Aanpassing woonhuis

Heeft u door een handicap, ziekte of ouderdom moeite om u te verplaatsen in uw eigen huis, om te koken of te douchen? Wilt u wel graag zelfstandig blijven wonen? Doe de huistest om te kijken of en welke verbeterpunten er mogelijk zijn aan uw woning en of u deze makkelijk en snel zelf kunt (laten) doen. 

Wilt of moet u verhuizen naar een andere geschikte woning omdat de woning niet kan worden aangepast? Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 4368. Heeft u spoedeisende hulp nodig geeft u dit dan duidelijk aan.

Lees de folder Ouder worden en wonen (pdf).
De huistest vindt u op www.mijnhuisopmaat.nl

Wmo melding doorgeven Een medewerker neemt contact met u op

Eerst ondersteuning of hulp zoeken in uw eigen omgeving

In Haarlem zijn verschillende organisaties die voor u ondersteuning in uw eigen buurt kunnen regelen, zoals BUUV of de Stichting MEE. U kunt bijvoorbeeld terecht bij BUUV voor allerlei soorten hulp die buurtbewoners elkaar geven. U kunt ook bij het Sociaal Wijkteam informeren of één van de vrijwilligersorganisaties in Haarlem u kan ondersteunen. Misschien bieden maaltijdvoorzieningen of een boodschappendienst al voldoende hulp. Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, kunt u bij de gemeente een Wmo melding doen.

Loket Haarlem is samengevoegd met de sociaal wijkteams. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal wijkteam in uw buurt.

Sociaalwijkteamhaarlem

Stichting MEE

BUUV - De buurtmarktplaats voor en door bewoners

Voorwaarden

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor aanpassing van uw woonhuis moet u in ieder geval in Haarlem wonen en volwassen zijn.

U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarde voldoen. U heeft:

  • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • een chronische ziekte
  • last van beperkingen omdat u ouder wordt
  • psychiatrische problemen
  • een verstandelijke beperking
  • de woonvoorziening langer dan 6 maanden nodig. Als u de voorziening korter dan 6 maanden nodig heeft, kunt u niet terecht bij de gemeente. Neem in deze gevallen contact op met uw zorgverzekeraar (via de huisarts).

Voorzieningen in Wlz-instelling

Woont u in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg-instelling) zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis, begeleid wonen? Vraag uw zorginstelling welke aanpassingen zij voor u kunnen regelen.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor de woonvoorziening betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen en uw vermogen. Als u samenwoont telt het inkomen van uw partner ook mee. Als u gehuwd samenwoont, telt ook het vermogen van uw partner mee. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert de inning uit van de eigen bijdrage.

Folder Eigen bijdrage WMO-voorzieningen (pdf, 1,3 MB)

Tegemoetkoming kosten bij chronische ziekte en handicap

Rekentool CAK

Eigen bijdrage Wmo (Rijkoverheid.nl)

Afhandeling van uw melding

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw probleem. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als u tijdelijk bent aangewezen op een woonvoorziening wordt u doorverwezen naar de thuiszorgwinkel. Heeft u permanent een woonvoorziening nodig dan komt de medewerker bij u thuis om samen met u te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag definitief.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo. Het is raadzaam om u in het gesprek bij te laten staan door iemand uit uw omgeving. Heeft u niemand in uw omgeving dan kunt u ook een cliëntondersteuner vragen u te helpen. Vraag het Sociaal Wijkteam om hulp of kijk op de sociale kaart www.socialekaarthaarlem.nl. Cliëntondersteuning is gratis. 

Bij een grote of dure woningaanpassing wordt altijd eerst gekeken of u naar een andere al aangepaste, of makkelijker aan te passen woning kunt. U krijgt dan een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

De gemeente biedt onder andere het volgende:

  • tegemoetkoming in de meerkosten van een verhuizing
  • losse woonvoorziening (bijvoorbeeld een toiletstoel of douchekruk of douchestoel)
  • aanpassing in of aan de woning (bijvoorbeeld een traplift)

Folder met informatie over de aanvraag, toekenning en de eigen bijdrage Wmo (pdf)

Maatwerk in natura of een persoonsgebonden budget

In natura

Bij een aanpassing van uw woonhuis in natura laat u de gemeente de aanpassing voor u regelen. De gemeente heeft met verschillende leveranciers en zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u leveren zij de aanpassing.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u zelf kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt vooraf een bedrag op uw bankrekening gestort en daarmee kunt u een hulpverlener inhuren of een voorziening kopen.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording van PGB

De gemeente stelt wel voorwaarden. Krijgt u geld om een woningaanpassing te kopen, dan moet u de aankoop met een bon of rekening kunnen aantonen. U moet dus een goede administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u gratis helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie. Als u de uitgaven niet (geheel) kunt verantwoorden, kan de gemeente besluiten dat u uw PGB geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Meer informatie vindt u in de folder Persoonsgebonden budget (pgb) (pdf).

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Klachten en bezwaren

De gemeente Haarlem wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links