Bewonersinitiatieven HaarlemKlimaatneutraal

In de periode 2015 – 2018 stelt de gemeente jaarlijks 95.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten georganiseerd door bewoners. Deze projecten moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal. Nieuwe activiteiten om energie te besparen of duurzame energie in te zetten, komen in aanmerking voor deze regeling. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van collectieve inkoopacties van grote duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloerisolatie, gevelisolatie, zonnepanelen of HR ketels. Initiatieven voor collectieve zonnestroomdaken komen niet meer in aanmerking.

De volgende uiterste indieningsdatum is 1 juli 2018.

Aanvragen

De aanvraag dient u in bij de afdeling Milieu via duurzaam@haarlem.nl t.a.v. Eline de Jong.

Met de aanvraag stuur u het volgende mee:

 • de contactgegevens van het initiatief
 • gezamenlijk rekeningnummer van het initiatief (als deze er al is)
 • plan met daarin een beschrijving van het initiatief, de activiteiten en een bijbehorende begroting
 • geef aan hoe de activiteiten van het initiatief een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaat Neutraal, inclusief een raming van de bespaarde en/of voorkomen CO2 emissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag voor een initiatief moet u indienen voor 1 februari of 1 juli voor het lopende programmajaar. Twee maanden na de sluitingsdatum krijgt u schriftelijk bericht of uw initiatief budget krijgt. U kunt niet voor meerdere jaren budget aanvragen.
 • Het bewonersinitiatief moet zo mogelijk zijn vastgelegd in een vaste organisatiestructuur. Ook moet er een gezamenlijk bankrekeningnummer beschikbaar zijn.
 • Het bewonersinitiatief moet een helder doel voor ogen te hebben, waarbij kosten en baten uiteindelijk in evenwicht met elkaar zijn.
 • Het gevraagde budget is bedoeld voor activiteiten, die energie besparen of duurzame energie inzetten of opwekken. Er moet een raming worden opgesteld van de bespaarde of voorkomen CO2-emissie.
 • Het gevraagde budget specificeert u in een begroting. Kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur, promotiemateriaal, inhuur expertise kunnen worden vergoed. Eigen inzet is op vrijwillige basis en wordt niet vergoed.
 • Na afloop van het programmajaar rapporteert u over de bereikte resultaten. U verantwoordt hoe de feitelijke uitgaven zich verhouden tot de oorspronkelijke begroting. Het deel van het budget dat u niet heeft gebruikt, betaalt u terug aan de gemeente.
 • De initiatiefgroep houdt in een systeem de aanmeldingen van bewoners en alle vervolgstappen bij. De initiatiefgroep ontvangt van de gemeente instructies voor het aanleveren van de data voor het systeem.
 • Beginnende initiatieven, die aan een aantal van bovengenoemde criteria niet kunnen voldoen, kunnen een startbudget krijgen van maximaal €1500 inclusief btw. Betaling van kosten zoals bijvoorbeeld zaalhuur of website loopt via de gemeente Haarlem. De gemeente maakt hierover met de initiatiefgroep afspraken over deze betalingen. De verantwoordingsregels zijn hierop ook van toepassing. De beginnende initiatieven krijgen voorrang bij het toekennen van budget.
 • Als het nodig is, stelt de gemeente een maximaal uit te keren bedrag per initiatief vast. 
 • Zijn er in een jaar meer aanvragen dan er budget beschikbaar is? Dan geldt voorrang voor de initiatieven die:
  - de meeste CO2 uitstoot kunnen voorkomen
  - niet al een ander budget of subsidie hebben gekregen
  - het grootste aantal deelnemers hebben.

Als het nodig is kunnen meerdere voorwaarden worden gevraagd.

Lees meer over energiebesparing op de Groene Mug