Aanlegvergunning

Voor werkzaamheden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde heeft u misschien een aanlegvergunning nodig. Met deze vergunning kunt u: wegen of paden aanleggen; sloten graven of dempen; bomen planten; grond ophogen of afgraven. De aanlegvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Kosten

U betaalt voor de aanlegvergunning altijd minimaal € 562. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Weigering van aanlegvergunning

De omgevingsvergunning voor aanleggen wordt geweigerd als:

  • de werkzaamheden in strijd zijn met het bestemmingsplan. U heeft dan eerst een 'ontheffing bestemmingsplan' nodig
  • voor het werk volgens de Monumentenwet (of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening) een monumentenvergunning nodig is maar deze niet is verleend
  • de landschappelijke of cultuurhistorische waarde van een gebied blijvend wordt veranderd.

Ontheffing bestemmingsplan

Bestemmingsplan inzien

Monumentenvergunning

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • U dient uw online aanvraag in op Omgevingsloket.nl, of stuurt uw papieren aanvraag op naar de gemeente
  • U ontvangt per e-mail een bevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en toetst hem aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 8 weken of u een aanlegvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld
  • Het besluit wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Zonder bezwaren is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

De gemeente handelt eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen meestal in maximaal 8 weken af, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt u automatisch de vergunning. Dit heet een 'vergunning van rechtswege'.

Als u een eenvoudige aanvraag voor een aanlegvergunning in 1 keer en volledig met de juiste informatie indient, streeft de gemeente ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen. Voorwaarde is wel dat alle adviezen positief zijn.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze aanvragen kunt u geen 'vergunning van rechtswege' krijgen.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Op het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt voor de activiteiten 'bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', 'bouwen en milieu', 'bouwen en monumenten' en 'bouwen en brandveilig gebruik'. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.