Begroting 2021

De begroting geeft aan wat de inkomsten en de uitgaven van de gemeente zijn. Dit overzicht is de begroting voor 2021 in één oogopslag. Bekijk de volledige begroting.

De Begroting 2021 is minder gunstig dan voorgaande jaren. Naast de extra kosten vanwege het coronavirus nemen ook de kosten voor Jeugd en Wmo toe, waardoor er eenmalig een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve van de gemeente. Daarnaast investeert de gemeente voor € 54 miljoen in scholen, verduurzaming van gebouwen, cultuur en sport.

Per programma is aangegeven waar de gemeente het geld aan uitgeeft en wat de belangrijkste punten van het beleid zijn. Hoeveel geld dat per programma is, staat aangegeven in de tekst bij het programma. Rechtsboven staat in een cirkeldiagram waar de gemeente haar inkomsten uit krijgt.

De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op maandag 2 en donderdag 5 november.

Maatschappelijke participatie

70 miljoen

De gemeente wil de sport­- deelname van Haarlemmers vergroten. Bij het onderwijs zijn gelijke kansen voor iedereen het belangrijkste. Haarlemmers zijn met elkaar verbonden en zetten zich in voor elkaar, de buurt en de stad.


Ondersteuning en zorg

135 miljoen

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op en krijgen indien nodig hulp op maat. Haarlem is en blijft een sociale stad, maar met een groeiende zorgvraag bij jeugd en Wmo. Voor de oplopende kosten wordt € 3 miljoen extra uitgetrokken, maar er zijn extra maatregelen nodig om de kosten te beheersen.


Werk en inkomen

100 miljoen

Ook in 2021 zoekt de gemeente Haarlemmers met betalings­- achterstanden actief op om zo ernstige schuldenproblematiek te voorkomen. Een stabiele financiële situatie voor alle Haarlemmers en betaald werk of deelnemen aan de arbeidsmarkt zijn de speerpunten van dit programma.


Duurzame stedelijke vernieuwing

56 miljoen

De gemeente streeft naar een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De gemeente investeert in betaalbare woningen en werkgelegenheid. Op het gebied van kunst en cultuur richt de gemeente zich op het in stand houden van een gevarieerd aanbod.


Beheer en onderhoud

103 miljoen

Haarlem wil een schone stad zijn. Dit betekent aandacht voor de inzameling van huisvuil, gebruik van schone(re) voertuigen, meer groen in de stad en een openbare ruimte die er goed uitziet. De gemeente pakt parkeeroverlast aan en zorgt voor genoeg fietsparkeerplaatsen. 


Burger, bestuur en veiligheid

46 miljoen

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema. De gemeente pakt overlast aan door de inzet van handhaving en bestrijdt samen met partners de criminaliteit. Het programma Nieuwe Democratie zorgt ervoor dat inwoners meer betrokken zijn bij het besturen van de stad.


Woonlasten

De gemiddelde woonlasten stijgen, onder andere door gescheiden afvalinzameling en de uitvoering van het rioleringsplan.

OZB

Gemiddelde woning

€ 327,–

Rioolheffing

Gemiddelde woning

€ 155,–

Afvalstoffenheffing

Meerpersoonshuishouden

€ 414,–

Totale woonlasten

€ 896,–

Inkomsten | 582 miljoen

A) Algemene uiterking van het Rijk

328 miljoen

58%

B) Belastingen en heffingen

118 miljoen

20%

C) Overige

136 miljoen

22%

Uitgaven

1. Maatschappelijke participatie

12%

2. Ondersteuning en zorg

23%

3. Werk en inkomen

17%

4. Duurzame stedeijke vernieuwing

10%

5. Beheer en onderhoud

18%

6. Burger, bestuur en veiligheid

8%

Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead

12%

Beperken gevolgen coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in Haarlem groot. In de maat- regelen om de schade zoveel mogelijk te beperken is de rol van gemeente begrensd. Een opleving van het virus, een nieuwe golf of de ontwikkeling van een vaccin: we weten het niet. We weten wel dat de samenwerking met de Veiligheidsregio, buurgemeenten, metropoolregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid van levensbelang is. We richten ons op het versnellen van het gestarte beleid, zoals verduurzamen van de economie en bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast investeren we in de arbeids- markt en het onderwijs. Ondernemers willen we meer ondersteunen en we helpen de culturele sector waar mogelijk, ook financieel. De gemeente gaat ook meer doen aan de dienst- verlening aan minima en aan onder- nemers, door bijstand te verlenen, de TOZO 3-regeling uit te voeren en de schuldhulpverlening te intensiveren.