Egelantier ontwikkeling

De gemeente verkoopt het pand uit 1873 en wil dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel, stadswoningen en een culturele en/of maatschappelijke plek.

Hotelfunctie

De Egelantier leent zich goed voor een hotelfunctie (minimaal 55% van het bruto vloeroppervlakte) vanwege de centrale locatie in de binnenstad. Ook de ligging ten opzichte van musea zoals het Frans Hals en het museum Haarlem is goed. De ontwikkeling geeft de mogelijkheid om het toerisme te stimuleren.

Wonen en cultureel/ maatschappelijke voorzieningen

De gemeente wil dat de koper enkele kleine stadswoningen (minimaal 10) voor de doelgroepen starters, jongeren en ouderen op het terrein van de Egelantier bouwt. Een andere voorwaarde is om een deel van de Egelantier in te richten voor culturele en maatschappelijke voorzieningen (minimaal 1.500 m2 van het bruto vloeroppervlakte). De overgebleven ruimte mag door ontwikkelaars vrij worden ingevuld.

Planning verkoop

 • Start verkoop: 25 november 2019
  Op maandag 25 november start de verkoop van de Egelantier. De verkoopprocedure vindt plaats in 2 fasen, een selectie- en verkoopfase.
 • Selectiebesluit: maart 2020
  In de selectiefase vraagt de gemeente partijen een visie en referenties aan te leveren. Op basis hiervan selecteert de gemeente maximaal 5 partijen die in de verkoopfase een aanbieding mogen uitwerken. Medio maart 2020 is bekend welke partijen geselecteerd zijn.
 • Gunningsbesluit: oktober 2020
  In de verkoopfase wordt aan de geselecteerde partijen gevraagd het plan en de aanbieding uit te werken. De ingediende plannen en prijsbieding worden beoordeeld op kwaliteit, prijs, financieel plan en betrokkenheid buurt. Medio oktober 2020 is de winnende partij bekend.

Na de verkoop ziet het proces er als volgt uit:

 1. De nieuwe eigenaar werkt zijn plan voor het pand in detail uit. Dit heet een ontwerpwijzigingsplan.
 2. Het plan wordt getoetst aan de verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in het bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp.
 3. Het college beslist of het plan ter inzage gelegd mag worden.
 4. Het plan is vervolgens 6 weken in te zien. Belanghebbenden kunnen dan op het plan via de mail of schriftelijk zienswijzen indienen.
 5. De gemeente beantwoordt alle reacties in 1 overzicht. In gesprek met de eigenaar van het pand wordt bekeken of de eigenaar aan de wensen tegemoet kan komen. Als dat niet het geval is, wordt dat uitgelegd aan de insprekers.
 6. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord, stelt het college het wijzigingsplan vast (vaststellingsbesluit).
 7. Na publicatie van het vaststellingsbesluit start de beroepstermijn van 6 weken. Het vaststellingsbesluit staat alleen open voor beroep bij Raad van State.
 8. Als geen beroep is ingesteld, staat het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn vast.
 9. Als er wel beroep wordt ingesteld, wordt het wijzigingsplan pas vastgesteld nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Achtergrondinformatie

Bijeenkomsten

Bestemmingsplan

Voor het gebied Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp is op 14 juni 2018 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het beschermde stadsgezicht behouden en versterkt. De ontwikkeling van De Egelantier past in het bestemmingsplan. U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden.

Evaluatie eerdere verkoopprocedure

De gemeente heeft de Egelantier eerder proberen te verkopen. Dit is niet gelukt. Om de nieuwe verkoopronde succesvol te laten verlopen, evalueerde de gemeente de vorige verkoopprocedure met de partijen die een bod hebben uitgebracht. Deze evaluatie was op 10 januari 2019. Bekijk de presentatie van de evaluatiebijeenkomst en het evaluatieverslag.

Hotelbeleid

Lees meer in het nieuwsbericht van 11 december 2019 over het nieuwe hotelbeleid.

Nieuws per e-mail

Wilt u op de hoogte worden gehouden? De gemeente stuurt per e-mail nieuwsberichten over de verkoop van (on)roerende goederen. Meld u aan voor nieuwsberichten per e-mail.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de heer S. Poot via telefoonnummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Videopresentaties inspiratiemarkt