Cultuurplan 2022-2028

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuw cultuurplan voor de periode 2022-2028. In dit cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector. Het plan vomt de basis voor de subsidieafspraken met de culturele instellingen voor deze periode en voor andere inspanningen van de gemeente. Zo werkt de gemeente aan de kwaliteit van onze cultuursector, zodat Haarlem een cultuurstad blijft. 

Cultuurplan tijdens corona?

De coronacrisis heeft de onzekerheden in de culturele sector fors vergroot. Daarom vindt het college van B en W het van belang om een langetermijnvisie op kunst en cultuur in Haarlem te formuleren. Dit geeft, juist in onzekere tijden, houvast bij de keuzes die de gemeente moet maken. 

De gemeentelijke ambities voor het cultuurplan zijn: 

  • Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen
  • Ruimte voor makers en creativiteit zichtbaar in de stad, zoals het creëren van broedplaatsen en ateliers en het stimuleren van talentontwikkeling van makers
  • Verstevigen van de dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur 
  • Versterken van cultuureducatie, met aandacht voor talentontwikkeling, kwaliteit van het onderwijs en 21ste -eeuwse vaardigheden
  • Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad

Deze ambities zijn benoemd door het college in het coalitieprogramma Duurzaam Doen komen voort uit bestaande culturele ontwikkelingen in Haarlem en haken aan op de uitgangspunten van het landelijke cultuurbeleid. De gemeenteraad heeft op 26 november 2020 deze ambities vastgesteld. De stukken vindt u op de agenda van de gemeenteraadsvergadering, bij agendapunt 8

De afgelopen tijd heeft de gemeente de Haarlemse culturele instellingen, kunstenaars, podia, het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen hierover geraadpleegd. De gemeente gaat nu aan de slag met alle input van het onderzoek, uit de diverse bijeenkomsten en uit de gesprekken om tot een voorstel voor een cultuurplan te komen.