Afvalpas

Aanvragen nieuwe afvalpas via e-mail

Vanwege het coronavirus hebben medewerkers van Spaarnelanden aangepaste werktijden om de samenkomst van mensen te spreiden. Het is daarom tot nadere berichtgeving niet mogelijk om een nieuwe afvalpas op te halen bij de kantoorlocaties. Voor het aanvragen van een nieuwe afvalpas kunt u mailen naar info@spaarnelanden.nl onder vermelding van straatnaam en huisnummer. Na ontvangst van de betaling op IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58 (o.v.v. uw straatnaam en huisnummer) sturen wij de afvalpas naar het opgegeven adres. Meer informatie vindt u op de website van Spaarnelanden.

Meer informatie over de kosten en de afvalpas vindt u op de website van Spaarnelanden.

Net verhuisd en geen afvalpas?

Als uw woning in de gemeentelijke administratie officieel staat ingeschreven als woonadres, dan ontvangt u op vertoon van uw huur- of koopcontract bij de receptie van Spaarnelanden (eenmalig) gratis een afvalpas. Als u van tevoren belt of e-mailt over de aanvraag van uw nieuwe afvalpas (023 751 7200 of info@spaarnelanden.nl), ligt de pas voor u klaar.

Privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip

In elke rolcontainer of duocontainer voor huishoudens in Haarlem zit een chip. Ook hebben alle huishoudens een afvalpas om de ondergrondse restafvalcontainer mee te openen. In de chip op deze pas staat een uniek nummer dat verwijst naar uw adresgegevens. De gemeente Haarlem verwerkt uw gegevens zoals beschreven in de privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De gegevens zijn nodig om de publieke taken van de gemeente uit te voeren.

Spaarnelanden N.V. verzorgt de afvalinzameling en verwerking in opdracht van de gemeente Haarlem. De gemeente  is eindverantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip leggen we uit hoe we uw gegevens verwerken, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we die gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt voor vragen en/of klachten. Daarnaast leggen we uit hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we uw persoonsgegevens beveiligen. Voor meer informatie leest u de algemene privacyverklaring.

Wat leggen we vast?

De chip van de rolcontainer registreert hoe vaak u afval aanbiedt. De chip registreert niet hoeveel afval u weg gooit. De gemeente gebruikt deze informatie om het afvalaanbod per buurt te monitoren en daardoor efficiƫnter in te kunnen zamelen. Dit is voor de gemeente belangrijk in het kader van de nieuwe manier van inzamelen; zo kan een buurt bijvoorbeeld extra informatie krijgen over afval scheiden.

De ondergrondse restafvalcontainer opent u met de afvalpas. Hierbij worden uw adresgegevens geregistreerd en hoe vaak u restafval wegbrengt. De gemeente verzamelt geen informatie over welk afval en hoeveel afval u weggooit. Wel registreert de ondergrondse container het totale aantal stortingen per pas. Het helpt te bepalen hoeveel stortingen er zijn gedaan in de ondergrondse container en hoe vol die is. Hierdoor kunnen we goed plannen wanneer de vuilniswagen een container moet legen. Het adres wordt alleen gebruikt door Handhaving als er aanwijzingen zijn dat er bedrijfsafval is gestort.

Wanneer leggen we persoonsgegevens vast?

De chip in de rolcontainer/duocontainer heeft een nummer dat verwijst naar uw adresgegevens. Uw adresgegevens (geen individuele persoonsgegevens) worden geregistreerd bij het legen van de rolcontainer in de vuilniswagen en bij het openen van de ondergrondse container met een afvalpas.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

Het betreft hier de adresgegevens per huishouden: straat, huisnummer, postcode en plaats.

Voor welk doel en op welke juridische grondslag gebruiken wij uw gegevens?

De gemeente Haarlem registreert uw gegevens om haar gemeentelijke taken rond afvalinzameling en verwerking te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke taken zijn de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en staat in de Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2017 en in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2017.

De verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de gemeentelijke taken rond afvalinzameling en verwerking, zoals omschreven in artikel 8, zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening, is nodig om:

  • de toezicht op handhaving van overtreding van de regels van de Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening mogelijk te maken (gericht op het gebruik van het inzamelmiddel en/of de voorziening en de wijze van aanbieden van afval). Dit betreft onder andere afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval.
  • de inzameling van afvalstromen beter te kunnen scheiden (in het kader van doelmatig afvalbeheer op basis van de Wet Milieubeheer). En om het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen.

Wie zijn de ontvangers van deze gegevens?

De volgende personen en/of instanties kunnen uw gegevens ontvangen:

  1. Spaarnelanden N.V. gevestigd te Haarlem
  2. Overheidsinstanties zoals politie en justitie (voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen)
  3. Leveranciers van software voor de afvalpas en de registratiechip. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens in verband met onderhoud van de systemen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bedraagt drie maanden. Na het verlopen van deze bewaartermijn vernietigen we de stortgegevens. Dat wil zeggen: de gegevens over hoe vaak u de ondergrondse container heeft geopend of de rolcontainer heeft aangeboden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte gegevens. Met Spaarnelanden N.V. en de leveranciers van software voor de afvalpas en de registratiechip zijn goede afspraken gemaakt over de beveiliging en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten?

U kunt uw gegevens altijd inzien en daarbij een afschrift krijgen van de verwerkte gegevens. Ook kunt u uw gegevens laten aanpassen indien deze niet correct zijn. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen leest u in de algemene privacyverklaring.

Heeft u vragen, verzoeken of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming via fg@haarlem.nl of per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem, met in de linkerbovenhoek van de envelop de vermelding: Privacyvraag.
Voor overige informatie over de afvalpas en afvalinzameling kunt u telefonisch contact opnemen met Spaarnelanden N.V. via 023 751 7200.

Wijzigingen privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip?

De gemeente Haarlem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen