Grondwateronderzoek Bosch en Vaartbuurt

In de Bosch en Vaartbuurt is in 2017 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het grondwater in de openbare ruimte te beheren. Uit dit onderzoek volgen maatregelen die in de toekomst te hoge of te lage grondwaterstanden moeten voorkomen.
De wijk is een pilotgebied, samen met de Kleverparkbuurt. Deze wijken zijn gekozen naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek naar grondwaterbeheer en de klimatologische veranderingen.
De uitkomsten van het grondwateronderzoek worden ook gebruikt om in andere gebieden binnen de gemeente grondwaterproblemen op te lossen.

Actueel

De enquête onder de bewoners van de Bosch en Vaartbuurt is inmiddels afgerond. 25% van de aangeschreven bewoners heeft gereageerd. De resultaten geven een goed beeld van de ervaringen met water op straat, in de woning en in de tuin en reeds getroffen maatregelen.

Op basis van de enquêteresultaten is een selectie gemaakt van een beperkt aantal woningen waar een perceelinspectie is gedaan, waarbij eventuele gevolgen van wateroverlast aan de woningen visueel zijn beoordeeld. Daarnaast gaat Wareco verder met de grondwaterstandmetingen, een bureaustudie naar uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken en het opstellen van een funderingsdatabase van de wijk.

Bekijk de resultaten van het grondwateronderzoek Bosch en Vaart (pdf, 7 MB)

Onderzoek

Er zijn in Haarlem verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de grondwatersituatie en drainage. Met moderne modeltechnieken is het mogelijk om het effect van klimaatverandering op de grondwaterstanden in de toekomst door te rekenen. Er blijkt dat in sommige wijken in de toekomst een groter risico bestaat op overlast door te hoge óf te lage grondwaterstanden. De gemeente wil de juiste, toekomstbestendige maatregelen nemen op het gebied van grondwaterbeheer.

Wareco ingenieurs voert het onderzoek uit. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

  • een enquête onder de bewoners 
  • metingen van de werking van het drainagesysteem (hiervoor worden peilbuizen in de grond geplaatst)
  • enkele perceelinspecties (niet bij iedereen)
  • het in kaart brengen van funderingsgegevens
  • het aanpassen van delen van het drainagesysteem om het aanvullen van grondwater in droge perioden mogelijk te maken
  • meten van het effect op de grondwaterstand als het grondwater wordt aangevuld via het drainagesysteem.

Planning

De onderzoeksperiode heeft een looptijd van een jaar. De looptijd van het onderzoek is verlengd met een half jaar. Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek eind 2018 bekend zijn.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Braakman. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Voor vragen over de uitvoering van het onderzoek kunt u contact opnemen met mevrouw I. Schuurman (contactpersoon Wareco) via 020-7504600 of via e-mail naar i.schuurman@wareco.nl.