Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting (horeca, restaurant, coffeeshop, sisha lounge, ijssalon etc.) starten of overnemen? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.
De exploitatievergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw personeel en de manier waarop u overlast voor de omgeving voorkomt. Voor elke vestiging moet u een aparte vergunning aanvragen. Soms moet u ook een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen.
U moet de aanvraag persoonlijk inleveren. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Afspraak aanvraag Exploitatievergunning Vul uw gegevens in. Er wordt contact met u opgenomen voor het plannen van een afspraak.

Uw aanvraag persoonlijk inleveren

Een exploitatievergunning is nodig voor openbare inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shishalounge of coffeeshop.

U heeft geen exploitatievergunning nodig als u een:

 • Drank- en horecavergunning heeft (aangevraagd) voor het schenken van alcoholhoudende dranken
 • winkel heeft met als nevenactiviteit horeca
 • een zorginstelling heeft
 • een museum heeft
 • een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant heeft
 • een openbare inrichting heeft die alleen geopend is tussen 7.00 en 19.00 uur.

Uw aanvraag inleveren

Op uw afspraak moet u de volgende formulieren met bijlagen meenemen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden
 • ingevuld Bibob-formulier
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf)

Bibob-vragenformulier (pdf)

Kosten

 • aanvraag exploitatievergunning: € 477
 • bijschrijven leidinggevende: € 229
 • bijschrijven terras: € 229

Eisen aan inrichting

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. Inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen.

U moet het pand gebruiken zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

Eisen aan personeel

De vergunninghouder en de leidinggevende mogen niet:

 • onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn
 • ooit strafrechtelijk veroordeeld zijn
 • jonger zijn dan 18 jaar.

Er moet tijdens de openingsuren altijd een leidinggevende in de inrichting aanwezig zijn.

Overige vergunningen

Om uw bedrijf te kunnen exploiteren, moet het gebruik van het pand passen in het geldende bestemmingsplan. Is dit niet het geval, dan kunt u een ontheffing op het bestemmingsplan aanvragen. Toets daarom altijd eerst via www.ruimtelijkeplannen.nl of het bestemmingsplan uw plan toestaat. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welke plan u moet toetsen. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Mag ik afwijken van het bestemmingsplan?

Weet u al dat uw exploitatie niet past in het bestemmingsplan? U heeft dan een ontheffing op het bestemmingsplan nodig. Deze vergunning vraagt u aan via omgevingsloketonline.nl. U neemt de aanvraag '' strijdig gebruik bestemmingsplan''.
U vraagt met deze vergunning of de gemeente afwijkt van het bestemmingsplan. Bij uw aanvraag moeten alle stukken conform de regeling Omgevingsrecht, Mor worden aangeleverd. 

De gemeente toetst nooit van te voren of er wordt meegewerkt aan de ontheffing op het bestemmingsplan. U moet altijd een aanvraag indienen.

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

 • Terrasvergunning
 • Melding of vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Om te bepalen of u een melding of vergunning nodig heeft, en om deze meteen aan te vragen gebruikt u de Activiteitenmodule

Wijziging in leidinggevende, terras, pand of onderneming

Wijziging van leidinggevende of terras

Als u al een exploitatievergunning heeft, kunt u een wijziging van leidinggevende of terras schriftelijk doorgeven. Een wijziging in de leidinggevenden geeft u aan bij vraag 8 op het aanvraagformulier.

Stuur het aanvraagformulier naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Wijziging van pand of onderneming

De vergunning heeft betrekking op het pand. U moet de exploitatievergunning opnieuw aanvragen als iets verandert aan het pand. Bijvoorbeeld bij wijziging van de inrichting (bouwtechnisch). Ook als de ondernemingsvorm wijzigt, vraagt u opnieuw een exploitatievergunning aan.

Extra regels exploitatie openbare inrichtingen

Intrekken of vervallen exploitatievergunning

De gemeente kan een exploitatievergunning intrekken als:

 • de omstandigheden of inzichten waarop een exploitatievergunning is verleend zo zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan die een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving veroorzaakt
 • de houder niet langer voldoet aan de gestelde eisen
 • als in de betrokken inrichting iets is gebeurd waardoor het van kracht blijven van een exploitatievergunning gevaar op zou leveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • de inrichting is geopend zonder de aanwezigheid van een leidinggevende zoals vermeld op de bijlage behorende bij de vergunning.

De exploitatievergunning vervalt als:

 • een nieuwe exploitatievergunning in hetzelfde pand is verleend
 • er gedurende 3 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de exploitatievergunning en er geen sprake is van overmacht.

Horecasanctiebeleid

Horecasanctiebeleid (overheid.nl)

Wet Bibob

Wet Bibob (Dienst Justis)

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u aanvullende vragen? Staat de informatie niet onder het kopje Overige vergunningen? 
Dan kunt u uw vraag stellen via het informatieformulier(pdf). Sla het volledig ingevulde formulier eerst op en verstuur het per e-mail naar informatieformulier@haarlem.nl.

Voor het in behandeling nemen van het informatieformulier betaalt u € 50 leges.
Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10  werkdagen contact met u op. 

De gemeente toetst nooit van te voren of er wordt meegewerkt aan de ontheffing op het bestemmingsplan. Ook niet via het informatieformulier. U moet altijd een aanvraag indienen.