Bomen in Schalkwijk

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk zoals populieren en wilgen is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, waardoor sommige bomen nu gevaarlijk zijn of veel overlast geven. Vervanging van deze bomen is nodig. De gemeente plant bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een verbeterplan opgesteld.

Actueel

Een bomendeskundige heeft in 2019 de bomen onderzocht en geadviseerd welke bomen vervangen moesten worden. De bomen zijn gemarkeerd met een roze stip. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om deze bomen opnieuw te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige. De bomen die acuut gevaar vormden, konden worden gekapt via een aanvraag voor noodkap. Daarnaast heeft de gemeenteraad verzocht alvast te starten met het aanplanten van nieuwe bomen.

In februari 2020 is de herbeoordeling afgerond. Dit leverde het advies op om 46 gevaarlijke en overlastgevende bomen te kappen. De overige bomen met een roze stip worden gesnoeid om overlast en gevaarlijke situaties weg te nemen. De 46 bomen die gekapt worden vervangen we door duurzame bomen. En komen er extra bomen. In totaal worden dit jaar 90 bomen geplant.

Door de vertragende werking van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk alle 90 bomen nog dit voorjaar te planten. 
De kap- en herplantwerkzaamheden gaan van start in april 2020. Benieuwd waar deze bomen zich bevinden? Bekijk de kaarten met de te kappen en snoeien bomen.

Participatie

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in 2017 een bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben in mei 2018 opnieuw een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee. Bewoners, wijkraden en andere stakeholders blijven betrokken bij de uitvoering. In 2020 wordt hiervoor een klankbordgroep opgericht.

Planning

 • najaar 2018: vaststellen Plan van Aanpak en vrijgeven krediet
 • vanaf winter 2018: verdere beoordeling bomen in buurten en straten
 • 2019: afronden beoordeling wilgen en populieren in Schalkwijk - Februari 2020: herkeuring overlastgevende populieren en wilgen afgerond 
 • april 2020: aanvraag kap en vervanging 43 bomen
 • november en december 2020: afronding aanplant vervangende en extra bomen

Documenten

Projectpartners

Voor dit project werkt de gemeente samen met:

 • Spaarnelanden nv
 • Antea Group
 • Stadsgesprekken
 • Groenadvies Amsterdam bv
 • Croonenburo 5
 • Oosterhof Holman
 • Prohold bv

Achtergrond

Schalkwijk is ruim 50 jaar oud. Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Een deel van deze bomen gaat na 30 tot 40 jaar steeds meer gebreken vertonen. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten. Ook staan in Schalkwijk ruim 1800 essen waarvan een groot deel gevoelig is voor essentaksterfte.

Om de kwaliteit van de bomen te verbeteren is het nodig om een groot deel te vervangen. Dit moet stapsgewijs gebeuren om te voorkomen dat het gebied kaal wordt. In de 1e fase in dit proces is een inventarisatie en burgeradvies gemaakt. Het doel van het vervangen van de bomen is een duurzaam bomenbestand voor een blijvend groene wijk met gezonde, veilige en verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk.

Contact

Vragen over Bomen in Schalkwijk kunt u stellen aan procesmanager voor de gemeente Haarlem, de heer J. Braakman. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.