aangepast dat duidelijk is wie er voorrang heeft. In de vervolgfase wordt de nog plaatselijk aanwezige wateroverlast aangepakt. De wensen voor natuurlijk spelen en het soort trimtoestellen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Financiering

De gemeenteraad besloot op 25 juni 2020 over de financiering voor de uitvoering van de vervolgfase. Bekijk het besluit (onder agendapunt 16). De hele gemeenteraad stemde voor een motie (pdf) van de ChristenUnie, Jouw Haarlem en de Actiepartij. Met deze motie is aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een apart voetpad aan te leggen naast het Oost-West fietspad in het Schoterbos. Het definitief ontwerp wordt hiermee aangepast.

Uitvoering

De aannemer kan starten met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Het duurt dus nog even voordat de werkzaamheden buiten daadwerkelijk van starten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden uitgevoerd in 2 fasen. De planning voor de vervolgfase is

 • 5 maart tot en met 16 april 2020: officiële inspraak op het voorlopig ontwerp (VO)
 • April/mei 2020: verweken inspraakreacties in definitief ontwerp (DO)
 • 26 mei en 25 juni 2020: college van burgemeester en wethouders stelt DO vast en gemeenteraad stelt uitvoeringskrediet beschikbaar
 • Najaar 2020: start voorbereiding uitvoering werkzaamheden
 • Eind 2020: start uitvoering werkzaamheden
 • Eind 2021: oplevering vervolgfase.

Werkzaamheden vervolgfase

 • Al het water in het park wordt met elkaar verbonden. Straks kunt u vanuit de Jan Gijzenvaart met een kano of een kleine roeiboot het park rondvaren.
 • Om een goede waterdoorstroming te krijgen wordt de rechte sloot in het park verbreed. Ook worden de duikers weggehaald en vervangen door bruggen.
 • Er komt een beplantingsplan voor het hele park. Waar mogelijk komen er natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld langs de sloot en op verschillende plekken langs het tuineiland. Ook in de randen van het park gaat ecologie de hoofdrol spelen. Tussen de bomen groeien fluitenkruid en andere bloeiende planten die passen bij de natuur van het Schoterbos. Dat is belangrijk voor vogels en bijvoorbeeld de bijen.
 • De fietspaden worden verbeterd. Er komt een noord-zuid en oost-west-route voor fietsers. Deze routes worden beter aangesloten op de fietspaden in de buurten. Daarvoor is het nodig twee nieuwe voet/fietsbruggen te maken over de Jan Gijzenvaart. Twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart zorgen voor een betere aansluiting op de fietspaden in Noord.
 • Nieuwe voorzieningen. Denk aan visplekken, een trapveldje met dug-out voor jongeren, een natuurlijke speelplek voor kinderen (bijvboorbeeld de heuvel?), een strandje en speeltoestellen voor honden in het hondenlosloopgebied.

Werkzaamheden fase 1 (gereed)

 • In fase 1 is het rondlopende pad vernieuwd, de bevoorradingsroute verbeterd en de waterhuishouding aangepakt. Om de waterproblemen op te lossen was meer open water nodig. Regenwater kan dan beter weg. Door het nieuwe water zijn de Schotertuin, de schooltuinen en Ecosol op een eiland komen te liggen: het tuineiland. Met de grond die voor het water is uitgegraven, is een heuvel gemaakt, die een mooie plek kan worden voor bloemen en vlinders.
 • Bomen zijn in fase 1 waar mogelijk verplaatst, maar ook gekapt. Alle gekapte bomen zijn vervangen door nieuwe bomen. In fase 2 komen er zelfs extra bomen bij. Bij de afweging bomen te verplaatsen of te kappen is gekeken naar de gezondheid en levensverwachting van de bomen. Instabiele bomen, of bomen waar een grote tak uit kan breken, vormen een risico voor de omgeving. Uiteindelijk wordt het park gezonder en meer ecologisch.
 • Een kastanjeboom in het zuidelijk deel van het park zou blijven staan, maar bleek ziek te zijn. Helaas was de boom niet meer te redden. De boom had de ‘bloederziekte’ in een vergevorderd stadium. Door de droge zomer kreeg de boom een extra klap. Ter vervanging wordt op een andere plek in het park een nieuwe boom geplant.

Gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart

In 2012 werd na een uitgebreid participatietraject de gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart vastgesteld. Bekijk de gebiedsvisie (pdf, 4 MB)
Hieruit bleek dat de inrichting van het huidige park niet meer voldeed aan de wensen vanuit de gemeente, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom is een plan opgesteld voor groot onderhoud van het park.

Adviescommissie

Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn de volgende organisaties nauw betrokken: Stichting Doe-tuinen, Ecosol Effect, Schooltuinen (NME), IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta.

Deze organisaties zijn onderdeel van de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, die nu en ook in de toekomst voor de gemeente, de denktank is voor het beheer en onderhoud van het park.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.