Groot onderhoud Schoterbos

Het Schoterbos vindt als stadspark van stadsdeel Noord brede erkenning, maar er is veel commentaar op de inrichting, bereikbaarheid en onderhoud. De ligging op veengrond zorgt voor een moeizame drainage. In regenachtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook de bomen hebben last van deze hoge waterstanden en er is dan ook groot onderhoud aan het groen nodig.

Actueel

In opdracht van gemeente Haarlem voert aannemer Dura Vermeer het groot onderhoud uit.

Werkzaamheden in 2019

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden voor het eind van 2018 worden afgerond. Onder meer de aantrekkende economie zorgde ervoor dat het moeilijk was om de benodigde materialen op tijd te krijgen. De beschoeiing en de bruggen worden dan ook pas begin 2019 aangebracht. Direct na het aanbrengen van de beschoeiing en de bruggen worden nog de laatste bomen en beplanting aangebracht. Medio maart 2019 ronden we de werkzaamheden af.

Bomen

Bomen worden waar mogelijk verplaatst, maar ook gekapt. Er is gekapt voor de start van het broedseizoen op 15 maart 2018. Alle gekapte bomen worden uiteindelijk vervangen door nieuwe bomen en er komen zelfs extra bomen bij. Bij de afweging bomen te verplaatsen of te kappen is gekeken naar de gezondheid, levensverwachting en vitaliteit van de bomen. Instabiele bomen, of bomen waar een grote tak uit kan breken, vormen een risico voor de omgeving. Uiteindelijk komt er een gezonder en meer ecologisch park.

Een kastanjeboom in het zuidelijk deel van het park zou blijven staan, maar blijkt ziek te zijn. De boom is niet meer te redden. De boom blijkt de ‘bloederziekte’ te hebben in een vergevorderd stadium. Door de droge zomer kreeg de boom een extra klap. Na de regen knapte de boom iets op, maar volgens deskundigen is dit zeer tijdelijk en heeft de boom een levensduur van hooguit 2 jaar.In het plan zou een eiland rondom de boom overblijven. Nu de boom niet kan blijven, komt ook het eiland te vervallen. De kapvergunning is aangevraagd. Ter vervanging wordt op een andere plek in het park een nieuwe boom geplant. De soort is nog niet bekend. Het wordt in ieder geval een duurzame boom die goed past in het vernieuwde park.

Overige werkzaamheden

De nieuwe watergang rondom de Schotertuin, de Schooltuinen en EcoSol wordt gegraven. De grond die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om de nieuwe heuvel in het Schoterbos (in fases) vorm te geven. Voordat de watergang helemaal af is, worden 3 bruggen, aangelegd zodat de tuinen en EcoSol altijd bereikbaar blijven. De nieuwe toegang voor de school- en Schotertuin loopt tussen beide tuinen door.

Zodra de bruggen er zijn, worden de overige paden in het park vernieuwd. Zodra ook daar asfalt is aangebracht, komen de banken, speeltoestellen en prullenbakken terug.

Planning

De uitvoering van het groot onderhoud gebeurt in fases.

Fase 1

Eind februari startte fase 1 van het groot onderhoud. In deze fase wordt het 1e deel van het groot onderhoud aan het groen uitgevoerd, wordt het rondlopende pad aangepakt, wordt de bevoorradingsroute verbeterd en wordt de waterhuishouding aangepakt. Om de waterproblemen op te lossen is meer open water nodig. Regenwater kan dan beter weg. Door het nieuwe water ontstaat er een groot open eiland in het park met de Schotertuin, de schooltuinen en Ecosol. Met de grond die voor het water wordt uitgegraven, maken we een grote heuvel om te spelen. De nieuwe heuvel kan ook een mooie plek worden voor bloemen en vlinders. Voor onderhoud en bevoorrading komt vanaf de Mr. Jan Gerritszlaan een toegang voor auto’s. Eind februari 2019 zijn de werkzaamheden van deze fase gereed.

Fase 2

Aanleggen van de rest van het water, 2e deel van het groot onderhoud groen en maken van natuurvriendelijke oevers.

Fase 3

Aanleg/verbeteren fietspaden. Veilige en logische routes zijn belangrijk. Fietsers krijgen in een volgende fase een heldere Noord/Zuid en Oost/West-route. Twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart kunnen zorgen voor een betere aansluiting op het fietspadennetwerk in Noord.

Fase 4

Opstellen en uitvoeren van een beplantingsplan voor het hele park. Het tuineiland krijgt op verschillende plekken een ruige ecologische oever. Ook in de randen van het park gaat ecologie de hoofdrol spelen. Tussen de bomen groeien fluitenkruid en andere bloeiende planten die passen bij de natuurlijke vegetatie van het Schoterbos. Dat is belangrijk voor vogels en bijvoorbeeld de bijen.

Fase 5

Maken van nieuwe voorzieningen. Met alleen een zandbak, enkele speeltoestellen en een paar trimtoestellen is het park op dit moment aan de saaie kant. In deze fase wordt gekeken naar een waterspeelplaats, visvlonders en wellicht ook horeca. Honden krijgen een uitrenplek langs het Noorderhoutpad.

Definitief ontwerp

In 2012 werd na een uitgebreid participatietraject de gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenvaart vastgesteld. Bekijk de gebiedsvisie (pdf, 4 MB)
Hieruit blijkt dat de inrichting van het huidige park niet meer voldoet en zijn er aanvullend wensen vanuit de gemeente, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom is een plan opgesteld voor het groot onderhoud van het park. Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders stelde dinsdag 28 maart 2017 het definitief ontwerp (DO) van fase 1 vast. Tot eind november 2016 konden omwonenden en andere belanghebbenden op het voorlopig ontwerp van fase 1 reageren. De inspraakreacties zijn gewogen en waar mogelijk verwerkt in het DO.
Bekijk het DO (onder agendapunt 5).

Adviescommissie

Bij het tot stand komen van het ontwerp zijn de volgende organisaties nauw betrokken: Stichting Doe-tuinen, IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta. Deze organisaties maken onderdeel uit van de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, die nu en ook in de toekomst voor de gemeente de denktank is voor het beheer en onderhoud van het park.

Contact

Tijdens de werkzaamheden is de omgevingsmanager van Dura Vermeer, Noor Hogeweg, het eerste aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. U kunt haar bereiken via 06-53 59 97 12 of via rogo@duravermeer.nl. U kunt de aannemer ook direct benaderen op locatie in het Schoterbos.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw W. Hengst. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.