Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren? Neem dan contact met de evenementencoördinator Chantal Baas. Zij is te bereiken via 14 023 of stuur een mail naar antwoord@haarlem.nl . In overleg wordt bekeken in hoeverre het evenement georganiseerd kan worden volgens de coronavoorwaarden. Pas als uw evenement onder deze voorwaarden kansrijk is, kunt u de evenementenvergunning schriftelijk aanvragen. 

Organiseert u een groot evenement met meer dan 3.000 bezoekers? Dan moet u dit eerst melden in oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u het evenement houdt. Lees meer onder Aanmelden groot evenement.

Evenementenvergunning aanvragen Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk 12 weken voor uw evenement op

Voorwaarden

U vraagt een vergunning aan als uw evenement niet valt onder de voorwaarden voor het melden van een klein evenement  (zoals een straatfeest, ideële rommelmarkt of optocht).
Een particuliere markt is geen evenement. Hiervoor moet u een particuliere marktvergunning aanvragen.

Bij het beoordelen van uw aanvraag evenementenvergunning let de gemeente op de volgende punten:

 • de ruimte en tijd die het evenement inneemt en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • het verwachte aantal bezoekers
 • effect op het woonleefklimaat van de directe omgeving
 • past het evenement bij de locatie
 • bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • hindert het evenement het verkeer
 • bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad, schade aan openbare (groen)voorzieningen
 • geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van het evenement en
 • wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt

Vraag de vergunning in ieder geval 12 weken voor de start van het evenement aan. Komt uw aanvraag minder dan 12 weken voor de aanvang van het evenement bij de gemeente binnen? Dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet te behandelen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of voor aanvragen die niet volledig zijn ingevuld.

Gebruiksovereenkomst voor evenementen

Organiseert u een evenement op een kwetsbare locatie, zoals een park of een plantsoen? Dan heeft u misschien ook een gebruiksovereenkomst nodig. In deze overeenkomst staat onder andere de afhandeling van schade beschreven. Tijdens de aanvraagprocedure wordt bepaald of een gebruiksovereenkomst nodig is. Deze privaatrechtelijke overeenkomst sluit u af met de gemeente.

Checklist Duurzame Evenementen

Samen met evenementenorganisatoren zet gemeente Haarlem in op duurzame evenementen. Vanaf 2020 vraagt de gemeente meer informatie over de duurzame aspecten van evenementen. Om hiervan een goed beeld te krijgen vragen we aan de organisatoren de Checklist Duurzame evenementen in te vullen en mee te sturen bij de aanvraag van een vergunning.

Checklist Duurzame Evenementen (pdf)

Kosten

De kosten voor een evenementenvergunning zijn € 203.

Voor grote evenementen gelden andere tarieven. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) beoordeelt alle aanmeldingen van deze grotere evenementen binnen haar regio. De VRK hanteert 3 categorieën: risico-evenement (C), aandachts-evenement (B) en regulier/geen risico-evenement (A).

 • Een regulier of geen-risico evenement (categorie A) kost € 203. 
 • Een nieuw aandachts-evenement (categorie B) kost € 2.941.
 • Een bestaand aandachts-evenement (categorie B) kost € 1.420.
 • Een nieuw risico-evenement (categorie C) kost € 4.056.
 • Een bestaand risico-evenement (categorie C) kost € 2.941.

Meesturen

Op het formulier staat een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren. Houd er rekening mee dat u in ieder geval een situatietekening en draaiboek en moet aanleveren. Bij de situatietekening moet u ook rekening houden met eisen voor brandveiligheid (zie kopje 'Mogelijke bijbehorende vergunningen').

Stuurt u ook de Checklist Duurzame Evenementen mee? Lees meer onder het kopje Checklist Duurzame Evenementen.

Aanmelden groot evenement

Organiseert u een groot evenement? Dan moet u dit aanmelden in het jaar voorafgaand aan het evenement. Een evenement in 2020 meldt u aan vóór 21 oktober 2019.

Het tijdig aanmelden is noodzakelijk voor evenementen:

 • waar op het piekmoment meer dan 2.000 personen aanwezig kunnen zijn (inclusief personeel en eventuele artiesten)
 • die risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid. Of een evenement risicovol is hangt af van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op het evenement afkomt of de locatie van het evenement.

Het gaat om evenementen in zowel gebouwen als op de openbare weg.

Het is belangrijk op tijd inzicht te hebben in het aantal grote en/of risicovolle evenementen met meer dan 2.000 bezoekers. Deze vragen nameliijk extra inzet en capaciteit van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Als bekend is welke evenementen zijn aangevraagd, kan vooraf worden ingespeeld op piekperiodes.

Aanmelden

Alle evenementen die gepland zijn voor 2020 en waar meer dan 2.000 bezoekers worden verwacht, moeten vóór 21 oktober 2019 zijn gemeld bij de gemeente Haarlem. U gebruikt hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier. De bij de gemeente bekende organisaties krijgen dit formulier in september toegestuurd. U kunt het meldingsformulier ook aanvragen door een e-mail te sturen naar antwoord@haarlem.nl.

U stuurt het volledig ingevulde meldingsformulier vóór 21 oktober 2019 per e-mail naar: cbaas@haarlem.nl of per post naar:

Gemeente Haarlem
ECDW - afdeling Evenementen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Na uw aanmelding

 • Alle aanmeldingen worden regionaal beoordeeld; er wordt onder andere gekeken naar samenloop van evenementen. Vervolgens worden goedgekeurde evenementen opgenomen in de regionale evenementenkalender. De definitieve evenementenkalender wordt vastgesteld in november. Dan hoort u of uw evenement op de door u beoogde datum kan plaatsvinden.
 • Een evenement dat is aangemeld op een bepaalde datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen.
 • Als uw evenement is opgenomen op de kalender, houdt dat echter niet automatisch in dat daar ook een evenementenvergunning voor kan worden afgegeven. Een evenement vindt definitief plaats als daarvoor naast de aanmelding ook een vergunning is aangevraagd én afgegeven door gemeente Haarlem.
 • Het aanvraagproces voor de vergunning, de termijnen die gelden voor het indienen en het behandelen van de aanvraag en het beleid hiervoor, staan beschreven in het evenementenbeleid van gemeente Haarlem.

Stappen in de aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV). Daarna volgt een besluit.
Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden en voorschriften die genoemd zijn in de vergunning. Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

Algemeen Plaatselijke Verordening Haarlem

Mogelijke bijbehorende vergunningen

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw en afbouw heeft u misschien parkeerontheffingen nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Parkeerontheffing

Gebruiksmelding brandveiligheid

Naast een evenementenvergunning is voor evenementen het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening' van toepassing. In dit besluit zijn brandveiligheidsvoorschriften opgenomen voor gebruik van een plaats in de openbare ruimte. Deze voorschriften gelden voor elk evenement.

Misschien moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan het besluit voorschrijft.

Gebruiksmelding overige plaatsen

Tapontheffing

U vraagt een tapontheffing zwak alcoholische dranken aan als u alcohol (bier en wijn) wilt schenken en verkopen bij een evenement. Hieraan zijn kosten verbonden.

Tapontheffing

Materiaal lenen

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kunt huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

Vergunning voor evenement in gebouw

Voor evenementen in een gebouw heeft u een evenementenvergunning nodig. Het gaat hierbij om gebouwen die hiervoor normaliter niet in gebruik zijn, bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden of kantoorpanden.

Het evenement moet ook altijd voldoen aan de eisen uit de gebruiksvergunning of gebruiksmelding die geldt voor het gebouw.

Aanmelden circus

Haarlem heeft ieder jaar een klein circus in het voorjaar, een groot circus in de zomer en een kerstcircus. Als u een voorstelling wilt houden in Haarlem moet u uw circus aanmelden. U meldt uw circus schriftelijk aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de voorstelling.

U stelt zelf een locatie voor en maakt afspraken met de eigenaar van de locatie. Als uw aanmelding is goedgekeurd vraagt u de evenementenvergunning aan. U betaalt de kosten voor de evenementenvergunning en ook staangeld. Staangeld is afhankelijk van het aantal zitplaatsen. De gemeente kan ook om een waarborgsom vragen. Daarnaast moet u een gebruiksovereenkomst op basis van het privaatrecht afsluiten.

U meldt uw circus schriftelijk aan bij:
Gemeente Haarlem
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Of u stuurt de aanmelding naar antwoord@haarlem.nl.

Met uw aanmelding stuurt u mee:

 • een overzicht van de speeldata
 • het aantal dagen dat nodig is om het circus op te bouwen en af te breken
 • documentatie die een indruk geeft van uw circus (waaronder tekening van de circustent en alle andere objecten op de locatie)

Melding voor klein evenement

Voor kleine evenementen zoals straatfeesten, ideële rommelmarkten en optochten volstaat een Melding klein evenement.

Melding klein evenement

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)