Beheer en onderhoud Centrum

De gemeente Haarlem werkt samen met haar partners in de stad per stadsdeel aan het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de stad. De stad wordt dagelijks onderhouden, zodat de openbare ruimte er schoon, heel en veilig uit ziet. Daarnaast worden er ieder jaar projecten uitgevoerd om het stadsdeel op fysiek, sociaal en economisch gebied optimaal te laten functioneren.

Dagelijks beheer en kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteit van de openbare ruimte

In Haarlem zijn afspraken gemaakt over hoe netjes, hoe schoon en hoe veilig de straten, parken, plantsoenen, speeltoestellen moeten zijn. Ook zijn er afspraken over hoeveel zwerfvuil er mag liggen, hoeveel onkruid er mag staan en hoe hoog, hoe het asfalt op de weg eruit moet zien en wat de kwaliteit van onderhoud van de bruggen moet zijn.

De gemeente vertaalt die afspraken in twee soorten kwaliteitsnormen:

  • beeldkwaliteit
  • technische kwaliteit.

De beeldkwaliteit wordt bepaald op basis van de landelijke methode die kwaliteitsniveaus visueel maakt met behulp van series met plaatjes en omschrijvingen. De niveaus lopen van A+ (zeer hoog) tot en met D (laag). Zo is voor elk bedrijf, dat onderhoud voor de gemeente uitvoert, in een keer duidelijk welke kwaliteit gewenst is. De technische kwaliteit gaat over veiligheid en deugdelijkheid van voorzieningen.

Welke kwaliteitsniveaus zijn er in Haarlem?

Hoe hoger de afgesproken beeldkwaliteit, hoe meer onderhoud nodig is. Het zou veel geld kosten om overal in Haarlem voor beeldkwaliteit A te kiezen. Omdat dat geld er niet is, heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt. Daarbij is gekeken naar de functie van het gebied. Gaat het om een winkelcentrum, een woonwijk of een bedrijventerrein? Ligt het gebied in de binnenstad of juist in het buitengebied? Of gaat het om een (monumentaal) park of een ander groen gebied? Per stadsdeel kan het gekozen kwaliteitsniveau verschillen. Binnen een stadsdeel kunnen er ook verschillen bestaan per functie.

Hoe wordt het kwaliteitsniveau behouden?

Medewerkers van onze partners voor het dagelijks beheer en onderhoud van de stad kijken dagelijks op straat of de gewenste beeldkwaliteit voldoet. Als dit niet zo is ondernemen zij direct actie of worden werkzaamheden ingepland en uitgevoerd om het op te lossen.

Kwaliteitsambities openbare ruimte (pdf)

Gebiedsprogramma en groot onderhoud

Per stadsdeel wordt eens in de 5 jaar een gebiedsopgave geschreven. Hierin staat welke doelen de gemeente met haar partners binnen 5 jaar wil halen op fysiek, sociaal en economisch terrein. In het gebiedsprogramma staat welke projecten er worden uitgevoerd om de gebiedsopgaven te halen. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en zorginstellingen. Groot onderhoudsprojecten staan ook in het gebiedsprogramma.

Gebiedsopgaven stadsdelen 2019 – 2023

Op www.haarlem.nl/gebiedsprogramma vindt u de projecten en gebiedsprogramma’s voor de komende jaren. Met filters kunt u een gebied en periode kiezen. Op de projectpagina Centrum vindt u informatie over alle grote projecten in het centrum.