Floraplein

De riolering op en rondom het Floraplein is aan vervanging toe. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel waarmee “schoon” regenwater gescheiden wordt afgevoerd van “vuil” huishoudelijk afvalwater. Dit is beter voor het milieu en maakt het systeem beter bestendig voor de toekomst.

De gemeente gebruikt deze gelegenheid om, waar mogelijk, de kwaliteit van de inrichting van de straat te verbeteren. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt het beschermd stadsgezicht behouden en krijgt de openbare ruimte een rustigere en groenere uitstraling.

Actueel

Vertraging werkzaamheden

De herinrichting van het Floraplein e.o. loopt momenteel vertraging op als gevolg van bezwaren vanuit de omgeving. Het ontwerp voor de herinrichting is via participatie tot stand gekomen en het voorlopig ontwerp heeft van 27 januari tot 10 maart 2017 ter inspraak gelegen. Het college van B en W heeft het definitief ontwerp op d.d. 17 oktober 2017 vastgesteld. In mei 2018 is de uitvoering gestart aan de kant van de Dreef.

Tot de zomer ging de uitvoering voorspoedig. Bij het aanbrengen van de nieuwe bestrating op het Floraplein, bleek een groep bewoners andere verwachtingen te hebben van het type baksteen dat zou worden teruggeplaatst in de rijbaan en de stoepen. De gemeente heeft daarop onderzocht of tegemoet kon worden gekomen aan deze bezwaren. Vervolgens lag er een voorstel om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de bezwaren van deze bewoners. Een aantal bewoners van het Floraplein, voor wie de aanpassing een (gedeeltelijke) tegemoetkoming aan hun wensen was, vindt de aanpassingen zoals vermeld in de brief van 24 oktober 2018 onvoldoende en onacceptabel. Andere bewoners uit de wijk hebben aangegeven dat zij deze aanpassingen niet willen en dat zij vasthouden aan de geplande uitvoering, zoals vastgelegd in het Definitieve Ontwerp.

Alle argumenten en uitgangspunten tegen elkaar afwegend, heeft de gemeente ervoor gekozen om het vastgestelde definitieve ontwerp uit te laten voeren door de aannemer. De gemeente begrijpt dat er bij sommige bewoners teleurstelling zal zijn. Zie onder ‘planning’ wanneer Heijmans werkzaamheden uitvoert in welke straten.

Planning

Heijmans voert de herinrichting in verschillende fasen uit, zodat woningen altijd bereikbaar blijven. De werkzaamheden gaan door omdat de riolering vervangen moet worden. Vanaf januari worden de werkzaamheden uitgevoerd aan het Florapark tussen het plein en het park. De werkzaamheden zijn gelijk aan de werkzaamheden zoals deze in de vorige fasen zijn uitgevoerd.

Op 18 februari is aannemersbedrijf Heijmans gestart met de werkzaamheden van fase 6. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het riool en het opnieuw inrichten van de rijbaan en de stoep. De verwachting is dat zij dit eind maart afronden. Maar het kan voorkomen dat de planning door onvoorziene omstandigheden wjizigt. De werkzaamheden vinden plaats langs de zuidkant van het Florapark.

De verwachting is dat de werkzaamheden eind april 2019 gereed zijn.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het Floraplein alleen vanaf de Dreef en de Wagenweg bereikbaar. Het Florapark is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Meer informatie

Heeft u in de tussentijd nog vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via 073 543 53 53 of via e-mail naar haarlem@heijmans.nl.

Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp (DO) en de Inspraaknotitie voor de werkzaamheden zijn op 17 oktober 2017 door het college van B en W vastgesteld.

Bekijk het Definitief Ontwerp (pdf, 3 MB)

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van het Floraplein en omstreken heeft van 27 januari tot 10 maart 2017 ter inspraak gelegen. De ingediende zienswijzen zijn afgewogen en daar waar mogelijk gehonoreerd.

De periode tussen de inzagetermijn en het vaststellen van het DO heeft langer geduurd, omdat de gemeente gewerkt heeft aan het verkrijgen van budget om een gescheiden rioolsysteem te realiseren. Hiervoor is het ontwerp voor het rioolstelsel zodanig aangepast dat “schoon” regenwater gescheiden wordt afgevoerd van “vuil” huishoudelijk afvalwater. Dit is beter voor het milieu en maakt het systeem nog beter bestendig voor de toekomst.

Deze aanpassing heeft geen invloed op het ontwerp voor de openbare ruimte.

Veelgestelde vragen

Wat waren de wensen van een deel van de bewoners die andere verwachtingen hadden van de uitvoering op het Floraplein op basis van het definitief ontwerp?

Op grond van de participatie en inspraakavonden had een deel van de bewoners aan de noord-, oost- en westkant van het Floraplein verwacht dat de oude bestrating in de stoepen zou worden teruggebracht. In het stuk dat opnieuw is bestraat, zijn namelijk nieuwe gebakken rode straatstenen in waalformaat aangebracht. De bewoners hebben de gemeente verzocht aan het Floraplein de oorspronkelijke historische situatie terug te brengen. Dit houdt in:

  • oude straatstenen in de stoepen behouden
  • oude natuurstenen stoepranden behouden
  • originele waalformaat bestrating rijweg in langsverband.

Waardoor had een deel van de bewoners andere verwachtingen van de uitvoering op het Floraplein?

De verwachting van de bewoners dat de oude bestrating terug zou komen, is veroorzaakt doordat in het Voorlopig Ontwerp gebruik is gemaakt van een foto waarop oude stenen stonden en een tekstuele toelichting onder de foto waarin werd gemeld dat gewerkt zou gaan worden met oude en nieuwe stenen.

Hoe wordt het Floraplein nu uitgevoerd?

Het deel van het Floraplein dat nog moet worden heringericht, wordt als volgt uitgevoerd:

  • Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen in de rijweg, aangevuld met nieuwe rode waalformaat stenen
  • bestrating in de rijweg in keperverband
  • alle trottoirs in nieuwe rode waalformaat stenen in langsverband
  • nieuwe betonnen stoepranden met een hardstenen uitstraling.

Zie de afbeelding onderaan voor het verschil tussen langsverband en keperverband.

Waarop is de keuze gebaseerd voor het materiaal?

  • Het onvoldoende beschikbaar zijn van geschikt herbruikbaar materiaal om alle trottoirs en de rijweg mee uit te voeren
  • Het creëren van een rustige uitstraling in het straatbeeld door eenduidig materiaalgebruik, waarmee het ontwerp van Zocher recht wordt gedaan
  • Het veilig inrichten van de straten conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Door het toepassen van nieuwe stenen in de trottoirs, ontstaat een egaler wegdek. Dit past binnen de gewenste ontwikkeling 'Toegankelijkheid Openbare Ruimte'.

Zijn er nog oude materialen bewaard?

Ja, de oude waal- en rijnformaat klinkers en de hard stenen stoepranden worden opgeslagen. Alle overige (betonnen) materialen worden afgevoerd.

Waarom kwam er opnieuw een voorlopig ontwerp, terwijl er al een definitief ontwerp was?

In 2011 is al een definitief ontwerp (DO) opgesteld.
Definitief ontwerp uit 2011 (pdf)

De Wagenweg is onderdeel van het DO 2011, maar maakt geen onderdeel uit van dit traject. Uit budgettaire overwegingen is het DO in 2011 niet uitgevoerd. Deze plannen gaat de gemeente nu wel uitvoeren. De gemeente wil van bewoners en overige betrokken partijen weten of de ideeën van toen nog actueel zijn. Daarom is het proces opnieuw opgestart, inclusief de mogelijkheid voor inspraak op het voorlopig ontwerp. Hierbij is het bestaande DO als uitgangspunt genomen. Op basis van de ideeën en wensen die zijn opgehaald tijdens een bewonersbijeenkomst en gesprekken met partijen als Bomenwacht, Rover en Provincie Noord-Holland zijn ontwerpopties gemaakt.

Wanneer starten de rioleringswerkzaamheden?

Het vervangen van de riolering is gepland in het eerste kwartaal van 2018.

Wat merk ik van het vervangen van de riolering?

Om de riolering te kunnen vervangen, worden de straten opengebroken. De precieze aanpak hiervan, de bereikbaarheid van de woningen, omleidingsroutes en planning worden nog bepaald. Daarover volgt verdere informatie.

Waarom worden de andere straten in de buurt niet ook gelijk aangepakt?

De gemeente verandert alleen de inrichting van die straten waarbij het nodig is de (verouderde) riolering te vervangen. Er is namelijk geen noodzaak tot het veranderen van de inrichting. We willen alleen de kans aangrijpen met u naar verbeteringen te zoeken nu dat deze straten worden opengebroken om de nieuwe riolering te plaatsen.

Afbeelding van stenen in langsverband (liggend in rijen die per halve steen verspringen) en keperverband (stenen in visgraat gelegd)

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via 073 543 53 53 of via e-mail haarlem@heijmans.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager van de gemeente Haarlem, mevrouw W. Hengst. Dit kan via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.