Aziëweg

Tussen de Aziëweg, Spijkerboorweg, Briandlaan en Bernadottelaan worden 5 woontorens gebouwd in een mooi park. Woonzorgcomplex Meerhoeve en de woontorens Twister en Tango zijn inmiddels gebouwd. Het gebied rondom de 5 woontorens wordt ingericht als park, een ontmoetingsplaats voor bewoners en omwonenden.

Actueel

Januari 2020 is gestart met het kappen van 86 bomen die een kapvergunning hebben. In samenspraak met de Bomenridders blijven 4 platanen behouden. Onderzocht wordt nog of ook 1 eik en 2 forse kastanjebomen kunnen worden behouden.

Parkaanleg

Aziëpark wordt een wandelpark met verschillende paden. De eerste fase van het park is opgeleverd en heeft een fraaie waterpartij. Er is veel aandacht voor groen. Een aantal bomen verdwijnt, maar deze bomen worden zo veel mogelijk vervangen door jonge nieuwe bomen. Bij de belangrijkste entrees komen vaste planten en gebogen hagen. Asfaltpaden verbeteren de belangrijke noord-zuidverbindingen Boerhaavewijk-Meerwijk. De asfaltpaden krijgen fietsobstakels. De bestaande voetbalkooi krijgt een andere plek aan de oostzijde van het park. De belangrijke noordzuid-routes, de toegangen tot de flats Tango en Twister en de nieuwe woonbebouwing krijgen verlichting.

Definitief Ontwerp Aziëweg (pdf, 2 MB)
Herplantplan (pdf)

Het Definitief Ontwerp (DO) is ontwikkeld door bureau REDscape.

Planning

Het park met de watergang wordt in 3 fases aangelegd. De werkzaamheden voor de aanleg van het park (fase 1) zijn afgerond.

De 2e fase (de aanleg van het park met watergang) start als de laatste 2 woontorens zijn gebouwd. Naar verwachting start de ontwikkelaar in 2020 met de bouw van de torens en de parkeergarage. De start is afhankelijk van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk bomen te kappen. Hiervoor is reeds een onherroepelijke omgevingsvergunning. De kap vindt naar verwachting begin januari 2020 plaats. Na de bomenkap wordt de voetbalkooi verplaatst. Op een gedeelte van de grond moet nog onderzoek plaatsvinden naar “niet gesprongen explosieven (NGE)” en archeologische resten.
De 3e en laatste fase van de aanleg van het park start als de tijdelijke schoolvoorziening van de Rudof Steiner is verwijderd. Zodra de nieuwe school aan de Belgiëlaan is opgeleverd wordt deze voorziening opgeheven.

Achtergrond

Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Haarlem. Daarom worden deze 5 woontorens gebouwd. De bouw van de torens is al opgenomen in het bestemmingsplan. Om een prettige leefomgeving te creëren, legt de gemeente bij de torens een groot park met water aan. Om het park zo groen mogelijk te houden zal bij de laatste 2 torens een ondergrondse parkeergarage worden gebouwd.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw J. (Ans) Kippersluis. Voor vragen kunt u haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.