Bouwvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u met een vragenlijst bepalen of u voor uw bouw- of verbouwplan een vergunning moet aanvragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt ook een overzicht van wat u moet aanleveren.
Een aantal vragen in de vragenlijst hebben een toelichting. Klik op het blauwe icoontje achter de vraag en lees deze toelichting goed door voor u de vraag beantwoordt.

Omgevingsloket

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Eenvoudiger aanvragen dakkapel

De gemeente Haarlem doet mee aan een pilot met Blitts voor het aanvragen van een dakkapel. Deze pilot draait in een aantal Haarlemse wijken. Kijk via de postcodecheck of uw wijk meedoet.

Op de website van Blitts kunt u in 5 stappen direct een vergunning voor een dakkapel aanvragen. Blitts helpt u door de geldende regelgeving. Uw aanvraag via Blitts voldoet aan de regelgeving en is altijd volledig. Bij uw aanvraag levert Blitts ook de benodigde tekeningen en rapportages. Blitts dient direct uw volledige aanvraag in bij het Omgevingsloket.

Blitts rekent geen extra kosten, maar u betaalt wel de kosten voor aanvraag van de bouwvergunning.

Postcodecheck op blitts.nl

Voorwaarden

Uw aanvraag bouwvergunning wordt getoetst aan de volgende eisen:

 • bestemmingsplan
 • archeologie
 • welstandseisen
 • Bouwbesluit 2012
 • Haarlemse bouwverordening
 • parkeren
 • bodemonderzoek

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, industrie, winkels, recreatie of kantoren mogen komen. Het plan bevat ook regels voor het bouwen en het gebruik. Ook als uw bouwplan vergunningvrij is, moet het voldoen aan deze gebruiksregels. Op de website Ruimtelijke plannen vindt u de bestemming die geldt voor het perceel waar u wilt gaan bouwen. Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, dan doet u een aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke plannen

Ontheffing bestemmingsplan

Archeologie

Informeer vóór u de aanvraag indient of de plek waar u wilt bouwen van archeologisch belang is. Is dit het geval, dan moet u kunnen aantonen dat er geen archeologische resten verloren gaan. U moet een archeologisch (waardestellend) rapport aanleveren. U schakelt hiervoor een archeologisch bedrijf in. De gemeente moet dit rapport goedkeuren.

Welstandseisen

De toets aan de welstandseisen bepaalt of het uiterlijk van uw plan in de omgeving past. De gemeente kan advies vragen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Informeer vooraf naar de welstandseisen.

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan de minimumeisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u vergunningvrij bouwt, moet uw bouwwerk altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Schakel vooraf deskundige hulp in om te bekijken of uw plan voldoet aan het Bouwbesluit.

Voldoen aan Bouwbesluit (Rijksoverheid.nl)

Voor een gelijkwaardige oplossing om een gemeenschappelijke fietsenberging bij nieuwe woongebouwen mogelijk te maken heeft de gemeente Haarlem een beleidsregel (overheid.nl) vastgesteld.

Een document waarmee wordt onderbouwd zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, waarin in ieder geval is opgenomen:

 • Opgave van het aantal en soorten fietsplekken, afmetingen, berekend volgens artikel 4
 • Oppervlakte stalling voor scootmobielen berekend volgens artikel 5
 • Oppervlakte van de interne berging in de woningen, exclusief installaties (artikel 6)
 • Hoe het beheer van de gemeenschappelijke fietsenberging geregeld is (artikel 3)
 • Onderbouwen hoe aan de kwaliteitseisen (artikel 7 en 8) wordt voldaan

De in het document opgenomen punten zijn afgestemd op de bouwkundige tekeningen van de aanvraag.

Haarlemse bouwverordening

In de Haarlemse bouwverordening staan onder andere voorschriften om bouwen op verontreinigde bodem te voorkomen. Is de grond waarop u wilt bouwen mogelijk vervuild? Dan moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren en het onderzoeksrapport indienen. Of u dient het rapport in van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek.

Haarlemse bouwverordening (pdf)

Kosten

U betaalt altijd 2,5% van de bouwkosten met een minimumbedrag van € 146.

De kosten (leges) worden berekend over de bouwkosten inclusief btw. Bij de aanvraag moet u, bijvoorbeeld met een offerte van de aannemer, de geraamde bouwkosten exclusief btw opgeven. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
 • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt u automatisch de vergunning. Dit heet een 'vergunning van rechtswege'.

Als u uw eenvoudige aanvraag omgevingsvergunning digitaal en in 1 keer indient met de volledige en juiste informatie, dan streeft de gemeente ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen. Dan moeten wel alle adviezen positief zijn.

Voor veelvoorkomende bouwwerken zijn er checklists die u kunt gebruiken om uw aanvraag compleet in te leveren:

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Als deze termijn is verlopen, wordt de vergunning niet van rechtswege verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen, bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar maken of beroep aantekenen. Dat kan meer tijd en geld kosten. Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U moet dan verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten. Dit geldt voor de vergunningen:

 • bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • bouwen en milieu
 • bouwen en monumenten
 • bouwen en brandveilig gebruik

Buren, hinder en lawaai (burenrecht)

Vaak ontstaat tijdens het bouwen overlast voor de buren. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen, zie onder Bezwaar. Het gaat hier uitdrukkelijk om kwesties tussen burgers, maar u kunt de gemeente hierover wel om informatie vragen.

Parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten

Bij nieuwbouw- of verbouwprojecten moet u in uw plan voldoende parkeerplaatsen op uw eigen terrein opnemen. Het aantal parkeerplaatsen wordt vastgesteld aan de hand van de parkeernormen:

Beleidsregels parkeernormen 2015
Stappenplan Parkeernormen bij bouwproject (pdf)

De gemeenteraad heeft parkeernormen voor woningen vastgesteld op basis van een onderzoek naar reëel autobezit:

Tips bij bouwinitiatieven

In de folder 'Tips bij bouwinitiatieven' leest u meer over afwijkende vloer- en dorpelhoogten, eigendomsgrenzen, opslag van bouwmaterialen, bouwverkeer en parkeren en communicatie over bouwwerkzaamheden. Per onderwerp is aangegeven waar u rekening mee moet houden, en wat u kunt of zelfs moet doen.

Folder 'Tips bij bouwinitiatieven'

Omgevingsvergunning overschrijven

Bij de verkoop van uw woning of bedrijf kunt u een vergunning (die nog niet is uitgevoerd) laten overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Een vergunning overschrijven kan als:

 • de plannen en werkzaamheden door de nieuwe eigenaar worden uitgevoerd zoals ze in de vergunning staan beschreven
 • de plannen en werkzaamheden nog steeds voldoen aan de in de vergunning gestelde eisen.

U dient een schriftelijk melding in om de vergunning over te schrijven. Deze melding moet 1 maand voor de overdracht bij de gemeente binnen zijn.

Heeft de nieuwe eigenaar andere plannen dan die in de vergunning staan, dan is een nieuwe vergunning nodig.

Melding overschrijven omgevingsvergunning (pdf)

Woonboten

Per 1 januari 2018 is de regelgeving voor woonboten veranderd. Dit betekent dat u voor een woonboot een omgevingsvergunning moet aanvragen.

U vraagt de omgevingsvergunning aan als u een

 • nieuwe woonboot laat bouwen of
 • als u een woonboot vast verplaatst naar een andere ligplaats
 • of als u een bestaande boot gaat verbouwen. 

Had u voor 2018 al een legale ligplaats voor uw woonboot en zijn er geen wijzigingen? Dan verandert er voor u niets.

U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

Als u de omgevingsvergunning voor woonboten hebt gekregen moet u nog wel een ligplaatsvergunning voor woonboten aanvragen.

Nieuwe woonboot

Vraagt u de vergunning aan voor een nieuwe woonboot? Onder het kopje Meesturen staat een overzicht van de gevraagde bouwkundige tekeningen en berekeningen.

Voor een nieuwe woonboot zijn er in het Bouwbesluit 2012 specifieke regels opgenomen. Deze regels hebben een lager niveau dan voor een gebouw dat op land gebouwd wordt. Voor het verplaatsen van een woonboot is dus wel een omgevingsvergunning nodig, maar hoeft u niet te voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden

 Uw aanvraag wordt getoetst aan:

Meesturen

In de checklist staat een overzicht van de gevraagde bijlagen bij een vergunning voor een nieuwe woonboot.

Checklist nieuwe woonboot (pdf. 2MB)

Veelgestelde vragen over het aanvragen van een bouwvergunning

De meeste vragen gaan over aanvragen van vergunningen voor:

 • Dakkapel, dakopbouw of dakterras
 • Aan,- uit,- of bijgebouw op achtererf
 • Verbouwen woning of bedrijfspand
 • Het plaatsen van zonnepanelen op het dak

Voor een aanvraag bouwvergunning of ontheffing op het bestemmingsplan heeft u altijd een professionele bouwtekening nodig. De expert die u begeleidt kan ook het bestemmingsplan toetsen en uw vragen over een bouwplan beantwoorden. 

Dakkapel

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning kan (omgevings)vergunningsvrij als u aan alle eisen hiervoor voldoet. Lees meer op rijksoverheid.nl.
Voldoet u niet aan de eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer weten over de dakkapel? De gemeente Haarlem doet mee aan een pilot met Blitts voor het aanvragen van een dakkapel. Deze pilot draait in een aantal Haarlemse wijken. Kijk via de postcodecheck of uw wijk meedoet.

Dakopbouw

Voor het realiseren van een dakopbouw heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag moet een set bouwkundige tekeningen. en een constructieve berekening worden aangeleverd. De tekeningen moeten voldoen aan de Regeling Omgevingsrecht (MOR). Tekeningen volgens Mor zijn geschikt voor een vergunningaanvraag. U moet ook met berekeningen aantonen dat uw woning en fundering het extra gewicht van de opbouw kunnen dragen.

Dakterras

Voor het realiseren van een dakterras heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt op ruimtelijkeplannen.nl in het bestemmingsplan nakijken welke regels er gelden voor een dakterras aan of op uw woning.

Uitbouw / aanbouw / bijgebouw

 • Ligt uw woning niet in beschermd stadsgezicht? Dan kunt u onder voorwaarden aan de achterzijde van uw woning vergunningsvrij een aan,- of uitbouw realiseren. Een schuur of tuinhuisje dat los staat van de woning is een bijgebouw. Daarvoor gelden ook voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen. Lees meer op rijksoverheid.nl. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan  heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Ligt uw woning in beschermd stadsgezicht? Dan kunt u alleen vergunningsvrij een aanbouw plaatsen als u voldoet aan de regels voor het vergunningsvrij bouwen. Lees meer op rijksoverheid.nl. Daarnaast moet de aanbouw voldoen aan de regels uit het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan voor uw woning raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voldoet u niet aan deze regels? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig

Verbouw

 • Verandert u iets aan de draagconstructie van uw woning? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doorbraak tussen uw woonkamer en de keuken. Hiervoor moet u ook een constructieve berekening aanleveren.
 • Voor het uitvoeren van funderingsherstel heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Zonnepanelen

Op rijksoverheid.nl kunt u nakijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het plaatsen van zonnepanelen op uw woning

Bedrijfspand naar een of meer woningen

Voor het verbouwen van een bedrijfspand naar een of meer woningen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Bij deze vergunningsaanvraag moet altijd een parkeeroplossing worden aangeleverd en een complete set bouwkundige tekeningen (die voldoen aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht, Mor).

Moet ik een vergunning aanvragen?

Op de pagina haarlem.nl vergunningencheck of via omgevingsloketonline.nl kunt u zelf controleren of u een vergunning nodig heeft voor bijvoorbeeld een dakkapel, aan- of uitbouw of bijbouwen, verbouwen of het plaatsen van zonnepanelen.
Voor een aanvraag bouwvergunning of ontheffing heeft u altijd een professionele bouwtekening nodig. Een expert kan u helpen met de tekening maken en uw vragen over het bestemmingsplan en/of bouwplan beantwoorden.

Heeft u toch nog vragen? Gebruik dan het informatieformulier onder het kopje Niet gevonden wat u zocht?  

Waar kan ik een bestemmingsplan inzien?

Op ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. Ook vindt u uitleg over de status van de plannen en welke voor u van belang zijn. In de publiekshal kunt u alleen bestemmingsplannen inzien die ter inzage liggen. Er is geen medewerker aanwezig die u inhoudelijke toelichting kan geven op de bestemmingsplannen.

Heeft u toch nog vragen? Wij kunnen u alleen informatie geven over wat u mag (ver)bouwen volgens het geldende bestemmingsplan. Gebruik dan het informatieformulier onder het kopje Niet gevonden wat u zocht?  

Mag ik afwijken van het bestemmingsplan?

Weet u al dat uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan? U heeft voor dit plan dan een ontheffing op het bestemmingsplan nodig. Deze vergunning vraagt u aan via omgevingsloketonline.nl. U neemt de aanvraag '' strijdig gebruik bestemmingsplan''.
U vraagt met deze vergunning toestemming van de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Bij uw aanvraag moeten alle stukken conform de regeling Omgevingsrecht, Mor worden aangeleverd. 

De gemeente toetst nooit van te voren of er wordt meegewerkt aan de ontheffing op het bestemmingsplan. Ook niet via het informatieformulier. U moet altijd een aanvraag indienen.

Mag ik zonder vergunning bouwen?

Wilt u weten of u zonder vergunning mag bouwen? De toets op vergunningsvrij bouwen kan alleen worden uitgevoerd als u alle informatie aanlevert zoals gevraagd op het informatieformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u aanvullende vragen? Staat de informatie niet op vergunningencheck, omgevingsloket, ruimtelijkeplannen of onder het kopje Veel gestelde vragen?  Dan kunt u uw vraag stellen via het informatieformulier (pdf). Sla het volledig ingevulde formulier eerst op en verstuur het per e-mail naar informatieformulier@haarlem.nl.
Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10  werkdagen contact met u op. 

Voor het in behandeling nemen van het informatieformulier betaalt u € 50 leges. Voor een aanvraag bouwvergunning of ontheffing op het bestemmingsplan heeft u altijd een professionele bouwtekening nodig. De expert die u begeleidt kan ook het bestemmingsplan toetsen en uw vragen over een bouwplan beantwoorden. Dan bespaart u de leges van het informatieformulier.