Funderingen Rozenprieel

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Er zijn 2 soorten funderingen: (houten) palen en staal (geen paalfunderingen). Bij beide soorten is er kans­ op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Er zijn weer inloopspreekuren, zowel in de Asterstraat als in het Badhuis. Wij houden ons aan de coronamaatregelen. U kunt uw vragen ook stellen via funderingen@haarlem.nl.

Algemene informatie funderingen

Vanwege het coronavirus, gaan de inloopspreekuren in de Asterstraat en in het Badhuis in ieder geval niet door tot en met dinsdag 28 april.

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

De gemeente Haarlem heeft een digitaal funderingsloket en een servicepunt waar u terecht kunt met vragen over funderingen, het doen van onderzoek en begeleiding. Wanneer u ondersteuning wilt kunt u een e-mail sturen naar funderingen@haarlem.nl of langsgaan op het inloopspreekuur. Meer informatie over het inloopspreekuur vindt u onder het kopje Inloopspreekuur.

De stappenplannen geven advies over hoe u funderingsproblemen kunt oplossen. Aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan oplossen funderingsproblemen (pdf)
Stappenplan financiering funderingsherstel (pdf)

Inloopspreekuur

Elke dinsdag is er van 16.30 tot 17.30 uur een inloopspreekuur funderingen. U kunt daar terecht met vragen over de staat van uw fundering, funderingsonderzoek en funderingsherstel. Het spreekuur wordt gehouden in het bouwbureau aan de Asterstraat 1.

Inloopspreekuur Leidsebuurt

Er is een maandelijks inloopspreekuur op dinsdag in het Badhuis (Leidseplein 49). Het spreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Hier kunt u terecht voor begeleiding en voor vragen over funderingen. De spreekuren in 2020 zijn op: dinsdag 14 juli, 8 september, 20 oktober, 10 november en 8 december.

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Krijgt u de financiering voor het herstel van uw fundering niet rond? Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunt u een lening voor funderingsherstel afsluiten. Om een lening af te kunnen sluiten moet onder andere uit onderzoek blijken dat de fundering binnen 5 jaar hersteld moet worden.

Wilt u in aanmerking komen voor een lening via het Fonds? Vul dan het online formulier Funderingslening in of neem contact op via funderingen@haarlem.nl.

Lees meer op de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  

Bouwvergunning (omgevingsvergunning)

Als u uw fundering laat herstellen heeft u een bouwvergunning nodig. Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u normaal gesproken leges (kosten) betalen. Maar voor een vergunning voor funderingsherstel hoeft dat niet. Als in de vergunning sprake is van een deel verbouwing en een deel funderingsherstel moet u over het deel verbouwing wel leges betalen. Over het deel voor het funderingsherstel hoeft u geen leges te betalen.

Meer informatie over de bouwvergunning vindt u op www.haarlem.nl/bouwvergunning.

Bodemonderzoek nodig bij funderingsonderzoek of -herstel?

Bij werkzaamheden waarbij het nodig is om in de grond te graven, moet eerst bekend zijn of de grond misschien vervuild is. Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld funderingsherstel of het graven van een gat voor funderingsonderzoek zijn. Er hoeft niet altijd een nieuw onderzoek te worden gedaan naar eventuele vervuiling van de bodem. Het is belangrijk om te weten welke informatie er al is. Is er bijvoorbeeld al eerder bodemonderzoek gedaan, of is er al een vervuiling gevonden. Het kan ook zijn dat er asbest of olietanks in de bodem zitten of hebben gezeten.

Opvragen bodeminformatie voor particulieren

U kunt bij de gemeente informatie vragen over de bodem. Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar bodeminformatie@haarlem.nl. Bij elke aanvraag wordt er gekeken welke informatie er al is. Ook kunt u de bodemkwaliteitskaart bekijken om informatie over de bodem te krijgen. Deze kaart vindt u op open data. U vinkt hiervoor 'bodemkwaliteitskaart' aan in de lijst (onder de categorie beleid op kaart: bodem).

Bodeminformatie voor nutsbedrijven en onderzoeksbedrijven

Bekijk hiervoor de pagina Bodeminformatie voor nutsbedrijven en onderzoeksbureaus.

Bodemonderzoek

Als er onvoldoende of onduidelijke of te oude informatie is over de bodem, moet er een bodemonderzoek worden gedaan. Dit kunt u laten doen door een bureau die daarvoor een certificaat heeft, ofwel die dit onderzoek mag doen. Vaak wordt bodemonderzoek ook in de offerte gezet voor funderingsherstel. Let op als er dus voldoende informatie is, is een extra onderzoek niet altijd nodig. U kunt dit bespreken met het onderzoeksbureau of uw aannemer voor funderingsherstel.

Meldplicht

De gemeente Haarlem wil op de hoogte zijn als er gewerkt wordt in ernstig vervuilde grond. Hiervoor geldt een meldplicht. Deze meldplicht is meestal in de vorm van een BUS-melding.
Lees meer over een BUS-melding op de website van Rijksoverheid. De meldplicht kan ook in de vorm van een plan van aanpak zijn. Hierin wordt bijvoorbeeld kort omschreven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en wordt de certificering opgenomen.

Haarlemse bouwverordening

In de Haarlemse bouwverordening staan onder andere voorschriften om bouwen op verontreinigde grond te voorkomen.

Haarlemse bouwverordening (pdf)

Handhaving

De eigenaar van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Dus ook voor het herstellen van de fundering. De fundering moet per bouwblok worden hersteld. Soms komt het voor dat een deel van de eigenaren de fundering niet wil of kan herstellen, waardoor het funderingsherstel van het bouwblok stilstaat. Volgens de woningwet mag de gemeente dan ingrijpen en de eigenaar verplichten de fundering van zijn woning te herstellen.
 
Beleidsregel funderingsherstel (overheid.nl)

Links

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met procesmanager mevrouw J. Krikke via funderingen@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Haarlem 14 023 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur).

Informatie funderingen Rozenprieel

Funderingen Rozenprieel

De gemeente Haarlem en Ymere hebben onderzoek gedaan naar de funderingen in het Rozenprieel. Het gaat met name om woningen die gebouwd zijn rond 1900 - 1920. Het Rozenprieel is het eerste aandachtsgebied voor het begeleiden van huiseigenaren bij het doen van onderzoek en het laten herstellen van funderingen.

Onderzoek Wareco

De gemeente heeft Wareco Ingenieurs, een bedrijf dat is gespecialiseerd in funderingsonderzoek, gevraagd de funderingen in een deel van het Rozenprieel te onderzoeken.

Hoe heeft Wareco de woningen onderzocht?

Het onderzoek bestond uit een visuele beoordeling van de woningen. Dat is een beoordeling van wat op het oog aan de buitenkant van de woningen te zien is. Om de staat van de funderingen te onderzoeken zijn geen gaten gegraven. Op basis van de visuele beoordeling heeft Wareco een inschatting gemaakt van het soort fundering (hout, staal of beton) en de staat van de fundering. De woningen zijn op de volgende onderdelen beoordeeld:

  • de omvang van de bouweenheid (veel woningen zitten met de funderingen aan elkaar vast in zogeheten bouweenheden)
  • schade gerelateerd aan het functioneren van de fundering (bijvoorbeeld verzakking van de fundering of aantasting van de palen door bacteriën)
  • op het oog waarneembare scheefstand van de woningen
  • inschatting van de hoogte van de voordeurdrempels ten opzichte van de straat
  • aanwezigheid van woningen van Ymere in de bouweenheid (Ymere heeft al eerder onderzoek gedaan naar de funderingen van hun eigen woningen)
  • inschatting van het type fundering: hout, staal of beton.

Wat is de uitkomst van het Wareco-onderzoek?

Uit het funderingsonderzoek blijkt dat een deel van de woningen op houten palen staat. Hierbij is de kans dat de fundering matig of slecht is. De woningen die op staal staan, hebben ook een kans dat de fundering matig is. Op staal betekent dat de woning een gemetselde fundering heeft die hoort te steunen op een zandlaag. Tot slot staan enkele woningen op beton. De funderingen van deze woningen zijn goed. Bij de woningen op houten palen of op staal, kan vervolgonderzoek aantonen of de funderingen slecht zijn en zo ja hoe slecht ze dan zijn.

Waarom is maar een deel van het Rozenprieel onderzocht?

Er is een deel van het Rozenprieel onderzocht, omdat Ymere daar al eerder onderzoek had gedaan. Dat onderzoek gaf aanleiding om ook de woningen van particulieren te onderzoeken.

Zijn ook de funderingen in het andere deel van het Rozenprieel slecht?

Dat is waarschijnlijk, omdat bekend is dat voor huizen die gebouwd zijn rond 1900-1920 het risico op verzakken groot is. Dit is in het hele Rozenprieel aan de orde. Er is nog geen nader onderzoek naar gedaan.

Moet er verder onderzoek worden gedaan?

Ja, voor individuele woningen moet verder onderzoek worden gedaan om zeker te weten hoe slecht de fundering daadwerkelijk is. De gemeente Haarlem ondersteunt deze huiseigenaren met een subsidie. Hierover leest u meer op de pagina Subsidie onderzoek fundering.

Kaarten binnen het onderzoeksgebied

Hieronder staan 2 kaarten. De kaart 'visuele inspectie Wareco' en de kaart 'archief bouwdossier Rozenprieel'. Deze kaarten geven alleen het verwachtte type fundering weer. Bij de woningen van Ymere weten we dat funderingsproblemen spelen. Bij woningen die niet binnen het onderzoeksgebied vallen, maar wel in het Rozenprieel, kunnen ook funderingsproblemen spelen. Die woningeigenaren kunnen ook met vragen bij het inloopspreekuur terecht.

Kaart visuele inspectie Wareco (pdf, 4 MB)
Zie de toelichting onder het kopje 'Onderzoek Wareco'.

Kaart archief bouwdossiers Rozenprieel (pdf)
Zie de toelichting onder het kopje 'Archiefonderzoek'.

Archiefonderzoek

De gemeente heeft archiefonderzoek gedaan naar de funderingen in het Rozenprieel. De reden hiervoor was dat er vragen zijn gesteld over de verschillen in type fundering; eigenaren gaven aan dat op de kaart van Wareco volgens hen niet de juiste fundering van hun woning staat.

Voor het archiefonderzoek heeft de gemeente in het gemeentelijk archief van bouwdossiers gekeken en naar de gegevens die bewaard zijn in het Noord Hollands Archief. De gemeente heeft gekeken naar wat op de bouwtekening staat en naar de bouwvergunningen die de gemeente in het verleden heeft verleend. Bij dit archiefonderzoek plaatst de gemeente de volgende opmerkingen:

  • In de vergunningsaanvraag staat vaak de opmerking 'dat extra maatregelen getroffen zullen worden als dat in de bouw nodig is'. Er kan dus zijn afgeweken van de bouwtekeningen tijdens de werkzaamheden.
  • Als de bouwtekening bedoeld is voor een verbouwing, dan is de fundering van het bestaande gebouw niet altijd goed getekend. Bij dit archiefonderzoek is uitgegaan van wat op de tekening staat voor het ‘hoofdgebouw’ wanneer geen andere tekeningen gevonden zijn. In dit geval is er dus geen 100% zekerheid te geven.
  • Op de tekeningen staat niet alle informatie van een bouwwerk. Een technische omschrijving van wat er precies gebouwd zou worden, is vaak niet beschikbaar. Daardoor staat op de tekeningen niet altijd de toegepaste funderingsmethode.

Concreet betekenen de opmerkingen dat nog steeds geen 100% zekerheid te geven is over het type fundering van de woningen die onderzocht zijn.

Informatie funderingen Leidsebuurt

Vanwege het coronavirus, gaan de inloopspreekuren in de Asterstraat en in het Badhuis in ieder geval niet door tot en met dinsdag 28 april.

Inloopspreekuren

Inloopspreekuur

Elke dinsdag is er van 16.30 tot 17.30 uur een inloopspreekuur funderingen. U kunt daar terecht met vragen over de staat van uw fundering, funderingsonderzoek en funderingsherstel. Het spreekuur wordt gehouden in het bouwbureau aan de Asterstraat 1.

Inloopspreekuur Leidsebuurt

Er is een maandelijks inloopspreekuur op dinsdag in het Badhuis (Leidseplein 49). Het spreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Hier kunt u terecht voor begeleiding en voor vragen over funderingen. De spreekuren in 2020 zijn op: 14 juli, 8 september, 20 oktober, 10 november en 8 december.