EKP terrein wordt Plaza West

Plan Plaza West (het voormalige Expeditie Knoop Punt) aan de Menno Simonszweg bij de Westergracht wordt ontwikkeld door Plaza West Haarlem B.V. Deze partij wil hier gefaseerd ongeveer 600 woningen realiseren, grotendeels nieuwbouw en deels ombouw van de verdiepingen in de bestaande bebouwing.

Actueel

De actuele stand van zaken vindt u op de website van de ontwikkelaar www.plazawest.nl.

Planning

Voor de planuitwerking zijn de gemeente en de nieuwe eigenaar met elkaar in gesprek over in elk geval de thema’s verkeer, parkeren, programma (wonen voor een brede doelgroep, grote diversiteit aan appartementen), welstand en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

De realisatieplanning van de nieuwbouw loopt van eind 2016 tot begin 2020. In de bestaande bebouwing (met supermarkten op de begane grond) worden de komende periode diverse functies toegevoegd; studio’s (kleine appartementen), vestigingen van Fit For Free en Monkey Town en topappartementen op de bovenste laag. De eerste aanvragen omgevingsvergunning zijn in 2016 ingediend. Later in het jaar worden de overige aanvragen omgevingsvergunning ingediend, alles in nauw overleg met de gemeente.

Proces

Wanneer de ontwikkelaar een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente deze aan de wettelijke eisen (voor o.a. luchtkwaliteit, geluiden, milieu, water). Ook kijkt de gemeente of het plan voldoet aan het gemeentelijk beleid voor de openbare ruimte, parkeren, verkeersontsluiting en stedenbouwkundige inpassing van het gebied. Als de vergunningsaanvragen volledig zijn, start de gemeente de vergunningprocedure. Dit betekent dat belanghebbenden hun mening kunnen geven (zienswijzen indienen).
 
Een groot deel van de woongebouwen past binnen de grenzen van het bestemmingplan Pijlslaan e.o. Hierin ligt vast wat er op het voormalig EKP-terrein gebouwd mag worden en welke afwijkingen worden toegestaan. De gemeente beoordeelt alle zienswijzen op de vergunningaanvragen en geeft een reactie. Voor zover de plannen binnen het bestemmingsplan passen is het aan de ontwikkelaar op welke wijze hij reacties van de omgeving in de plannen verwerkt. Als er zienswijzen zijn ontvangen op de uitgebreide omgevingsvergunning voor de parkeeroplossing zal hiervooor een nota van antwoord worden opgesteld. Deze nota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlem.

Achtergrond

Naast de bestaande supermarkten en winkels komt aanvullende winkelruimte. Een fitnesscentrum en kinderspeelparadijs komen op de verdieping van de bestaande bebouwing. Daarbij wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd.

Voor het gebied is in 2009 het ‘Uitwerkingsplan EKP’ vastgesteld. Dit Uitwerkingsplan maakt nu deel uit van nieuwe bestemmingsplan ‘Pijlslaan e.o.’ dat eind oktober 2015 door de raad is vastgesteld. De nieuwe eigenaar wil het in het bestemmingsplan toegestane bouwvolume realiseren.

In november 2015 is de gemeente Haarlem geïnformeerd over de overdracht aan de nieuwe eigenaar Plaza West B.V. Deze overdracht heeft begin dit jaar plaatsgevonden. De nieuwe eigenaar heeft eind 2015 zijn schetsplan gepresenteerd aan de gemeente.

Contact

Meer informatie over het project en de woningen vindt u op de website van Plaza West. Voor informatie over de vergunningsprocedures rond het project: bel naar 14 023 of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.