Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting (horeca, restaurant, coffeeshop, sisha lounge, ijssalon etc.) starten of overnemen? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.
De exploitatievergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw personeel en de manier waarop u overlast voor de omgeving voorkomt. Voor elke vestiging moet u een aparte vergunning aanvragen. Soms moet u ook een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen.
U moet de aanvraag persoonlijk en op afspraak inleveren. Vul het formulier Informatieverzoek in en stuur het op. Een medewerker belt u dan om een afspraak te maken.

Uw aanvraag persoonlijk inleveren

Een exploitatievergunning is nodig voor openbare inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shishalounge of coffeeshop.

U heeft geen exploitatievergunning nodig als u een:

 • Drank- en horecavergunning heeft (aangevraagd) voor het schenken van alcoholhoudende dranken
 • winkel heeft met als nevenactiviteit horeca
 • een zorginstelling heeft
 • een museum heeft
 • een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant heeft
 • een openbare inrichting heeft die alleen geopend is tussen 7.00 en 19.00 uur.

Uw aanvraag inleveren

Op uw afspraak moet u de volgende formulieren met bijlagen meenemen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden
 • ingevuld Bibob-formulier
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf)

Bibob-vragenformulier (pdf)

Kosten

 • aanvraag exploitatievergunning: € 470
 • bijschrijven leidinggevende: € 226
 • bijschrijven terras: € 226

Eisen aan inrichting

U moet het pand gebruiken zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

Eisen aan personeel

De vergunninghouder en de leidinggevende mogen niet:

 • onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn
 • ooit strafrechtelijk veroordeeld zijn
 • jonger zijn dan 18 jaar.

Er moet tijdens de openingsuren altijd een leidinggevende in de inrichting aanwezig zijn.

Informatieverzoek

U moet de aanvraag persoonlijk en op afspraak inleveren. Vul het formulier Informatieverzoek in en stuur het op naar vragenformulier@haarlem.nl. Een medewerker belt u dan om een afspraak te maken.

Informatieverzoek (pdf)

Milieumelding of milieuvergunning

Uw bedrijf kan meldings- of vergunningplichtig zijn. Met de vragenlijst in de Activiteitenmodule kunt u achterhalen of u een milieumelding of milieuvergunning nodig heeft. U kunt de melding of vergunning direct aanvragen met de AIM module.

Milieumelding doen (AIM module)

Wijziging in leidinggevende, terras, pand of onderneming

Wijziging van leidinggevende of terras

Als u al een exploitatievergunning heeft, kunt u een wijziging van leidinggevende of terras schriftelijk doorgeven. Een wijziging in de leidinggevenden geeft u aan bij vraag 8 op het aanvraagformulier.

Stuur het aanvraagformulier naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Wijziging van pand of onderneming

De vergunning heeft betrekking op het pand. U moet de exploitatievergunning opnieuw aanvragen als iets verandert aan het pand. Bijvoorbeeld bij wijziging van de inrichting (bouwtechnisch). Ook als de ondernemingsvorm wijzigt, vraagt u opnieuw een exploitatievergunning aan.

Intrekken of vervallen exploitatievergunning

De gemeente kan een exploitatievergunning intrekken als:

 • de omstandigheden of inzichten waarop een exploitatievergunning is verleend zo zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan die een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving veroorzaakt
 • de houder niet langer voldoet aan de gestelde eisen
 • als in de betrokken inrichting iets is gebeurd waardoor het van kracht blijven van een exploitatievergunning gevaar op zou leveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • de inrichting is geopend zonder de aanwezigheid van een leidinggevende zoals vermeld op de bijlage behorende bij de vergunning.

De exploitatievergunning vervalt als:

 • een nieuwe exploitatievergunning in hetzelfde pand is verleend
 • er gedurende 3 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de exploitatievergunning en er geen sprake is van overmacht.

Horecasanctiebeleid

Wet Bibob

Wet Bibob (Dienst Justis)