Bouwvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u voor uw bouw- of verbouwplan een vergunning moet aanvragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt ook een overzicht van wat u moet aanleveren.
Is uw bouw- of verbouwplan niet vergunningsvrij en wilt u meer weten voordat u de vergunning aanvraagt? Kijk onder het kopje Informatieverzoek vooraf.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Eenvoudiger aanvragen dakkapel

De gemeente Haarlem doet mee aan een pilot met Blitts voor het aanvragen van een dakkapel. Deze pilot draait in een aantal Haarlemse wijken. Kijk via de postcodecheck of uw wijk meedoet.

Op de website van Blitts kunt u in 5 stappen direct een vergunning voor een dakkapel aanvragen. Blitts helpt u door de geldende regelgeving. Uw aanvraag via Blitts voldoet aan de regelgeving en is altijd volledig. Bij uw aanvraag levert Blitts ook de benodigde tekeningen en rapportages. Blitts dient direct uw volledige aanvraag in bij het Omgevingsloket.

Blitts rekent geen extra kosten, maar u betaalt wel de kosten voor aanvraag van de bouwvergunning.

Postcodecheck op blitts.nl

Voorwaarden

Uw aanvraag bouwvergunning wordt getoetst aan de volgende eisen:

 • bestemmingsplan
 • archeologie
 • welstandseisen
 • Bouwbesluit 2012
 • Haarlemse bouwverordening
 • parkeren
 • bodemonderzoek

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, industrie, winkels, recreatie of kantoren mogen komen. Het plan bevat ook regels voor het bouwen en het gebruik. Ook als uw bouwplan vergunningvrij is, moet het voldoen aan deze gebruiksregels. Op de website Ruimtelijke plannen vindt u de bestemming die geldt voor het perceel waar u wilt gaan bouwen. Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, dan doet u een aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke plannen

Ontheffing bestemmingsplan

Archeologie

Informeer vóór u de aanvraag indient of de plek waar u wilt bouwen van archeologisch belang is. Is dit het geval, dan moet u kunnen aantonen dat er geen archeologische resten verloren gaan. U moet een archeologisch (waardestellend) rapport aanleveren. U schakelt hiervoor een archeologisch bedrijf in. De gemeente moet dit rapport goedkeuren.

Welstandseisen

De toets aan de welstandseisen bepaalt of het uiterlijk van uw plan in de omgeving past. De gemeente kan advies vragen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Informeer vooraf naar de welstandseisen.

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan de minimumeisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u vergunningvrij bouwt, moet uw bouwwerk altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Schakel vooraf deskundige hulp in om te bekijken of uw plan voldoet aan het Bouwbesluit.

Voldoen aan Bouwbesluit (Rijksoverheid.nl)

Voor een gelijkwaardige oplossing om een gemeenschappelijke fietsenberging bij nieuwe woongebouwen mogelijk te maken heeft de gemeente Haarlem een beleidsregel (overheid.nl) vastgesteld.

Een document waarmee wordt onderbouwd zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, waarin in ieder geval is opgenomen:

 • Opgave van het aantal en soorten fietsplekken, afmetingen, berekend volgens artikel 4
 • Oppervlakte stalling voor scootmobielen berekend volgens artikel 5
 • Oppervlakte van de interne berging in de woningen, exclusief installaties (artikel 6)
 • Hoe het beheer van de gemeenschappelijke fietsenberging geregeld is (artikel 3)
 • Onderbouwen hoe aan de kwaliteitseisen (artikel 7 en 8) wordt voldaan

De in het document opgenomen punten zijn afgestemd op de bouwkundige tekeningen van de aanvraag.

Haarlemse bouwverordening

In de Haarlemse bouwverordening staan onder andere voorschriften om bouwen op verontreinigde bodem te voorkomen. Is de grond waarop u wilt bouwen mogelijk vervuild? Dan moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren en het onderzoeksrapport indienen. Of u dient het rapport in van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek.

Haarlemse bouwverordening (pdf)

 

 

 

Kosten

U betaalt altijd 2,5% van de bouwkosten met een minimumbedrag van € 144.

De kosten (leges) worden berekend over de bouwkosten inclusief btw. Bij de aanvraag moet u, bijvoorbeeld met een offerte van de aannemer, de geraamde bouwkosten exclusief btw opgeven. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
 • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt u automatisch de vergunning. Dit heet een 'vergunning van rechtswege'.

Als u uw eenvoudige aanvraag omgevingsvergunning digitaal en in 1 keer indient met de volledige en juiste informatie, dan streeft de gemeente ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen. Dan moeten wel alle adviezen positief zijn.

Voor veelvoorkomende bouwwerken zijn er checklists die u kunt gebruiken om uw aanvraag compleet in te leveren:

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Als deze termijn is verlopen, wordt de vergunning niet van rechtswege verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen, bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar maken of beroep aantekenen. Dat kan meer tijd en geld kosten. Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U moet dan verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten. Dit geldt voor de vergunningen:

 • bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • bouwen en milieu
 • bouwen en monumenten
 • bouwen en brandveilig gebruik

Informatieverzoek vooraf

Met het formulier Informatieverzoek kunt u meer informatie krijgen voordat u de bouwvergunning aanvraagt. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Informatieverzoek (pdf)

Wij kunnen u alleen informatie geven over wat u mag (ver)bouwen volgens het geldende bestemmingsplan. Bent u benieuwd wat u kan (ver)bouwen als u afwijkt van het bestemmingsplan? Dat kunnen wij alleen voor u uitzoeken als u de gemeente vraagt af te wijken van het bestemmingsplan. Dit doet u door een vergunning voor strijdig gebruik bestemmingsplan aan te vragen via het Omgevingsloket online.

Buren, hinder en lawaai (burenrecht)

Vaak ontstaat tijdens het bouwen overlast voor de buren. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen, zie onder Bezwaar. Het gaat hier uitdrukkelijk om kwesties tussen burgers, maar u kunt de gemeente hierover wel om informatie vragen.

Parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten

Bij nieuwbouw- of verbouwprojecten moet u in uw plan voldoende parkeerplaatsen op uw eigen terrein opnemen. Het aantal parkeerplaatsen wordt vastgesteld aan de hand van de parkeernormen:

Beleidsregels parkeernormen 2015
Stappenplan Parkeernormen bij bouwproject (pdf)

De gemeenteraad heeft parkeernormen voor woningen vastgesteld op basis van een onderzoek naar reëel autobezit:

Tips bij bouwinitiatieven

In de folder 'Tips bij bouwinitiatieven' leest u meer over afwijkende vloer- en dorpelhoogten, eigendomsgrenzen, opslag van bouwmaterialen, bouwverkeer en parkeren en communicatie over bouwwerkzaamheden. Per onderwerp is aangegeven waar u rekening mee moet houden, en wat u kunt of zelfs moet doen.

Folder 'Tips bij bouwinitiatieven'

Omgevingsvergunning overschrijven

Bij de verkoop van uw woning of bedrijf kunt u een vergunning (die nog niet is uitgevoerd) laten overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Een vergunning overschrijven kan als:

 • de plannen en werkzaamheden door de nieuwe eigenaar worden uitgevoerd zoals ze in de vergunning staan beschreven
 • de plannen en werkzaamheden nog steeds voldoen aan de in de vergunning gestelde eisen.

U dient een schriftelijk melding in om de vergunning over te schrijven. Deze melding moet 1 maand voor de overdracht bij de gemeente binnen zijn.

Heeft de nieuwe eigenaar andere plannen dan die in de vergunning staan, dan is een nieuwe vergunning nodig.

Melding overschrijven omgevingsvergunning (pdf)

Woonboten

Per 1 januari 2018 is de regelgeving voor woonboten veranderd. Dit betekent dat u voor een woonboot een omgevingsvergunning moet aanvragen.

U vraagt de omgevingsvergunning aan als u een

 • nieuwe woonboot laat bouwen of
 • als u een woonboot vast verplaatst naar een andere ligplaats
 • of als u een bestaande boot gaat verbouwen. 

Had u voor 2018 al een legale ligplaats voor uw woonboot en zijn er geen wijzigingen? Dan verandert er voor u niets.

U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

Als u de omgevingsvergunning voor woonboten hebt gekregen moet u nog wel een ligplaatsvergunning voor woonboten aanvragen.

Nieuwe woonboot

Vraagt u de vergunning aan voor een nieuwe woonboot? Onder het kopje Meesturen staat een overzicht van de gevraagde bouwkundige tekeningen en berekeningen.

Voor een nieuwe woonboot zijn er in het Bouwbesluit 2012 specifieke regels opgenomen. Deze regels hebben een lager niveau dan voor een gebouw dat op land gebouwd wordt. Voor het verplaatsen van een woonboot is dus wel een omgevingsvergunning nodig, maar hoeft u niet te voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden

 Uw aanvraag wordt getoetst aan:

Meesturen

In de checklist staat een overzicht van de gevraagde bijlagen bij een vergunning voor een nieuwe woonboot.

Checklist nieuwe woonboot (pdf. 2MB)