Funderingen Rozenprieel

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Funderingen zijn grofweg in twee typen op te delen: funderingen op (houten) palen en funderingen op staal ( geen paalfunderingen). Bij beide typen is er kans op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Algemene informatie funderingen

Oorzaken en gevolgen

Wat is de oorzaak van funderingsproblemen?

Funderingsproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij een fundering op palen kunnen er bijvoorbeeld te weinig palen gebruikt zijn, de palen kunnen te dun of te kort zijn of het funderingshout kan aangetast zijn door schimmels of bacteriën. Funderingsproblemen bij een fundering op staal kunnen ontstaan doordat de bebouwing te zwaar is voor de eerste zandlaag, het metselwerk van de fundering slecht is of omdat er zich vlak onder of boven de eerste zandlaag een minder draagkrachtige laag (bijvoorbeeld een veenlaag) bevindt.

Wat kunnen de gevolgen zijn van funderingsproblemen?

De gevolgen kunnen zijn:

 • Verzakkingen
 • Scheurvorming
 • Op termijn instortingsgevaar, wanneer het niet funderingsprobleem niet wordt aangepakt

Een fundering is de basis van een huis. Leveren aangetaste funderingen een gevaar op?

Naar aanleiding van de onderzoeken kunnen we concluderen dat er geen acuut gevaar is. Wel moeten de funderingen binnen een aantal jaren worden hersteld. Wanneer er geen herstel plaatsvindt kunnen er op termijn onveilige situaties ontstaan.

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

Stappenplan oplossen funderingsproblemenDe stappenplannen geven advies over hoe funderingsproblemen opgelost kunnen worden. Aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan oplossen funderingsproblemen (pdf)
Stappenplan financiering funderingsherstel (pdf)

Inloopspreekuur

Elke dinsdag is er van 16.30 tot 17.30 uur een inloopspreekuur funderingen. U kunt daar terecht met vragen over de staat van uw fundering, funderingsonderzoek en funderingsherstel. Het spreekuur wordt gehouden in het bouwbureau aan de Asterstraat 1.

Informatieavonden voor huiseigenaren

Momenteel staan er geen informatieavonden gepland. We gaan wel nieuwe informatieavonden plannen. Actuele informatie over de dagen waarop de informatieavonden worden gehouden, wordt op deze pagina geplaatst en op het raam bij het projectbureau aan de Asterstraat 1.
Huiseigenaren worden per bouweenheid/woonblok uitgenodigd. In 1e instantie nodigen we bewoners uit van woningen uit het onderzoeksgebied die binnen de bouwblokken van Ymere vallen.

Wanneer u zelf met uw buren een aparte informatieavond wenst, kunt u dat aangeven via funderingen@haarlem.nl.

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Krijgt u de financiering voor het herstel van uw fundering niet rond? Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunt u een lening voor funderingsherstel af sluiten. Wilt u in aanmerking komen voor een lening via het Fonds? Vul dan het online formulier Funderingslening in of neem contact op via funderingen@haarlem.nl.

Lees meer op de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  

Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor funderingsherstel hoeft u geen leges te betalen.

Links

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met procesmanager mevrouw J. Krikke via funderingen@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Haarlem 14 023 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur).

Informatie funderingen Rozenprieel

Funderingen Rozenprieel

De gemeente Haarlem en Ymere hebben onderzoek gedaan naar de funderingen in het Rozenprieel. Het gaat met name om woningen die gebouwd zijn rond 1900 - 1920. Het Rozenprieel is het eerste aandachtsgebied voor het begeleiden van huiseigenaren bij het doen van onderzoek en het laten herstellen van funderingen.

Onderzoek Wareco

De gemeente heeft Wareco Ingenieurs, een bedrijf dat is gespecialiseerd in funderingsonderzoek, gevraagd de funderingen in een deel van het Rozenprieel te onderzoeken.

Hoe heeft Wareco de woningen onderzocht?

Het onderzoek bestond uit een visuele beoordeling van de woningen. Dat is een beoordeling van wat op het oog aan de buitenkant van de woningen te zien is. Om de staat van de funderingen te onderzoeken zijn geen gaten gegraven. Op basis van de visuele beoordeling heeft Wareco een inschatting gemaakt van het soort fundering (hout, staal of beton) en de staat van de fundering. De woningen zijn op de volgende onderdelen beoordeeld:

 • de omvang van de bouweenheid (veel woningen zitten met de funderingen aan elkaar vast in zogeheten bouweenheden)
 • schade gerelateerd aan het functioneren van de fundering (bijvoorbeeld verzakking van de fundering of aantasting van de palen door bacteriën)
 • op het oog waarneembare scheefstand van de woningen
 • inschatting van de hoogte van de voordeurdrempels ten opzichte van de straat
 • aanwezigheid van woningen van Ymere in de bouweenheid (Ymere heeft al eerder onderzoek gedaan naar de funderingen van hun eigen woningen)
 • inschatting van het type fundering: hout, staal of beton.

Wat is de uitkomst van het Wareco-onderzoek?

Uit het funderingsonderzoek blijkt dat een deel van de woningen op houten palen staat. Hierbij is de kans dat de fundering matig of slecht is. De woningen die op staal staan, hebben ook een kans dat de fundering matig is. Op staal betekent dat de woning een gemetselde fundering heeft die hoort te steunen op een zandlaag. Tot slot staan enkele woningen op beton. De funderingen van deze woningen zijn goed. Bij de woningen op houten palen of op staal, kan vervolgonderzoek aantonen of de funderingen slecht zijn en zo ja hoe slecht ze dan zijn.

Waarom is maar een deel van het Rozenprieel onderzocht?

Er is een deel van het Rozenprieel onderzocht, omdat Ymere daar al eerder onderzoek had gedaan. Dat onderzoek gaf aanleiding om ook de woningen van particulieren te onderzoeken.

Zijn ook de funderingen in het andere deel van het Rozenprieel slecht?

Dat is waarschijnlijk, omdat bekend is dat voor huizen die gebouwd zijn rond 1900-1920 het risico op verzakken groot is. Dit is in het hele Rozenprieel aan de orde. Er is nog geen nader onderzoek naar gedaan.

Moet er verder onderzoek worden gedaan?

Ja, voor individuele woningen moet verder onderzoek worden gedaan om zeker te weten hoe slecht de fundering daadwerkelijk is. De gemeente Haarlem ondersteunt deze huiseigenaren met een subsidie. Hierover leest u meer op de pagina Subsidie onderzoek fundering Rozenprieel.

Kaarten binnen het onderzoeksgebied

Hieronder staan 2 kaarten. De kaart 'visuele inspectie Wareco' en de kaart 'archief bouwdossier Rozenprieel'. Deze kaarten geven alleen het verwachtte type fundering weer. Bij de woningen van Ymere weten we dat funderingsproblemen spelen. Bij woningen die niet binnen het onderzoeksgebied vallen, maar wel in het Rozenprieel, kunnen ook funderingsproblemen spelen. Die woningeigenaren kunnen ook met vragen bij het projectbureau terecht.

Kaart visuele inspectie Wareco (pdf, 4 MB)
Zie de toelichting onder het kopje 'Onderzoek Wareco'.

Kaart archief bouwdossiers Rozenprieel (pdf)
Zie de toelichting onder het kopje 'Archiefonderzoek'.

Wat kan ik doen als bewoner, eigenaar of huurder?

Ik ben de eigenaar van de woning, wat betekent dit voor mij?

Als u de eigenaar bent van de woning, bent u zelf verantwoordelijk voor nader onderzoek en herstel. U kunt een gespecialiseerd bureau onderzoek laten doen. Dit kan individueel, maar het is raadzaam dit gezamenlijk met uw buren te doen, wanneer uw huizen samen in 1 bouwblok zitten. Het bureau kan bepalen aan de hand van scheefstand, hoogtemetingen, bodemkwaliteit en door middel van het graven van een inspectiegat om heipalen te onderzoeken, in welke staat uw fundering is en wat de levensverwachting is. Wanneer blijkt dat er funderingsherstel nodig is, adviseren wij u dit zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Hierdoor voorkomt u onveilige situaties en eventuele verdere schade aan uw woning.

Mijn huis staat op het kaartje. Hoe pak ik het verder op?

Voor de woningen op houten palen en op staal is vervolgonderzoek nodig om te constateren wat de staat van uw fundering is. Voor het laten onderzoeken en uitvoeren van funderingsherstel is er een stappenplan opgesteld door het Kennis Centrum Aanpak Funderingen. Het is een landelijk en onafhankelijke bureau en geeft gratis advies aan huiseigenaren die hun fundering willen onderzoeken en/of herstellen. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website www.kcaf.nl. U kunt voor vragen ook terecht op het inloopspreekuur op het projectbureau.

Mijn huis NIET staat op het kaartje. Hoe pak ik het verder op?

Ook buiten het onderzoeksgebied kunnen funderingsproblemen spelen. Voor de woningen op houten palen en op staal is vervolgonderzoek nodig om te constateren wat de staat van uw fundering is. U kunt voor vragen ook terecht op het inloopspreekuur op het projectbureau.

De gemeente Haarlem ondersteunt dit onderzoek met een subsidie, hierover leest u meer op de pagina Subsidie onderzoek fundering Rozenprieel.


Ik huur van een particuliere eigenaar, wat betekent dit voor mij?

Huurt u de woning van een particuliere eigenaar, dan is hij/zij verantwoordelijk voor verder onderzoek en herstel van de fundering.

Archiefonderzoek

De gemeente heeft archiefonderzoek gedaan naar de funderingen in het Rozenprieel. De reden hiervoor was dat er vragen zijn gesteld over de verschillen in type fundering; eigenaren gaven aan dat op de kaart van Wareco volgens hen niet de juiste fundering van hun woning staat.

Voor het archiefonderzoek heeft de gemeente in het gemeentelijk archief van bouwdossiers gekeken en naar de gegevens die bewaard zijn in het Noord Hollands Archief. De gemeente heeft gekeken naar wat op de bouwtekening staat en naar de bouwvergunningen die de gemeente in het verleden heeft verleend. Bij dit archiefonderzoek plaatst de gemeente de volgende opmerkingen:

 • In de vergunningsaanvraag staat vaak de opmerking 'dat extra maatregelen getroffen zullen worden als dat in de bouw nodig is'. Er kan dus zijn afgeweken van de bouwtekeningen tijdens de werkzaamheden.
 • Als de bouwtekening bedoeld is voor een verbouwing, dan is de fundering van het bestaande gebouw niet altijd goed getekend. Bij dit archiefonderzoek is uitgegaan van wat op de tekening staat voor het ‘hoofdgebouw’ wanneer geen andere tekeningen gevonden zijn. In dit geval is er dus geen 100% zekerheid te geven.
 • Op de tekeningen staat niet alle informatie van een bouwwerk. Een technische omschrijving van wat er precies gebouwd zou worden, is vaak niet beschikbaar. Daardoor staat op de tekeningen niet altijd de toegepaste funderingsmethode.

Concreet betekenen de opmerkingen dat nog steeds geen 100% zekerheid te geven is over het type fundering van de woningen die onderzocht zijn.

Informatieavonden voor huiseigenaren

Momenteel staan er geen informatieavonden gepland. We gaan wel nieuwe informatieavonden plannen. Actuele informatie over de dagen waarop de informatieavonden worden gehouden, wordt op deze pagina geplaatst en op het raam bij het projectbureau aan de Asterstraat 1.
Huiseigenaren worden per bouweenheid/woonblok uitgenodigd. In 1e instantie nodigen we bewoners uit van woningen uit het onderzoeksgebied die binnen de bouwblokken van Ymere vallen.

Wanneer u zelf met uw buren een aparte informatieavond wenst, kunt u dat aangeven via funderingen@haarlem.nl.