Cultuur en sport

De noodmaatregelen voor de cultuur- en sportsector.

Cultuur

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 18 februari 2021 een steunpakket voor de culturele sector vastgesteld ter hoogte van €2,6 miljoen, voor de eerste helft van 2021. Dit is een verlenging van de noodsteunmaatregelen die de gemeente Haarlem in 2020 ook al had getroffen. Organisaties die door de gemeente structureel gesubsidieerd worden en/of huurders van gemeentelijk cultureel vastgoed komen in aanmerking voor corona compensatie.

Gesubsidieerde culturele instellingen

Vanwege de lockdown hebben de meeste culturele organisaties opnieuw hun deuren moeten sluiten. Dit heeft geleid tot een forse daling van inkomsten. Ook weten we nog niet wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden en bezoek aan culturele instellingen weer mogelijk zal zijn. De gemeente zal daarom ook in 2021 noodsteun verlenen aan gesubsidieerde culturele instellingen. Op dit moment inventariseert de gemeente de financiële gevolgen voor culturele instellingen en bekijkt op basis daarvan welke maatregelen nodig zijn. De hoogte van de steun zal per instelling bepaald worden. Toekenning van de steun zal plaatsvinden in het voorjaar, op basis van de geactualiseerde begrotingen voor 2021 en de jaarrekeningen van 2020. De gemeente neemt hierover contact op met de betreffende instellingen.

Gesubsidieerde amateurkunst

Mogelijk kunnen ook gesubsidieerde amateurkunstverenigingen financieel nadeel ondervinden van de coronamaatregelen. Verenigingen konden een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie 2021. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen wordt bezien waar momenteel steun nodig is.

Niet-gesubsidieerde huurders van gemeentelijk cultureel vastgoed

Atelierhuur
Huurders van gemeentelijke atelierpanden komen in aanmerking voor kwijtschelding van de huur voor een periode van 6 maanden.  Deze huurders krijgen hierover schriftelijk bericht van de afdeling Vastgoed.

Overige huurders
Voor overige niet-gesubsidieerde huurders van gemeentelijk vastgoed wordt per geval bepaald of noodsteun vanuit de gemeente nodig is. Als u wil weten of u hiervoor eventueel in aanmerking komt, richt u zich dan tot uw contactpersoon bij de afdeling Vastgoed.

Culturele festivals en evenementen

De financiële situatie voor Haarlemse evenementen en festivals is sterk afhankelijk van het verloop van de coronamaatregelen in 2021. Naar verwachting zullen tot 1 juni geen evenementen kunnen plaatsvinden. Het is op dit moment nog niet concreet in te schatten wat er aan extra middelen nodig is om de evenementenorganisaties te ondersteunen in het eerste deel van het jaar. De gemeente onderhoudt contact met organisatoren van Haarlemse evenementen voor afstemming, advies en ondersteuning. Bij vragen kunt u per e-mail contact opnemen met de evenementencoördinator.

Cultuurstimuleringsfonds

Wordt uw project of activiteit ondersteund door het Cultuurstimuleringsfonds en kan dit niet doorgaan, zoals in uw subsidieaanvraag beschreven stond? Wilt u bijvoorbeeld het project verschuiven of denkt u aan een alternatieve programmering in verband met de Coronamaatregelen? Neem dan eerst per e-mail contact op onder vermelding van het referentienummer. Het cultuurstimuleringsfonds behandelt de vragen van de door de gemeente ondersteunde projecten per geval.
Voor het jaar 2021 stelt de gemeente via het Cultuurstimuleringsfonds maximaal € 369.781 beschikbaar voor culturele projecten in de stad. Aanvragen kunnen ingediend worden voor 15 mei en 15 september.
De commissie van het Cultuurstimuleringsfonds beoordeelt uw aanvraag conform de criteria, die u kunt vinden op Subsidie cultuur - Gemeente Haarlem

Daarnaast wordt u gevraagd om in uw aanvraag rekening te houden met de actuele richtlijnen van het RIVM. Houd daarbij ook rekening met de mogelijkheid dat de 1,5 meter beperking ook nog in 2021 van kracht zal zijn. De commissie neemt de verschillende scenario's mee in de beoordeling.

Andere steunmaatregelen

Culturele instellingen en organisaties, festivals en zelfstandigen komen mogelijk (ook) in aanmerking voor steun vanuit de Rijksoverheid of de provincie. Het gaat dan om algemeen geldende steunmaatregelen en sectorspecifieke regelingen. Zo heeft het kabinet aangekondigd dat er steun komt voor makers in de culturele sector, voor lokale media en voor private musea. Een overzicht van de huidige mogelijkheden vindt u hieronder.

Meer informatie over subsidies

Sport

Maatregelen en protocollen

Financiële tegemoetkomingen

De regeling SPUK-IJZ Q1 en Q2 (tegemoetkoming zwembaden en ijsbanen) kan t/m 17 oktober 2021 worden aangevraagd.

Ben je een sportvereniging en op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact op met SportSupport.