Gebiedsvisies stadsdeel Zuid-West

De gemeenteraad heeft een aantal ontwikkelzones aangewezen, waarin plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuid-West liggen 2 ontwikkelzones: ontwikkelzone Zuid-West en ontwikkelzone Zijlweg. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied.

Ontwikkelzone Zijlweg

Het gebied Spoorwegstraat en omgeving wordt begrensd door de Julianalaan aan de westkant, de Zijlweg aan de zuidkant en het spoor aan de oostkant. Aan de noordkant valt het gebied Lieven de Key gedeeltelijk binnen de plangrens.

De gebiedsvisie richt zich vooral op functiemenging en flexibiliteit. De bedoeling is om het huidige bedrijvengebied te ontwikkelen en er een aantrekkelijk woon-werkgebied van te maken voor nieuwe doelgroepen, naast de al aanwezige studenten en starters. Hiervoor is een 2e autoverkeersontsluiting nodig. Ook het mogelijk maken van nieuwe fietsverbindingen is een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie wil daarnaast de historische waterverbinding herstellen die door het gebied loopt.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina.

Ontwikkelzone Zuid-West

Bij het opstellen van de ontwikkelvisie Zuidwest, heeft de gemeente bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken. Op de concept ontwikkelvisie heeft iedereen die dat wilde een reactie kunnen geven. Na de zomer van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina.