Actieplan Detailhandel en Horeca      

Het Actieplan Detailhandel en Horeca 2020-2022 formuleert acties die nodig zijn om de leefbaarheid en economische vitaliteit te verbeteren of in stand te houden. In de acht winkelgebieden die onderdeel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur in Haarlem: Binnenstad, Generaal Cronjéstraat, Amsterdamstraat, Marsmanplein, Westergracht, Zijlweg, Centrum Schalkwijk en het Prinses Beatrixplein.

Actiegerichte aanpak
De detailhandel en horeca worden hard geraakt door de coronacrisis. In 2020 zou het gemeentelijk detailhandelsbeleid worden geactualiseerd. Door de coronacrisis is er vooral behoefte aan een actiegerichte aanpak, waarin wordt ingespeeld op de actualiteit Daarom is samen met detailhandel- en horecaondernemers, vastgoedeigenaren en overige stakeholders het Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 - 2022 opgesteld.

Samen met de stad
Er is een online enquête onder ondernemers uitgezet, bezoekers uit de zes winkelgebieden zijn geënquêteerd en er zijn meerdere online bijeenkomsten gehouden. Betrokken stakeholders hebben de gelegenheid gehad om te reageren op het concept-actieplan. De in breng is waar mogelijk meegenomen.

Met focus op aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige winkelgebieden en het beperken van de gevolgen van de corona-crisis door totaal 77 acties voor gemeente en partners in de stad, waarvan 31 acties met hoge urgentie.

Een deel van de acties draagt direct bij aan het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn zichtbare korte termijn acties hebben betrekking op:

  • Promoten online platform Haarlemswinkels.nl
  • Vergroten digitale zichtbaarheid fysieke winkels
  • Horecapersoneel inzetten in de zorg.

Ook zijn er meer omvattende acties met een langere looptijd (tot na 2022). Zoals het verkennen van de mogelijkheden van de transformatie binnenstad.

Voor ieder winkelgebied zijn de gemeentelijke ambities beschreven en de belangrijkste actielijnen benoemd:

  • Economische vitaliteit
  • Aanbod
  • Samenwerking en communicatie
  • Promotie en marketing
  • Bereikbaarheid
  • Veiligheid
  • Inrichting en onderhoud openbare ruimte

Herstel Haarlemse economie
Met het Actieplan Detailhandel en Horeca, het Economisch Jaarplan 2021 en de nota Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis, wordt gewerkt aan het herstel van de Haarlemse economie.