Convenant Waarderpolder

Eind december loopt het Convenant Waarderpolder 2016-2020 af. De gemeente en de Industriekring Haarlem (IKH) hebben een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2021 - 2025 voor verdere samenwerking. Focus voor de komende periode ligt op verduurzamen, intensiveren en innoveren.

Duurzaam en toonaangevend
Met het nieuwe convenant slaan we de weg in naar een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein. Hierbij richten we ons op economische groei en op het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid. Dat doen we door:

  • Verduurzamen: om de klimaatambities te behalen en de economie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door het optimaal (her)gebruik van grondstoffen.
  • Intensiveren: anders omgaan met de bestaande ruimte. Dit doen we door te verdichten of door meervoudig ruimtegebruik.
  • Innoveren: innovatiekracht laten groeien om de proeftuinfunctie optimaal te benutten.

In samenspraak
Het convenant is in samenspraak met de IKH opgesteld. Belangrijke bouwstenen voor het nieuwe convenant zijn de Economische visie Haarlem en het onderzoek van Stec Groep naar de toekomstige ontwikkeling van de Waarderpolder: ‘Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein’.

Samenwerking
Voor de uitvoering zetten we in op samenwerking. Het Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent het convenant op een aantal punten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Herstel Haarlemse economie
Met het Convenant Waarderpolder, de nota Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis en het Economisch jaarplan Haarlem 2021, werken we gezamenlijk aan het herstel van de Haarlemse economie.