Beheer en onderhoud

De gemeente Haarlem werkt samen met haar partners in de stad per stadsdeel aan het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de stad. De stad wordt dagelijks onderhouden, zodat de openbare ruimte er schoon, heel en veilig uit ziet. Daarnaast worden er ieder jaar projecten uitgevoerd om het stadsdeel op fysiek, sociaal en economisch gebied optimaal te laten functioneren.

Dagelijks beheer en kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteit van de openbare ruimte

In Haarlem zijn afspraken gemaakt over hoe netjes, hoe schoon en hoe veilig de straten, parken, plantsoenen, speeltoestellen moeten zijn. Ook zijn er afspraken over hoeveel zwerfvuil er mag liggen, hoeveel onkruid er mag staan en hoe hoog, hoe het asfalt op de weg eruit moet zien en wat de kwaliteit van onderhoud van de bruggen moet zijn.

De gemeente vertaalt die afspraken in twee soorten kwaliteitsnormen:

  • beeldkwaliteit
  • technische kwaliteit.

De beeldkwaliteit wordt bepaald op basis van de landelijke methode die kwaliteitsniveaus visueel maakt met behulp van series met plaatjes en omschrijvingen. De niveaus lopen van A+ (zeer hoog) tot en met D (laag). Zo is voor elk bedrijf, dat onderhoud voor de gemeente uitvoert, in een keer duidelijk welke kwaliteit gewenst is. De technische kwaliteit gaat over veiligheid en deugdelijkheid van voorzieningen.

Welke kwaliteitsniveaus zijn er in Haarlem?

Hoe hoger de afgesproken beeldkwaliteit, hoe meer onderhoud nodig is. Het zou veel geld kosten om overal in Haarlem voor beeldkwaliteit A te kiezen. Omdat dat geld er niet is, heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt. Daarbij is gekeken naar de functie van het gebied. Gaat het om een winkelcentrum, een woonwijk of een bedrijventerrein? Ligt het gebied in de binnenstad of juist in het buitengebied? Of gaat het om een (monumentaal) park of een ander groen gebied? Per stadsdeel kan het gekozen kwaliteitsniveau verschillen. Binnen een stadsdeel kunnen er ook verschillen bestaan per functie.

Hoe wordt het kwaliteitsniveau behouden?

Medewerkers van onze partners voor het dagelijks beheer en onderhoud van de stad kijken dagelijks op straat of de gewenste beeldkwaliteit voldoet. Als dit niet zo is ondernemen zij direct actie of worden werkzaamheden ingepland en uitgevoerd om het op te lossen. 

Gebiedsprogramma en groot onderhoud

Per stadsdeel wordt eens in de 4 jaar een gebiedsopgave opgesteld. Deze geeft aan welke doelen de gemeente met haar partners binnen 4 jaar wil realiseren op fysiek, sociaal en economisch terrein.

Het gebiedsprogramma geeft aan welke projecten er in 2017 en verder worden uitgevoerd om die opgave te bereiken. Het programma komt tot stand in samenwerking met onder anderen woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en zorginstellingen. Groot onderhoudsprojecten worden in deze programma’s gepland.

Gebiedsopgave Noord (pdf 1,54 MB)

Gebiedsprogramma Noord 2017 (pdf 5,1 MB)
Gebiedsprogramma Noord 2018-2021 (pdf 5 MB)

Gebiedsprogramma's van de andere gebieden vindt u via de stadsdelenpagina.

Het gebiedsprogramma 2017 is ook te bekijken via www.haarlem.nl/gebiedsprogramma. Met deze link zijn ook de projecten en gebiedsprogramma’s voor 2018 (en komende jaren) te vinden. Als u met de link de website heeft geopend kunt u door de filters te gebruiken zelf een bepaalde periode of jaar in beeld brengen.